برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ – ۱۳۵۱ – ویکینبشته

باتوجه به پیشینه کهن این شهر و رواج داشتن بسیاری از کسب و کارهای قدیمی ایران، صنایع دستی از مهمترین سوغات شهر تبریز به حساب میآید؛ شما میتوانید بر حسب بودجه مدنظرتان از سوغات این شهر به یادگار به دیار خود ببرید. در ماده پنج ذکر شده عدم انجام تعهد به بانک کشاورزی اجازه فسخ معامله را خواهد داد برای عدم انجام تعهد حق بود یک شرایطی ذکر میشد که تعهد رادر چه مدت و به چه ترتیب اگر آن شخصی انجام نداد به بانک کشاورزی اجازه داد میشود و الا ممکن است آن شخص رفته باشد آن زمین را تصرف کرده باشد و مخارج هم کرده باشد وبعد بانک کشاورزی به یک بهانه بسیار کوچکی متشبث بشود و بگوید شما تعهد را انجام ندادی و بنابراین ما معامله رافسخ کردیم آن شخص زحمتش هدر رفته ومالی را هم تلف کرده بنابراین بهتر این بود برای عدم انجام تعهد یک شرایط و یک مقررات و مدتی ذکر میشد که باآن ترتیب اگر تعهداتش را انجام نداد فسخ شود درین مورد پیشنهاد ی هم تقدیم خواهم کرد و این قسمت را حالا عرض کردم که ذهن آقایان مطلع باشد.

نورالدین امامی ـ به نظر من تمام تشریفات و تمام این قانون برای همین یک ماده است و این ماده به قدری کشدار است که موضوع تقسیم اراضی خوزستان را به یاد آدم میآورد (صحیح است) آقایان اجازه بفرمایید من صحبتم را بکنم. کشاورز صدر ـ بنده به عنوان موافق مخالفت میکنم مقدمه خواستم استدعا کنم و یک پیشنهادی بکنم به جناب آقای رئیس و آن این است که دو نفر از آقایان منشیانی که ثبت نام میکنند اینطرف نشستهاند در حالی که ما آنطرف نشستهایم و اگر اجازه هم بخواهیم ما را نمیبینند بنابراین بنده پیشنهاد میکنم یکنفر از اقایان اینطرف بنشینند که یکی اینطرف راثبت کند و یکنفر آنطرف را که محتاج به این عرایض نشویم.

کشاورز صدر ـ حالا به عنوان مخالف صحبت میکنم. کشاورز صدر ـ اقای رئیس آقای ملک مدنی هم به عنوان مخالف صحبت کردند. نایب رئیس ـ آقای کشاورز صدر اجازه بفرمایید رعایت مقررات بشود شما میفرمایید من موافقم ولی بعد میفرمایید جدا مخالفم اجازه بدهید نوبت رعایت بشود. اصفهانی – بلی ، آقای کیاوش اهواز بودند و جریانات را بعد برایتان میگویند بگذارید این مسائلی که بزرگترین مسائل زمان شما است اینها مطرح بشود مساله وقت را تا این اندازه دقیقه به دقیقه حساب نکنید زیرا اگر روی دقایق حساب کنید باید بگویم که یک سالی است وقت مردم تلف شده است روی این حساب که گفته اند باد مجلس شورا تشکیل بشود و بتواند نظر بدهد و هنوز هم به آن مرحله نرسیده است که بتواند نظر بدهد این مسائل را یک کمی بیائید و بررسی کنید .

نایب رئیس ـ آقای امامی جنابعالی با آقایان صحبت نکنید به بیانات خود ادامه بدهید. مخبر ـ این نظر جنابعالی تامین است، صورت خواسته شده بود جناب آقای وزیر دارایی هم دستور فرمودهاند اخیرا هم صورت را به کمیسیون فرستادهاند و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این ماده خیلی کشدار است (صحیح است) وباید با یک تشریفات دیگری آقای وزیر دارایی حاضر بشوند در کمیسیون دارایی و این ماده را به یک شکل دیگری تغییر بدهند و اراضی را محدود بکنند والا یک شرکت ممکن است با ۵۰ میلیون تشکیل شود و این اراضی را به اتکاء این ماده ببرد (یکنفر از نمایندگان ـ کما اینکه بردند) کما اینکه سابقا بردند این اراضی خوزستان هم روی همین جریان است این است که به درد مردم و آن طبقه پنجم و ششم که ما میخواهیم زارع باشند، عشایر باشند بروند دهنشین بشوند تخت قاپو بشوند به دردآنها نمیخورد و با این ماده نمیشود این را همان پولدارها و متمکنین و شرکتها میآیند و این اراضی را میبرند.

قاسم فولادوند ـ اینجانب پیشنهاد میکنم ماده ۴ قسمت آخر آن به طریق ذیل اصلاح شور ودرصورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به آن مقدار که بهای آن پرداخت شده فسخ میشود شوشتری. نفت و گاز – برنامه عمرانی چهارم فصل هفتم – کل اعتبارات برای برنامههای توسعه صنعت نفت در دوره برنامه چهارم ۸۱ میلیارد ریال است که ۲۸،۵ میلیارد ریال آن را شرکت ملی نفت ایران وبقیه را کنسرسیوم و شرکتهای مختلط نفتی دیگر پرداخت خواهند کرد.

برای رسیدن به هدفهای برنامه چهارم یک سلسله شرائط و موجباتی لازم است. ملک مدنی ـ این موضوع اراضی بایر را که آقای رفیع هم فرمودند بنده در کمیسیون دارایی راه حلی پیدا کردم که هم منظور آقایان که نظر حذف داشتهاند تامین گردد و هم منظور سایر آقایان تامین شود این بود که صورت اراضی بایر را خواستم که به کمیسیون قوانین دارایی بیاورند و در آن جا مطالعه بشود و آنوقت در کمیسیون تصمیمی گرفتند بشود نظر آقای وزیر دارایی هم که فرمودند من موافقم چنین تصور میکنم که قصدشان این بودهاست که بعد در کمیسیون تصمیمی گرفته شود که نظر خاصی نبوده برای اینکه این جمله گذاشته شود همینطوری که بنده هم در مذاکره اولی عرض کردم ما به حسن نیت ایشان معتقدیم و در این ماده هم این نبوده که غیر از اشخاصی که استحقاق دارند داده شود و فرمایش آقای رفیع هم صحیح است ما باید سعی کنیم که اراضی بایر آباد شود (صحیح است) و روی این قسمت باید در کمیسیون وزارت دارایی بحث شود و یک راه حلی تا توافق آقای وزیر دارایی در نظر گرفته شود که منظور اصولی تامین شودبنده اجازهای که خواستم برای این بود که یک پیشنهادی دادم که چون در شور اول تبصرهها که پیشنهاد میشود در مجلس بحث در اطراف ان نمیشود خواستم یک توضیحی عرض کنم راجع به ان تبصره پیشنهادی که نظر اعضای کمیسیون دارایی و جناب آقای وزیر دارایی را به این نکته جلب کنم و آن این است آنچه که ما شنیدیم این املاکی که مورد اختلاف بود بعد از شهریور که در دادگاهها مطرح بود ه و مورد رسیدگی بوده که ببینند که آیا این املاک مال اشخاص بوده یا نه ومالکیت آنها مورد بحث و صحبت بوده باید در دادگاهها رسیدگی بشود.

مهدی ارباب. پیشنهاد میکنم شرح زیر به آخر ماده چهارم اضافه شود ـ ((بهر حال مالک جدید تابع دستورات این قانون خواهد بود)) احمد دهقان. درماده ۴ بعد از جمله (بانک در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط) جمله پس از اخطار قانونی و انقضاء مدت ۳ ماه اختیار فسخ خواهد داشت اضافه شود. عدم انجام تعهد به بانک کشاورزی اختیار فسخ معامله را خواهد داد. مکرم ـ حالا چندین جلسهاست که لایحه فروش خالصجات مطرح است بطوریکه آقایان ملاحظه فرمودهاید بنده یک کلمه صحبت نکرده و دفاع هم نکردهام برای اینکه بنده معتقدم که هر قدر در اطراف قوانین بیشتر بحث بشود و بیشتر انتقاد بشود نتیجه بهتری گرفته خواهد شد (صحیح است) برای اینکه به تجربه هم دیدهایم که قوانینی که با عجله گذشته با قید یک فوریت و دوفوریت گذشته نتیجه خوبی نداده و مجبور شدند برگردانند به مجلس و اصلاح کنند اما توضیحی که حالا مختصرا میخواهم عرض کنم از این جههاست که میبنم آقایان نمایندگان محترم که روی ماده ۵ صحبت میکنند نگران شدهاند و حتی حذف این ماده را لازم دانستند در صورتیکه اگر مختصر توجهی بفرمایید میبینید که نظرشان تامین است در دوسه ماده دیگر هست که آییننامههایی که برای اجرای این قانون لازم است واگذار شدهاست به بانک کشاورزی یا دولت خودش تدوین بکند و به موقع اجرا بگذارد ولی در این ماده ۵ از نظر اهمیت موضوع همانطوری که میبینیم مورد توجه آقایان نمایندگان محترم قرار گرفته در کمیسیون بحث شد و قرار شد که آییننامه اجرای ماده ۵ را دولت تنظیم بکندو به تصویب کمیسیون قوانین دارایی برساند بنابراین تصور میکنم که دیگر جای هیچگونه نگرانی باقی نماند اما مطلبی که میخواستم عرض کنم اینست که دامنه بحث و انتقاد خیلی وسیع است ممکن است که روی این قانون ۶ ماه دیگر واقعا بحث شود یعنی یک شورش تمام بشود و برود به کمیسیون برای شور دوم و بعد هم باز اینقدر صحبت و گفتگو بشود، قبلا هم عرض کردم که مخالف نیستم هرقدر بیشتر بحث شود بهتر است اما رعایت این را بکنیم که وقت مجلس گرفته میشود و از طرفی آقایان توجه دارند توضیحاتی که این جا بیان میفرمایند اینها کمتر ممکن است به خاطر سپرده شود این را بایستی که در کمیسیون قوانین دارایی مورد توجه قرار بدهند و از آن استفاده کنند بنابراین بنده میخواهم استدعا کنم که آقایان پیشنهادات خودشان را بدهند توضیح مختصری هم بدهند و بعد طبق دعوتی که از طرف کمیسیون خواهد شد از آقایان استدعا خواهدشد تشریف بیاورند آنجا و توضیحات بیشتری بدهند .

کشاورز صدر ـ مطابق ماده ۹۰ اجازه خواستم توضیح بدهم. نایب رئیس ـ آقای کشاورز صدر موافقید؟ کشاورز صدر. عزیز اعظم زنگنه. دکتر صدر نبوی – اگر اجازه می فرمائید چند کلمه ای صحبت کنم . نبوی ـ چون عرض بنده مختصر است اجازه بفرمایید در همین جا عرض کنم. قانونی برای اینکار گذشتهاست و دادگاه صلاحیت دار دادگستری هم رسیدگی میکند و لی این قانون اخیری که گذشتهاست از مجلس املاک واگذاری به نام موقوفه خاندان پهلوی واگذار شود در آن جا، (استدعا میکنم آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند) مثل اینکه وزارت دارایی یک مسامحهای کرده در آنجا ما قید کردیم که املاکی که مالکیت آنها مسلم شده واگذار میشود و املاکی که مالکیت آنها مورد بحث و مذاکره د ردادگاه میباشد باید پس از اینکه در دادگاه تعیین تکلیفشان شد آن وقت واگذار شود اگر مال دولت بود آن وقت بای واگذار شود اگر مال مردم بود که نباید املاک آنها را واگذار به دیگری کرد بنده چون یک کسی هستم که نه در املاک آنجا نظر داشتم نه واگذاری و نه خریداری و نه داخل این مسائل بودم، این حق را به خودم میدهم و چون میدانم اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هم نظری جز عدالت و خیر وصلاح جامعه ندارند (صحیح است) بنده خواستم این جمله را اینجا عرض کنم که آقای وزیر دارایی هم توجه کنند که این املاک تا وقتی که تعیین تکلیفشان نشده بایدزیر نظر وزارت دارایی جمع آوری بشود پس از آنکه حکم نهائی صادر شد اگر جزو آن املاکی است که باید واگذار بشود به دربار و اگذار کنند و اگر مال مردم است که باید به خود آنها واگذار بشود و دست خودشان داده شود خواستم در اینموقع و در ضمن تصویب این قانون هم بدینوسیله جلب نظر حضرع عالی را بکنم که این پرونده را بفرمایید بیاورند و رسیدگی کنند در این زمینه هم امریه صادر شدهاست از طرف اعلیحضرت همایونی ولی متاسفانه تاکنون عمل نشده باید تعیین تکلیف مالکیت این املاک بشود اگر مال دربار بود جزو موقوفه خاندان معظم پهلوی بشود که واگذار میشود اگر هم مال مردم بود باید بدهند به مردم که بروند پی کارشان.

ارباب ـ موافقم. بنده به حکم وظیفه مجبور شدم بیایم اینجا در اطراف بعضی فرمایشات همکاران محترم توضیحاتی عرض کنم که مملکت ما د راین حال خرابی که هست اقلا خرابتر نشود از این ماده قسمت خالصه بایر که همکار محترم آقای فولادوند تذکر دادند حرفی ندارم صحیح هم هست اما در اصل اینکه هر موقع یک قانونی برای عمران کشور به مجلس میاورند هیاهو میشود در اطراف آن که سرمایه دار نیاید کاری کند و باید تمام را مامورین دولت (نمایندگان ـ همچو حرفی نیست) در دست بگیرند آقایان باتلاق را کدام مامورد ولت میتواند بخشکاند (بهادری ـ این باتلاقها کجاست) مامور دولت کرایه خانه ندارد بدهد بیاید این باتلاقها را بخشکاند آیا شوخی میکنید؟

نریمان – اولا به نظر من بهتر است به جای (اراضی خالصه بایر) که در این ماده نوشته شده (ارضی بایر خالصه) نوشته بشود زیرا مقصود و منظور اراضی بایر خالصجات است نه زمینهای خالصه بایر. ثانیا این که نوشته شده است هر مقدار اراضی بایر خالصه را اشخاص یا شرکتهای ایرانی بخواهند و بتوانند از عهده آبادی آن برآیند به آنها مجانا واگذار میشود باید توجه داشت جزو اراضی بایر خالصه یعنی اراضی بایری که به دولت تعلق دارد زمینهایی هست مثل زمینهای بایر واقع در غرب جاده پهلوی از سه را ونک به بالا که برای ساختن خانه و احداث باغ طالب زیاد خواهد داشت و شاید یک وقتی این زمینها متری ۱۰۰ الی ۱۵۰ ریال ارزش داشت و یک روزی هم محتمل است به همین اندازه هاه یا بیشتر قیمت پیدا کند و درهر صورت امروز هم قیمت خوبی دارد معلوم نیست به چه علت این زمینها مجانا واگذار شود اینها به عقیده من باید به طور مزایده ولی با یک شرایطی که انحصار به یک عده معدودی پیدا نکند و به قطعات نسبتا کوچک فروخته شودبنابراین بطور کلی زمینهای بایر خالصه را که در نزدیکی شهرهای بزرگ واقع است باید از آن قاعده واگذاری مجانی مستثنی و فروش آنها را تابع اصل مزایده قرار داد.

ماده ۵- اشخاص یا شرکتهای ایرانی که بخواهند اراضی باتلاقی دولت را خشکانیده یا اراضی خالصه بایر را دایر نماینده هر مقدار اراضی که بتوانند از عهده آبادی آن برآیند به آنها مجانا داده خواهد شد این واگذاری به شرط تعهد آبادانی در مدت محدودی صورت گرفته و آییننامه واگذاری آن به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون قوانین دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. وزیر دارایی ـ بنده موافقت کردم که کلمه اراضی خالصه بایر از ماده ۵ برداشته شود برای اینکه اراضی خالصه بایر در ماده اول که به زارعین فروخته میشود قید شدهاست بنابراین این عبارت این جا زاید بود و مقصود من این بود و موافقت من مبتنی بریک اساس صحیحی بود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی، پیشنهاد میکنم در ماده ۵ مذاکرات کافی باشد. نایب رئیس ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیدهاست قرائت میشود. نایب رئیس ـ خواستم تذکری بدهم که آقایان وزراء دستور مجلس را قبلا اطلاع حاصل کنند، بفرمایید آقای مکرم. قبادیان ـ آقای رئیس بفرمایید از آقایان وزراء یک نفر در مجلس حاضر باشد. نایب رئیس ـ آقای غلامرضا فولادوند. ۳- آقای کستا جهت اطلاع ازکمکی که میتوانند بایجادآموزشگاه حرفه کارگران بنمایند. نظرباینکه طی بازرسیهای معموله درکارخانجات نقایص مهم بهداشتی ازقبیل فقدان ماسک ودستگاههای تهویه ووسائل جلوگیری ازگردوغبارمشاهده میشدنمونههایی ازماسکها وشیرآب وغربالهای سربسته ودستگاههای تهویه ووسائل حفاظت کارباکمک متخصص سازمان بین المللی کارومهندسین کارتهیه شده که بانصب واستقرار آن درکارخانجات تقلیل معتنابهی درمیزان حوادث وبیماریهای ناشی ازکارحاصل شده وکمک موثری به بهداشت کارگران خواهدشد.

در این مورد چیز دیگر خاصی واقعاً ندارم بگویم جز اینکه برنامههای صنعتی شدنی که در پیش داشتیم یکی پس از دیگری به مرحله اجرا در میآمد مانند صنابع آلومینیوم، همین صنایع ماشینسازی که به آن ذکر کردم ولی یکی از چیزهائی که برای ایران بسیار مهم بود ایجاد یک کارخانه ذوب آهن بود. نایب رئیس ـ ببخشید بنده اشتباه کردم یک موافق باید صحبت میکرد. نایب رئیس ـ آقای شوشتری مخالفید یا موافق؟ نایب رئیس ـ آقای رفیع مخالفید؟ نایب رئیس ـ آقای محمد علی مسعودی. نایب رئیس ـ آقای ارباب.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دارایی. ۳- جمع آوری اطلاعات در مورد فعالیتهای آقای خسرو قشقائی من جمله انتشار یک نشریه هفتگی و هدفهای این نشریه تماس های قشقائی ها با افسران ارتش و ممانعت از استقرار سپاه پاسداران در منطقه عشایری فارس بوده است اصل اسناد مربوط برای قرائت در مجلس محترم و تمایل موجود میباشد که من ان شاء الله خواهم خواند . ۳- مطالعات سدمخزن درودزن فارس که باید با ارتفاع ۶۰ متر روی رودخانه کر ساخته شود و در حدود۷۵۰ میلیون متر مکعب گنجایش مخزن آن خواهدبود درشرف اتمام است این سد در حدود ۵۰۰۰۰ هکتارازاراضی جلگه مرودشت شیراز وجلگه رودخانه کررا مشروب خواهدکرد.

من وقتی دیدم که او کارهای صنعتی را از عهدهاش بر نمیآید، فکر کردم که دلیلی ندارد که کارهای ذوب آهن را از راه او انجام ندهم و پیش خودم هم تصور میکردم که در هر حال اگر هم از عهده کارش به صورت خوب بر نیامد همیشه امکان تغییرش میتوانست باشد، بنابراین فکر کردم که خودم دیگر مدیر عامل ذوب آهنی که هنوز در ایران بوجود نیامده نباشم و این کار را محول به شیبانی بکنم بعد هم ببینیم که چه نتیجهای میگیریم. حکم خودم را هم بزور گرفته بودم. حاذقی – بنده موافقم واجازه هم خواستهام.

دیدگاهتان را بنویسید