از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

رودخانه قوری چای از شهر تبریز می گذرد و بیشتر مناطق دیدنی بازدید کننده ها در جنوب این رودخانه و در امتداد آن یا شمال خیابان امام خمینی تبریز است. کهبد – عرض کنم که موضوع برنج وضع مخصوصی پیداکردهاست برنجی است بنام برنج خانگی و چمپا که البته آقایان نمایندگان شمال بهترمی دانند که این مصرف داخلی نداردوچون وضع دنیا امروزیک جوری است که بعضی ازنقاط دنیا محتاج باین جنس هستند بایدحداکثراستفاده راکشاورز برنجکار از این کاربکند وقتی که برنج کارشصت تومان میدهد و یک کیلوچای میخرد این شایسته این هست که برنجش را کیلویی دوتومان بفروشد.

کهبد – آقایان نگذاشتند که حرف هایمان را بزنیم (گنجه – قضیه برنج انترسان است بفرمایید) بهرجهت برنج را یک مقدارش راباروسهامعامله کردهاند و بنده نمیدانم بچه قیمت و چه کیفیتی باآنهامعامله کردهاند ولی یقین دارم که دولت ایران دراین معامله مغبون شدهاست. بنده قضیه برنج را میخواستم عرض کنم که آقای مهندس غروی بی لطفی کردند. خلاصه شیر بی دم و سر و اشکمی است که امیدوارم با توجه وزیر دانشمند فرهنگ که خود استاد دانشگاه نیز نی باشند رفع این نقایص بشود (اردلان- انشا الله)ضمنا آقایان دانشجویاندانشکده پزشکی و آموزشگاه عالی بهداشت مشهد اطمینان داشته باشند که در انجام تقاضاهای آنها کوتاهی نشده و نخواهد شد (احسنت صحیح است) مطلب دیگر بنده راجع به شکایت متوالی تلگرافی و کتبی صاحبان وسائط نقلیه موتوری مشهد از دستگاه شرکت کارخانجات قند و شرکت ذغال سنگ و زد و بندیست که در عمل مناقصه حمل ذغال برای کارخانه قند آبکوه مشهد کردهاند (شوشتری – مثل همه جا) از جناب اقای نخست وزیر استدعا میکنم به شکایت تلگرافی اشخاص که در جلسه اول اردیبهشت ماه در اینجا مطرح کردهام و برای دولت فرستاده شدهاست توجه فرموده دستور رسیدگی بدهند و مقرر فرمایند مناقصه حمل ذغال سنگ را با رعایت مقررات و بدون اعمال نظر و حقه بازی آگهی منتشر نمایند و پیشنهاداتی هم که در تهران برسد به مشهد بفرستند در یک محل و یک روز قرائت کنند و هر کس برنده مناقصه شد به او بدهند.

دکتر فقیهی شیرازی – جلسه گذشته بعرض همکاران محترم رسانیدم که ازجمله خطراتی که متوجه کشوراست خطر قلت نفوس است که بچندین وسیله مورد مخاطره قرارگرفتهاست و روزگذشته بعرض رسانیدم که یک طرحی بامضای ۱۶ نفرازآقایان نمایندگان محترم رسیدهاست که هم اکنون تقدیم مقام ریاست محترم میشود موضوع دیگر مسئله منع استعمال نوشابههای الکلی است که دردوره شانزدهم با یک حسن نیت ثبت نام و تمامی آقایان نمایندگان محترم مجلس اقدام لازم کردندومتاسفانه دربوته اجمال مانده (صحیح است) دراین باب هم تذکری که همکارمحترم آقای حاج سیدجوادی و سایرآقایان نمایندگان محترم فرمودند استدعاازهمکاران محترم این است که توجه عاجلتری بشود و موضوع نوشابههای الکلی آنچه که امروزازنظر فن پزشکی ثابت شده تنها ازنظرتفتن مصرف نمیشود بلکه معمولا تاملایمات روزگار و هیجانات عصبی و روحی باعث میشود که اشخاصی که گرفتاریهاو خستگیهای دماغی دیگری دارند متوسل به نوشیدن این سم قتال میشونددربدوامر بعلت تخدیری که الکل در سلولهای عصبی ایجاد میکندیک حالت نشئهای ایجادمیکندکه همان حالت گول زنندهای است ولی بتدریج سم الکل درکلیه سلولهای مغزوسلسله اعصاب اثرمیکند و نتیجه آن یک مسمومیت تدریجی است که پس ازگذشتن چند ماه قلب و کبد و مغزوکلیه اعضاوجوارح بدن را مسموم کرده و میکندوبدبختی دراینجاست کسانی که بوسیله نوشیدن نوشابههای الکلی به مسمومیت الکل دچار شدهاند استعدادمخصوصی برای گرفتن سل پیدامیکنند فقروبدبختی و تهیدستی روزبروزبرآلام درونی مردم اضافه میکنداگر برای جلوگیری و منع ازتهیه و استعمال و مصرف نوشابههای الکلی فکرعاجلی نشود بادرنظرگرفتن فقرو تهیدستی و بیماری گوناگونی که گریبانگیر اشخاص و افراداین کشوراست خطرات بیشتری احساس میشود بنده درباره منع نوشابههای الکلی بیشتر از این عرضی نمیکنم تاطرحی که آقایان نمایندگان محترم تهیه کردهاند انشا ءالله بیایدوتاجلسه آینده آماده و کامل بشود و بعدازآن جلسه به بقیه عرایض خودم ادامه خواهم داد فعلاطرحی که درمورد سخنان جلسه گذشته آقایان لطف فرمودهاند و امضاء کردندباقیددوفوریت تقدیم مقام ریاست میکنم.

و جمله پس از وضع ۲۵ درصد حذف شود – حاذقی. دکتر کیان – بطوریکه ملاحظه میفرمایید درلایحه یک دوازدهم تقدیمی به مجلس ذکری ازپرداخت اشل جدید قضات نشده بود کمیسیون بودجه این طور به نظرش رسید که اگرذکراین پرداخت جدیددرلایحه یکدوازدهم به منظور تحصیل مجوز جدیدی باشد از وظایف کمیسیون بودجه نیست که چنین مجوزی برای پرداخت حقوق قضات تصویب بکندکه اصلا ذکرش درلایحه یکدوازدهم یالایحه دیگری لازم نیست از این جهت بودکه این موضوع ازماده حذف شداز طرف دیگراعضای کمیسیون بودجه شخصا کمال موافقت را باازدیاداشل حقوق قضات داشتندواین عمل دست و بموقع را بسیاربجاتشخیص میدهندالبته این تشخیصشان جزیک احساس شخصی چیزدیگری نمیتوانست باشدچون کمیسیون بودجه صلاحیت نداشت که یک تصمیمی خارج ازآن چیزی که در حدود صلاحیتش هست و چیزی که غیرازقوانین قبلی است تصویب بکند از این جهت است که احساس شخصی خودشان را اعضای کمیسیون اینطوراظهارداشتند که باکمال میل استقبال میکنندازاینکه این عملی راکه دولت کردهاست ادامه بدهد و بنابراین گمان میکنم که دراین احساس مجلس شورای ملی متفق باشند یعنی همه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی این ازدیاد اشل قضات را ازلوازم اصلاح دادگستری میدانندوازاین جهت هم دولت یک عمل بسیاربجا و شایستهای کردهاست و مجلس هم موافقت دارد که دراین راه پیش برود.

شبستری – تمام اعضای کمیسیون بودجه موافقت داشتند که حقوق قضات با اشل جدیدپرداخته شود اگرعبارت مقدمه (اگری) داردنه این است که کمیسیون تردیدی داشت چون مطابق آئین نامه اشکالی داشت از این جهت این جمله درمقدمه گنجانیده شد. گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی. بلوچستان – خراسان – گرگان که ازنظرپیشرفت زبان ملی فارسی با پیشنهاد وزارت فرهنگ وتصویب کمیسیون بودجه ضروری برسد اختصاص داده وازباقیمانده طبق صورت رمزی که متناسب باجمعیت سایرنقاط ومرکزباشد وبتصویب کمیسیون بودجه برسدقابل تعهد ومصرف خواهدبود. به منظور جلوگیری از شکار بیرویه و نابودی تنوع زیستی دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانههای مذکور تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمعآوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامهی چهارم اقدام نماید.

بهم گره بزنند اما تا چهارم نوامبر هنوز هیچگونه کمکی که بتوانند ان روزنامه را منتشر کنند نتوانسته اند جمع آوری کنند . و دست چپ پنج تا مستراح. ناظرزاده – مقصودبنده از این پنج دقیقه وقتی که گرفتهام تذکری راجع به زلزله راوربود و ازجناب آقای مهندس رضوی تقاضامیکنم که تشریف بیاورند و تذکرلازم راجع باین موضوع رابدولت بدهند. و وقتی به فرودگاه تهران رسیدم با حالت غیرمنتظرهای روبرو شدم. مهندس رضوی – بنده از این چنددقیقه وقتی که آقایان نمایندگان محترم بوسیله آقای ناظرزاده دادهاند متشکر هستم. مجدزاده. شاپوری. مهندس رضوی.

دکتر فقیهی شیرازی. مهندس رضوی. دکتر سنجابی. اخگر. مهندس حسیبی. مدرس. شوکتی. زهری. اخگر. زهری. پارسا. انگجی. میلانی. کهبد. دکتر کیان. انگجی. هدی. کهبد. جلالی. شهیدی. فرزانه. عامری. جلیلی. شهیدی. شوکتی. شادلو. عامری. فرزانه. شادلو. خلخالی. پورسرتیپ. مصدقی. مدرس. خلخالی. وکیل پور. دکتر بقایی. نبوی. وکیل پور. نایب رئیس – بستهاست به نظر اقایان نمایندگان بایدباین موضوع رای بگیریم آقایانی که موافقندبانظرآقای نبوی قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. نایب رئیس – آقایانی که موافقند یکدوازدهم مقدم باشد برسایرکارها قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد. نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر آقای دکتر مصباحزاده قرائت میشود.

دکتر بقایی – چون بنده در اثر اظهار لطف همکاران محترم در چهارشعبه انتخاب شدهام و عضویت بیش از سه شعبه را نمیتوانم قبول کنم باین جهت از عضویت کمیسیون خارجه استعفا میدهم و ضمنا از موقع استفاده میکنم این طومارهایی که رسیدهاست و تعدادش هم زیاداست و نمیشود وقت مجلس را گرفت همین طور تقدیم مقام ریاست میکنم و یک مطلب دیگر هم با کمال احترام میخواستم بعرض مجلس شورای ملی برسانم چون در این ایام اخیر بطوریکه ملاحظه فرمودید یک عده از آقایان نمایندگان کمتر وارد بجریان بودند تغییر جهت دادند و باکثریت مجلس پیوستند و در حقیقت اکثریت مجلس تغییرکردهاست بنابراین باکمال احترام میخواستم از مقام ریاست مجلس یعنی جناب آقای امام جمعه استدعاکنم که ایشان استعفا بدهند زیرا برای آن منظوری که ایشان رئیس شده بودند بحمدالله ملت ایران اجازه نداد که عملی بشود و دیگر محلی برای ریاست ایشان باقی نمیماند.

البته راجع به همین سفر به لیبی پیشنهاد کرده اند که از هر شعبه یک نفر انتخاب بشود و دلیلشان این است که در شعب نسبت بیکدیگر اشنائی بیشتری هست . اتفاق دیگری که حادث شدهاست موضوع معدن گلندرود است که درآنجاهم چندین نفرازکارگران هموطن ما از بین رفتهاند و اوضاع و احوال معادن ایران به آقایان پوشیده نیست که ۱۵ سال پیش مهندسین ایرانی که دراینجا تحصیل کرده بودندباکمک متخصصین خارجی برای بهره برداری ازمعادن ماترتیبی قائل شدند و یک اقداماتی کردند و بهره برداری ازچندمعدن بزرگ درایران شروع شد ازقبیل معادن ذغال که علاوه برمعادنی که درحوزه تهران داریم معادنی هم درحدودمازندران درزیرآب و گلندرود که روی دره چالوس واقع میشود بودبهره برداری از این معادن شروع شد ولی متاسفانه درسالهای اخیرتوجهی که لازم است بامورفنی نمیشود و مخصوصا درقسمت معادن هیچ توجهی نمیشودوفعلا بهره برداری از معادن درایران منحصرشدهاست باینکه درپارهای معادن فلزی مواد اولیه را اشخاص بطورخصوصی استخراج میکنندوازمملکت خارج میکننددرعین حال که شایداین یک کارمفیدی ازنظر اشخاص معین باشد ولی بنام یک مملکتی که میخواهدازمعادن خودش استفاده بکنداین عمل تادرجه کمی مطلوب باشد درعین حال بنده موضوع معدن گلندرود را از این نظرتذکر دادم که معادن مابایدموردتوجه بیشتری واقع شودوبنده نهایت تاسف خودوهمکاران محترم را باین دومطلبی که تذکردادم نسبت به مصیبت زدگان راوردردرجه اول و همچنین مصیبت زدگان و آسیب دیدگان گلندرود تقدیم میکنم و امیدوارم که دولت در هردومورد اقدام عاجلی بعمل بیاورد.

در زمان فتحعلی شاه وی به دلیل نزدیکی زمین به ارگ دستور صادر نمود که برای نگهداری توپ ها و اداوت نظامی از این زمین استفاده نمایند. بعلاوه کسی هم در آن نزدیکی دیده نمیشد که بتواند باو کمک بکند. پاپام بودم ، اصلا لب نزده بودم.خود پاپام هنوز هم لب نمی زند.به هيچ مشروبی .نه. بعد از اون وقایع که من فرار کردم، درست چهارماه یزد بودم. انصاری – در این مورد من به مرکز اسناد ملی مراجعه کردم سندی را که ایشان گفتند بود . بااین مقدمه اکنون که جناب آقای دکتر مصدق زمامدارشدهاند روی سخن من متوجه ایشان است.

نایب رئیس – آن ده دقیقه هم تمام شدهاست چون پنجدقیقه ازوقت ایشان مال آقای ناظرزاده بود که بایدایشان استفاده کنند. پروژه بزرگ متروی شهر تبریز هم اکنون در دست انجام است و فقط یکی از 5 خطوط مترو تبریز تکمیل شده و قابل استفاده است. فرشهای تبریزی از جمله تزئینات رنگی خانه ها هستند و اغلب از رنگ هایی مانند صورتی ، قرمز و خامه ای و زرد و سبز استفاده می شود. زیباترین بخش بازار تاریخی و سنتی تبریز،تیمچه مظفریه می باشد جایی با پنجره های کوچک و بزرگ سفید و سقفی بلند و رنگ های جالبی در حاشیه و ردیفهای منظم حجره ها و وسط سقف.

پروازهای روزانه از تهران در شرکت های ایران ایر ، ایران آسمان و سایر شرکتها به شهر تبریز وجود دارد. ۳۳. براساس نتایج تحلیل نمونههای زیستمحیطی در کارخانه نیمه صنعتی غنیسازی سوخت و سایر اقدامات راستیآزمایی، آژانس نتیجه گرفته است که این تأسیسات، همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلام کرده بود، فعالیت کرده است. ۶۲. آژانس راستیآزمایی کرده است که تا تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۴، ایران یک مجتمع سوخت آزمایشی و ۲۵ مجموعه سوخت مدل راکتور تحقیقاتی تهران را در کارخانه تولید صفحه سوخت تولید کرده است که ۲۰ مجتمع آن از جمله مجتمع آزمایشی به راکتور تحقیقاتی تهران انتقال یافتند.

دیدگاهتان را بنویسید