سنگی بر گوری/فصل ۶ – ویکینبشته

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه درحال حاضر با 7206 دستگاه اتوبوس در بخش عمومی و خصوصی که 4295 دستگاه اتوبوس و 204 خط در بخش عمومی و 2911 دستگاه اتوبوس و 165 خط با 24 شرکت فعال خصوصی در بخش حمل و نقل دارا میباشد و بطور میانگین روزانه 4200000 نفر و سالانه بیش از یک میلیارد نفر مسافر را در کلان شهر تهران جابجا میکند. نبوی ـ آییننامه مطابق آنچه بنده تصور میکنم فوایدی داشت و در بسیاری از موراد فواید آییننامه در مجلس مشهور شد (صحیح است) آییننامهای که در گذشته بود آنطوری که در سابق در مجلس عمل شد باعث ایجاد یک تشنجات تازهای شد و آن آییننامه قدیم بعضی از مقامات را نسبت به طرز کار مجلس ظنین نمود و کاری در مجلس مطابق آن آییننامه نمیگذشت این بود که یک عدهای در صدد برآمدند که وضع بهتری برای آییننامه در نظر بگیرند البته بنده عرض نمیکنم که این آییننامه هیچ نقصی ندارد همانطور که جناب آقای دکتر شایگان فرمودند نواقصی در آییننامه هست (قبادیان ـ زیاد هم هست) یک دوجا مواد متضاد است، موادی که در اول نوشته شدهاست مخالف آن چیزهایی است که در آخر آییننامه هست وبا یک فرصت بهتری باید نشست و اصلاح کرد (صحیح است)و ما هم حالا نمیتوانیم وارد بشویم به اصلاح آییننامه نباید که یکی دو مادهاش را اصلاح بکنیم و بقیهاش را که اصلاح لازم دارد آنها را کنار بگذاریم باید در آییننامه تجدید نظر بشود و مطابق معمول طرح در مجلس بشود وتصویب بشود در گذشته که آییننامه را در کمیسیون نوشتند باز این عجله شد و بطورموقت نوشتند و بطور موقت و با عجله در مجلس تصویب شد و این نواقص در آن پیش آمد اگرآن دوره هم میگذاشتند که این آییننامه مطابق قانون در مجلس طرح بشود قطعا اینطور نمیشد مثلا این طرحی که آقایان پیشنهاد کردند ذکر شده که فلان ماده نقض میشود و فلان ماده از آییننامه سابق بجایش گذاشته میشود در صورتی که آییننامه سابق نقض شدهاست و بایستی در قانون مطلب کاملا انشاء شده باشد که ما میبینیم به چه طرزی اصلاح خواهد شد (دکتر بقائی ـ ذکر شده) بنابراین این معایب در کارهست همانطور که آقایان محترم موافقت فرمودند که یک فوریتش راپس بگیرند موافقت بفرمایند که یک فوریت دیگر را پس بگیرند (یکنفر از نمایندگان ـ اصلا پس بگیرند بهتر است)این کار بهتر انجام خواهد شد، موضوع دیگری که فرمودند این بود که به کمیسیون برود الان کمیسیون برای این کار نیست (تیمورتاش ـ پیشنهاد شده که تعیین بشود) کمیسیون خاصی در دوره گذشته بود آن کمیسیون هم ماموریتش را انجام داد از بین رفت حالا مطابق همان فرمولهایی که آقایان پیشنهاد فرمودند جناب آقای رفیع و آقای تیمورتاش باید کمیسیون انتخاب بکنیم و بعد بفرستیم به کمیسیون.

در صورتی که گزارش شعبه مشعر بر عدم صحبت انتخابی باشد تا اینکه در باب انتخاب شخصی از بین نمایندگان معارض باشد مباحثه آن در همان روزیکه گزارش قرائت میشود واقع نخواهد شد. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده ۸۰ در حکم تقاضای تغییر دستور است تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود ولیکن در موقعی که دو فوری بودن تقاضا شود باید در آخر همان جلسه در لزوم و عدم لزوم فوریت بحث ورای گرفته شود اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن در ضمن لایحه یا طرحی که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و پنج نفر از نمایندگان کتبا تقاضای فوریت یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در باب فوریت اخذ رای بعمل میاید.

ماده دوم ـ جمله ((بلافاصله بطبع و توزیع اقدام و پس از ۲۴ ساعت ا زموقع توزیع)) مندرج در قسمت اول از ماده ۱۳۹ آییننامه ملغی است. این ماده میگوید تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح بشود الان ملازمه ندارد که طرح بشود. از دیگر جذابیتهای پارک ولیعصر قرار گرفتن یک استخر بزرگ در قلب پارک و تزیین آن با استفاده از آبنماها و نورپردازی رنگی است که جلوه زیبایی به پارک بخشیده.

و این بار بزرگ را از دوش ارتش ایران برداریم. مهندس زیرکزاده – یک قسمت دیگر دارد شهربانى که آن قسمتهاى فنى است این قسمتهاى فنى البته باید با بودجه مملکتى اداره شود و دولت باید اصلاحات در این قسمت را هر چه زودتر با وسایل خودش بکند بنده یک حکایتى خدمت آقایان عرض میکنم که بایستى آقایان بدانند ما با چه وضعى سر و کار داریم یک روز بنده رفتم به شهربانى یک کارى داشتم آنجا اتفاقاً با اداره انگشتنگارى سر و کار داشتم یک عکس بود مىخواستم به چاپ برسانم بنده میخواستم که این انگشتنگارى یک علمى است یک دستگاه بزرگى دارد یک وسایلى دارد اینجا هى مردم بیچاره را مىبرند و انگشتشان را مىچپانند توى مرکب و میگذارند روى کاغذ از زمانی که اولین دفعه سوئدیها آمدند در ایران یک فیشى ترتیب دادند و با یک ترتیباتى آنجا انگشتنگارى انجام مىگرفت با تمام علائمش ولى در ایران از سى و چند سال قبل تاکنون هیچ فیشى پر نشده است سوئدیها رفتند و فقط تقلید مسخره انگشت به مرکب زدن باقى مانده است دیگر اثرى ازش باقى نیست بلکه آن چند فیش قبلى را هم از دست داده است قسمتهاى راهنمایى را که چه عرض کنم شهربانى ما بایستى از نو ساخته شود و هر چه زودتر باید شروع به ساختمان آن بشود پس از آن که شهربانى و ژاندارمرى وضع مرتبى به خود گرفت آن وقت قسمت عمده مشکلات ارتش ما حل شده است ارتش ما باید تمام هم خودش را صرف هدف اصلى خودش بکند و آن وقت است که خواهید دید یک قسمت عمده از این مشکلاتى که هر روز از آن صحبت میکنند و یک عده میکوشند وسیله تبلیغات سیاسى خودشان قرار بدهند از بین خواهد رفت موضوع دوایر دولتى بنده هر چه میخواهم بگویم یک چیزهایى است که جنبه مخصوص دارد بنده از دزدى و فساد و رشوهخوارى صحبت نمیکنم و به دو جهت صحبت نمیکنم یکى این که بنده نمىخواهم در این چالهای که چندین سال است ملت ایران را انداختهاند بیفتم به یک نحوى در ایران تبلیغ شده است که تمام بدبختیهاى ما از دزدى و رشوهخوارى است در حالی که یک مفاسد خیلى بزرگترى در دستگاههاى دولتى ما است که ما به قسمى متوجه این رشا و دزدى شدهایم که به کلى آن فساد اصلى را از نظر دور داشتهایم که قسمت عمده مشکلاتی که داریم از جاهاى دیگرى است علت دیگرى که بنده راجع به این امر صحبت نمىکنم این است که معتقد به آن ترتیبى که میگویند نیستم بنده قبول دارم که در طبقات بالاى ادارات ایران نسبت فاسدها به سالمها زیادتر است ولى مسلماً در طبقات پایین دستگاه دولتى دزد نیست و تمام کارمندان پاک و صحیح و سالمند و درستکار و زحمتکش هستند از این جهت این را پیراهن عثمان کردن و همیشه به مردم تاختن این کار درستى نیست ولى اساساً من معتقدم وقتى ما میتوانیم راجع به مردم و بنى نوع بشر قضاوت بکنیم که شرایط زندگى آنها را در نظر بگیریم میگویند آنجا که آزادى نیست اخلاق نیست اگر وضع زندگى ما یک جور مخصوصى است ما حق نداریم مردم و کارمندان ایران را که در این وضع مخصوص قرار دارند با کارمندان ممالک دیگرى که آن وضع مخصوص را ندارند مقایسه کنیم و قضاوت کنیم اکثریت توده مردم را مردمان عادى و معمولى تشکیل میدهند آدم معمولى هم یک خصایل به خصوصى دارد آدم معمولى آن است که به فکر نان روزانهاش است آدم معمولى آدمى است که به فکر فرداى زن و بچهاش است آدم معمولى آدمى است که از داد و قال و جنجال گریزان است این شخص یک روحیه مخصوصى دارد و میخواهد صبح برود پى کارش و مطابق این اصلى که میگویند انسان همیشه دنبال راههاى ساده میگردد آدم عادى دنبال راههاى ساده میگردد یعنى چه؟

ریاست محترم مجلس شورای ملی آرای متخذه در جلسه سه شنبه پنجم اردیبهشت ۲۹ بهمن برای انتخاب هیئت مرکزی اعضای دیوان محاسبات با حضور نمایندگان محترم هیئت رئیسه مجلس استخراج و قرائت گردیده اینک نتیجه آنرا به عرض میرساند. بنابراین آنچه با اختیارات و پشتیبانی کنونی از دولت آقای دکتر مصدق مورد انتظار و توقع بود این است که چهارچوب الفاظ را در هم شکسته و یک برنامه تحولی که بتواند بر روی خرابه تشکیلات و قوانین فعلی سازمان یک ایران نوین را بر پا سازد تقدیم مجلس نمایند زیرا اگر فرصتی که اکنون بر اثرمساعدت زمان و موقع شناسی ملت ایران بوجودآمده بالیت ولعل و مسامحه و تعلل از چنگ برود خدا داناست، که دیگر بار، نظر چنین فرصت چه وقت و بچه قیمت بدست ایرانی بیافتد، پس بر زعما و عقلا و متفکرین قوم است که شخصیت خود را از اغراض و مقاصد کوچک شخصی فراتر برده و حداکثراستفاده را بنفع ایران بنمایند.

برای حمایت ودستگیری کارگران مسلول مناطق نفتخیزوجلوگیری نسبی از شدت بیماری سل مکاتبات ومذاکرات مفصل با اولیای شرکت ملی نفت ایران بعمل آمده واین نتیجه حاصل گردید که ازمحل صندوق تعاون وبیمه کارگران واعتبار شهرداری آبادان بشرح گزارش شماره ۶۲۱۴ ۲۳-۵-۳۱ درنوژیان که منطقهای است کوهستانی ودرنزدیکی خرم آبادواقع شده ودارای آب وهوای مساعدمی باشد آسایشگاهی برای کارگران مسلول خوزستان ایجاد شودمقدمات اینکارنیزفراهم شده وپس ازواگذاری محل مذکور ازطرف وزارت دفاع ملی باسعی وکوشش هرچه تمامتر دردایرنمودن آسایشگاه مذکور با اشتراک مساعی شرکت ملی نفت اقدام خواهدشد. نایب رئیس ـ نتیجه آرای متخذه جهت اعضای هیئت نظارت برنامه و اعضای دیوان محاسبات قرائت میشود.

بنده فکر می کنم که وقت تنگ است حالا پیشنهادی شده است حالا همین اندازه که آقایان موفق باشند و مطلبی عنوان نفرمایند در همین جا استقراع بعمل آید ما زودتر به نتیجه برسیم اقای سید سجاد حججی فرمایشی دارید بفرمائید . نایب رئیس ـ چنانچه بخواهیم رای بفوریت بگیریم به بینیم تصویب میشود یا خیر. نایب رئیس ـ دوفقره پیشنهاد هم رسیدهاست که قرائت میشود. نایب رئیس ـ بنابراین بترتیبی که قرائت شد شش نفر بعضویت هیئت نظارت سازمان برنامه و هشت نفر بعضویت دیوان محاسبات انتخاب شدند. ماده اول ـ ماده ۸ آییننامه جدید نسخ و بجای آن ماده نظامنامه سابق تصویب میشود ((پس از آنکه مخبرین گزارش شعب را در مجلس قرائت نمودند در مورد انتخاباتی که صحت آنرا شعبات تصدیق نموده و در مجلس معارض ندارد مجلس برای هر یک جداگانه رای میدهد و رئیس اسامی آنهایی که صحت انتخابشان محقق شده اعلام میکند.

کشاورز صدر ـ به نظر بنده حالا که آقایان تقاضای یک فوریت کردند هیچ اشکالی ندارد از جناب آقای نبوی هم بنده خواهش میکنم که ایشان هم مخالفتشان را پس بگیرند زیرا تردیدی نیست که در این آییننامه مواد بسیار مضری دارد و شاید موادی هم باشد که نافع باشد آقایانی که امضاء کردهاند نیامدهاند بگویند که تمام آییننامه از بین برود و آییننامه قدیم بیاید. نایب رئیس ـ بنابراین یک فوریت مطرح خواهد بود، آقای نبوی مخالف هستید؟ نایب رئیس – آقای انگجی. نایب رئیس ـ مانعی هم ندارد آقای کشاورز صدر موافق هستید بفرمایید.

نایب رئیس ـ آقای امینی اخطار قانونی شما طبق چه مادهای بود؟ نایب رئیس ـ حالا یک نفر موافق صحبت میکند. در اینجا نوشته شدهاست دو فوریت ولی بنده از طرف آقایان مامورم که عرض کنم که یک فوریت را پس میگیریم و فقط تقاضای یک فوریت میشود برای اینکه به کمیسیون برود و اصلاحاتیکه لازم است در باب این چهار ماده که عرض شدهاست انجام بگیرد. عرض دومی دارم و آن این است که معمولا تصور میرود بعضی از مواقع که پیشنهادی میرسد شاید بعضی تصورات برود برای رفع این تصورات بنده عرض میکنم که مطابق اصول کلی هر قاعدهای که بگذرد.

هر قانونی که بگذرد این قانون برای آیندهاست و بنابراین هیچ نوع تاثیری در گذشته نخواهد داشت بنابراین اگر چنین تصوری برود بنده برای رفع این تصور تصریح کردم. آقای شمس قناتآبادی خواهش دارم راجع بصورت جلسه اگر تذکری دارید بفرمایید. بلد نیستم بچه آخوند هستم بچه ملایم خرد خرد انشاءالله یاد میگیرم، نظر کلی من این است که مجلس شورا یملی کا راساسی بکند وبتمام معنی دولت را هم قبضه بکند در بغل بگیرد ویا بیشتر بفشار بگذارد، ولی ما آنها را نصیحت کنیم اما خودمان خرما بخوریم نمیشود، کمیسیون بودجه هم باید بنشیند این کار را تمام کند و باین سروصد هی بیائیم عمر مجلس و مملکت را بحرفهای خارج از فکرمان و وظیفه مان اشغال کنیم بعقیده بنده اجازه بفرمائید بعد از این صحبت نشود اگر آقایان قانع شدند و این مسلم شد که دیگر این موضوع ۱ دوازدهم و یا ۲ دوازدهم تجدید نمیشود.

آییننامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی – مصوب ۱۷ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک، مصوب کمیسیون بازرگانی مجلس شورای ملی.و کمیسیونهای مشترک. آن چه از عرصه اعیانیهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ قانون در تهران و اطراف آن (گرمسار – دماوند – شهرری – غار و فشافویه – کن وسولقان – شمیران – کرج و ساوجبلاغ و لواسانات – ورامین – خوار) واقع است به وسیله کمیسیون مذکور در ماده ۲ که در تهران تشکیل میشود و آنچه در شهرستانها واقع است به وسیله کمیسیونهای که به ترتیب مذکور در ماده ۲ در شهرستانها و مراکز استان تشکیل میشود ارزیابی و به فروشخواهد رسید.

برای مطالعه دقیقتری در طرح تقدیمی و تجدید نظر کلی راجع بمواد نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی دونفر از هر شعبه برای تشکیل کمیسیونی انتخاب گردیده و در ظرف مدتی که از آخر اردیبهشت تجاوز نخواهد نمود گزارش آن را تقدیم خواهد نمود. ماده سوم ـ مراسم سوگند در مجلس شورای ملی بطوریست که اصل ۱۱ قانون اساسی مقرر داشته و در ادوار تقنینیه سابق معمول بودهاست و ماده ۱۱ و ۱۲ آییننامه نسخ میشود. ماده چهارم ـ عده ۳۰ نفر مندرج درماده ۸۰ آییننامه پنج نفر تقلیل مییابد. دولت موظف است طرح حفاظت، احیا، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوههای بهرهبرداری پایدار از محیطهای دریایی کشور را تا پایان سال اول برنامهی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به مرحله اجرا گذارد.

تا سال 2015 ، قطارها از ایستگاه راه آهن تبریز هفته ای دو بار به سمت ترکیه حرکت می کردند: یکی بین تبریز و ون ، دیگری (“اکسپرس ترانس آسیا”) بین تهران و آنکارا فعال بود. باقیمانده اورانیوم نیز که به فرایند تزریق شده بود، همچنان در فرایند و در پسماند باقی مانده است. اینجانب محمود نریمان پیشنهاد میکنم اراضی بایر دولت که در نزدیکی شهرهای مهم واقع و برای ساختن خانه و سکونت مورد احتیاج ساکنین این شهرها است به طور مزایده و به قطعات کوچک فروخته شود در اراضی بایر واقع در نزدیکی و مجارت دهات خالصه که باید مجانا واگذار شود رعایا و برزگران ساکن ملک خالصه مجاور حق تقدم داشته باشند کلمه شرکتهای ایرانی که صاحبان سهام و اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایران است تبدیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید