بنبست (داستان کوتاه) – ویکینبشته

بنده عقیدهام اینست که باید منحلش کرد واصلا همان وزارت کشاورزی علیه ما علیه رسیدگی بکنند (ارباب ـ کجایش علیه ما علیهاست) بنده باوزیرش کار ندارم عرض کنم یک موضوع دیگر تصویب نامهای گذشته بود که یک مقداری بر قیمت بنزین افزودند گویا در زمان آقای قوام السطنه بود، برای اینکه این عوارض صرف اسفالت کاری همان محل بشود ولی عملا دیدیم که اینطور نشده وسالی ۱۲ میلیون از این بابت در آمد حاصل میشود ولی در آمد مازندران یا شیراز میاید در تهران اسفالت میشود چهار میلیون تومان از پول شهرستانها را دادند تهران، یکدفعه این پول را گرفتند دادند بکارگران بنده از آقای وزیر راه تقاضا میکنم یا این عوارض راحذف کنیدیا اینکه بایستی صرف همان محلی بشود که گرفته میشود باید در همان محل باشدآقایان اطلاع دارند که رفتند بمازندران از ساری به بابل و بابلسر را نقشه برداری کردند ولی پولش همینطور ماندهاست عرض کنم یک مطلب دیگر راجع به رادیو است.

مدرسه عاملنوآوری گردید و معلم واسطه تغییر اجتماعی و موجب بیداری و رهایی جامعه محلی از خمودت و پژمردگی شد. در همین مدت با همکاری یونسکو طرح نمونه مبارزه بابیسوادی آمیخته به تعلیمات حرفهای و فنی در دو منطقه کشاورزی و صنعتی دزفول و اصفهان اجرا شد و فقط در سال تحصیلی اخیر متجاوز از ۵۲هزار نفر کارگر کشاورز و خانواده آنان از این تعلیمات بهرهمند شدند و طرح نمونه مذکور به عنوان یکی از موفقترین طرحها در ع رصه جهانی شناختهآمد و مورد بازدید و مرکز کسب اطلاع و تجربه دهها کارشناس بینالمللی گردید.

در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ ازسه میلیون نفر نوآموزان دبستانهای عادی در پهنه کشور نزدیک به ۱٫۲ میلیون نفر روستانشین و حدود ۱٫۸ میلیون از سکنه شهرها بودهاند و به زباندیگر سهم روستاییان از تعلیمات ابتدایی به چهل درصد افزایش یافته و این نسبت همچنان همهساله در تزاید است. آگاهی این گروه از مسائل روستاییان متضمن فوائد بسیار خواهد بود و چنین کسان که رهبری آینده ایران را به دست دارند بیتردید بادلسوزی بیشتری به حل و فصل مشکلات و ترقی و تعالی برادران و خواهران روستانشین خود توجه و اهتمام خواهند نمود.

اهمیت دیگر برنامه سپاه دانش در این است که هر سال حدود ۱۶ هزار نفر از پسران و دختران دیپلمه کشور به روستا و زندگی دهقانی و مسائل آنآشنایی پیدا میکنند. اعزام سپاهیان دانش از جوانان دیپلمه کشور که نخست به تعداد ۸ هزار نفر بودند و اینک شماره آنان از ۱۶ هزار (مرد وزن) میگذرد، موجب آن گردید که رابطه میان شهر و روستا واژگون شد. در آغاز انقلاب ایران و پیش از اعزام سپاهیان با آن که بیش از ۶۵ درصد جمعیتکشور ساکن روستاها بودند معذالک تعداد نوآموزان مدارس روستایی از ۳۷ درصد کل نوآموز ان دبستانی تجاوز نمیکرد.

سابقاً میان توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش هر نقطه از کشور با فاصله آن از پایتخت نسبتی معکوس برقراربود بدین معنی که هرچه از تهران یا شهرهای بزرگ و مراکز استان دور میشدند امکانات آموزشی کمتری در دسترس داشتند و کیفیت آموزشی به قیاسنوع معلمین پایینتر میرفت. 18. شورای امنیت تصمیم میگیرد که همه کشورها میبایست مانع از تامین خدمات ذخیرهای مانند ذخیر سوخت و مواد یا دیگر خدمات به کشتیها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهای ایرانی یا دارای قرارداد با ایران از جمله شناورهای اجاره شده از سوی ایران شوند، در صورتی که آنها اطلاعاتی دال بر این امر دارند که این شناورها در حال حمل کالاهایی هستند که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگرافهای ۳، ۴ یا ۷ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۵ از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، پاراگراف ۸ از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و پاراگرافهای ۸ و ۹ قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند.

در حال حاضر نسبت با سوادانبه حدود ۳۶ درصد فزونی گرفتهاست و این نسبت علیرغم رشد سریع جمعیت که به قریب ۳ درصد در سال بالغ شده رو به تزاید است. در سال ۱۳۳۵ نسبت باسوادان در جمعیت هفتساله به بالای کشور حدود۱۵ درصد بود. آقایان اگر گوش نکنید مملکت را بخون میکشید یعنی اگرمردم از مجلس مایوس شدند اینها را دانه دانه میگیرند و تکه تکه میکنند (اقبال – انشاء الله مایوس نمیشوند) من این ایمان را دارم ولی انجام این کار وظیفه هر شخصی است و حالا خواستم به مجلس شورای ملی و نمایندگان محترمش که پاره ایی اشتباه کردند و به اشتباه خودشان پی بردند این عرایض را بکنم یک مطلب را هم باید عرض کنم که در این چند روز زمامداری قوام ماها را یک خط دورمان کشیده بودند نه تلگراف نه تلفن نه وسیله ارتباط رادیو هیچ در اختیار این عده از نمایندگان نبود که توی مجلس ماندند و جانشان را گذاشتند البته هیچ هنری نکردند خیال نکنید برای هنر عرض میکنم فقط در مجلس ماندند که از حق مردم دفاع کنند به اینها یک دقیقه وقت رادیو ندادند امکان تلفن و تلگراف از شهرستانها را ازشان گرفتند و در تبلیغات شروع کردند نوشته و طومار درست کنند برای اینکه خواستند بفرموده برادر ارجمندم جناب آقای دکتر بقایی طومار درست بکنند برای قوام ولی موفقیتی پیدا نکردند اینها خواستند طومار برای قوام درست کنند ملت ایران طومارهایی با خون خودش برای مصدق و برای سربلندی کشور ایران تهیه کرد که به بنده که یکی از اعضای کوچک این جبهه و نمایندگان هستم این همه طومار رسیدهاست یکی از کازرون یکی از بازار رشت است یکی دیگر هم که محلش را متاسفانه معین نکردهاند و کاغذ رویش را هم بنده غفلت کردم و پاره کردم یکی از قسمتهای مختلف نواحی آبادان و جنوب است که از خسروآباد و قصبهاست و تمام این طومارها و تلگرافات را تقدیم ریاست مجلس میکنم اما اگر یک مشت از عزیزترین برادران ما و شریفترین براداران ما شربت شهادت در روزسی ام تیر نوشیدند و فامیل آنها بی سرپرست ماندهاند و عده ایی دیگر الان مجروح و در مریضخانه هستند و فرزندانشان نان آور ندارند خوشبختانه ملت غیور ایران بفکر آنها هستند و اینها هم مبالغی است (اشاره به چکها و اسکناسها که در روی تریبون گذارده بود) که تنها برای من کوچک ارسال داشتهاند پنجهزار تومان پول و چک برای بنده تنها جهت کمک به بازماندگان مصدومین و شهدای روز ۳۰ تیر ارسال داشتهاند اسامی آنها را بنده لازم نیست بعرض برسانم یک چک بمبلغ سه هزار و هفتصدتومان و بالاخره یک فرد دیگری که نمیخواهد اسم او برده شود الان نامه نوشتهاست پانصد شیشه پنی سیلین چهار صد هزار واحدی و تعدادی سولفاتیازل که قیمتش از یکهزار و پانصد تومان متجاوزاست و اشخاص دیگر هم نامههایی نوشتهاند که دو سه نفراز مصدومین را حاضرند بخرج خودشان معالجه کنند بسیاری از محترمین بازار و بخصوص تحت توجهات آیت الله کاشانی یک دستگاه مرکزی درست شدهاست که از اشخاص خیر در تمام مریضخانهها پنی سیلین و گرانترین و با ارزش ترین داروهای دنیا را با رضا و رغبت تهیه کردهاند و در آنجا نگهداشتهاند میوه و دارو میبرند پرستار میبرند طبیب اگر لازم باشد میآورند وسایل جراحی تهیه میکنند برای آنکه آن برادرانی که با شرافتمندی شربت شهادت نوشیدهاند آنها بزرگترین پاداش را از ملت ایران گرفته باشند و برای اینکه خانوادههای آنها خوش باشند و فامیلشان سربلند باشند بنده اینجا درود بی پایان خودم را بروح ارواح شهدای آزادی عرضه میدارم و یقین دارم که تمام ملت ایران با احترام و عظمت روح آنها را همیشه یاد خواهند کرد و خدا را باید شکر کرد که این نهضتی که بیاری خداوند متعال شروع شده بیاری خداوند متعال هم خاتمه پیدا خواهد کرد(انشاء الله) بهرحال نسبت به بازماندگان مجروحین و مصدومین هم بنده یقین دارم که تمام ما آنها را برادران و خواهران خودمان میدانیم کما اینکه بسیاری از ما برای ملاقات آنها و عیادتشان در مریضخانهها رفتیم و صورتهای عرق زده و گردآلود و خونین رفقای خود را دیدیم و بوسیدیم و آنها اشک خوشی و مسرت در عین زجر و درد از چشمهایشان سرازیرشد.

پیراسته ـ بنده قبل از مطالبی که میخواهم بعرض آقایان برسانم تلگرافی از کاشان رسیده راجع بانتخابات کاشان که از طرز عمل فرماندار و انجمن شکایت کردهاند عینا تقدیم مقام ریاست میکنم و استدعا میکنم به دولت تذکر بدهند که در کار انتخابات سهل انگاری نکنند و به شکایت شاکیها رسیدگی کند. مورخان بر این باورند که از آن به عنوان یک قلعه نظامی استفاده می شده است اما روحانیون ادعا می کنند که این سازه در ابتدا به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گرفته است.

دکتر یزدی – اگر پیدا کنم چشم می خوانم چنین چیزی من یاد ندارم . پروازهای مستقیم از بغداد به تازگی در جمعه و دوشنبه آغاز شده است ، که توسط ATA Air انجام می شود. ملک مدنی – بنظر بنده این لایحه خوبی است که وزارت دارایی به مجلس دادهاست و منافاتی هم با نظر آقای نریمان ندارد زیرا ما میتوانیم در کمیسیون هم آن نظریات اصلاحی که داریم متذکر بشویم خود جنابعالی یا هر کس نظریاتی داشته باشد مینواند در کمیسیون حاضر بشود و این لایحه و موادش را یک طوری تهیه بکنیم که بنفع مردم باشد ولی اگر بخواهند پس بگیرند و دو مرتبه به مجلس بفرستند باز همین جریان را باید طی کند زیرا دولت هر لایحهای که تهیه کند بالاخره باید در محلس مورد شور و بحث واقع شود و جریانهای پارلمانیش را طی کند بنابرین بنظر بنده این نظریه ای که آقایان اظهار کردند که تسریع بکنند این لایحه کارش انجام بشود بنفع آن طبقه ایست که اغلب آقایان طرفدارش هستنداما نکتهای که میخواستم متذکر بشوم این موضوع اعیانی که اینجا بحث شد آقایان خیلی رویش صحبت کردند ولی بعقیده بنده مثل اینکه به اصل مطلب توجه نکردند اعیان دردهات خالصه سه قسم است یک اعیانی است که مال خودرعیت است (کشاورزصدر- آنرا ماموافقیم) یک اعیانی است که مال مردمی است که زراعت ندارند ولی ساکن ده هستند که اینها راخوش نشین میگویند باغ دارد که جریبانه میدهد ولی صاحب اعیان است حتی بثبت هم رسانده هم آن دسته وهم این دسته اگر آن عرصه به آنها فروخته شود اشکالی ندارد.

خوبست بنویسند هر کس اعیانی دارد عرصه اش را مجانی میدهیم، این خیلی بهتر است ولی ین به عقیده من یک قسمتش به ضرر دولت است چون ممکن است یک رعیتی در آنجا پنجاه جریب اعیانی صد جریب داشته باشد آنوقت این ممکن است که همه اش را ببرند یا نصف ملک را ممکن است ببرند سی نفر اراضی مرتب دایر این مملکت را ببرند مجانی و این ظلم است به بیت المال، این خلاف است این که باید یک کاری کرد که به قول تهرانیها نه سیخ بسوزد و نه کباب، هم آن رعیت بدبخت استفاده بکند و هم حق مشروع ملت از بین نرود مدت را باید اضافه کرد مقدار را هم باید محدود کرد و البته من دو تا پیشنهاد تهیه کردم که این را میدهم هم مقدار راباید محدود کرد و هم مدت را اضافه آنوقت درست میشود.

ارزشیابی این طرح پایه و اساس کار تعلیمات ابتدایی در نقاط صنعتی قرار خواهد گرفت و برای آینده در روشهای تعلیم و تربیت و سوادآموزی تأثیر بهسزایی خواهد نمود به موازات فعالیتهای سپاه دانش و پیکار با بیسوادی تعلیمات اجباری در ۲۵ منطقه از کشور در سال جاری اعلام گردید. چون سخن از تأثیر سپاهیان دانش اعم از پسر و دختر در آموزش و گسترش سواد در کشور بود اشارهای به برنامه مترقی پیکار با بیسوادی که ازپیروزیهای بزرگ ایران در دوران انقلاب سفید بودهاست نیز به مورد است. ناگفته نباید نهاد که نقش سپاهی دانش به تعلیم کودکان محدود نشده و نمیشود سپاهیان در تعلیم بزرگسالان و آموزش سواد و کمک و راهنمایی درامور اجتماعی – اقتصادی و سیاسی روستاییان هم نقش مؤثری عهدهدار بوده و هستند و در حقیقت آنان را باید در شمار روشنگران دهات به حسابآورد.

دیدگاهتان را بنویسید