سوالات کلیدی در جغرافیا را نام ببرید – ❤️ هاب گرام

از بین بردن پولیپ روده بزرگ می تواند در پیشگیری از سرطان روده بزرگ کمک کند. سندروم روده تحریک پذیر بیماری است که افراد زیادی دچار آن هستند؛ گاهی اوقات به طور مداوم و گاهی در طیف کوتاهی از زمان، اما آنچه مسلم است این بیماری هرگز به سرطان تبدیل نمیشود و زنان دو برابر بیشتر از مردان به آن مبتلا میشوند. بافت رسوبی کربنات های همتافت های 2 تا 6 نشان می دهد که این کربنات ها ، آهک های اولیه از نوع آلوداپیک هستند که جریان های آشفته رسوب کرده اند . در راستای جنوبی این ناحیه ، گسیل های مستقیمی مانند آباده ، ده شیر ، شهر بابک و بافت مشخص اند که بعضی از آنها نشانگر جابه جایی امتداد لغز را راستگرد در رسوبات کوارترنری می باشد (شیخ الاسلامی ، 1381) همخوانی روند ساختاری ، یکسانی الگوی ساختاری ، چیرگی راندگی ها به ویژه پذیرش الگوی استاندارد مناطق کوهزادی در زون های برخوردی ، سبب شده است تا زمین شناسانی مانند فالکن (1961)، برو وریکو (1971) ، هینز و مک کوییلن (1974) ، فرهودی (1978)و علوی (1994) سنندج – سیرجان را زیر زونی از کوهزاد زاگرس بدانند ..لی ترتیب رسوبات چارچوب زمین ساختی و به ویژه رویدادهای زمین ساختی و فعالیت های ماگمایی – دگرگونی سبب شده تا گروهی بزرگ از زمین شناسان ، ویژگی های سنندج – سیرجان را با مناطق پر تحرک مرکز و شمال ایران قیاس کرده و آن را زیر زونی از ایرانی میانی بدانند .

در واقع از نقطهای شروع کرده شهر را بازسازی میکنند و علی القاعده سالها طول خواهد کشید. ورودی 1: این ورودی در کیلومتر 4 اتوبان تهران کرج از سمت تهران بعد از پل ستاری قرار دارد. این دریاچه با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض متوسط ۳۲۰ کیلومتر و مساحت ۴۳۸۰۰۰ کیلومتر مربع و حجم ۷۷۰۰۰۰ کیلومتر مکعب بزرگترین دریاچه آب نسبتاً شیرین جهان است. این در حالی است که در گزارشهای قبلی تنها ۲۵ الی ۵۰ درصد از بین رفتن مساحت دریاچه عنوان شده بود.

تفاوت های ویژه این زون سبب شده است تا از گذشته های دور مورد توجه و مطالعه زین شناسان باشد . ویژگی بارز سنندج- سیرجان به ویژه فرآیندهای دگرگونی آن در همه جا یکسان نیستند در نیمه جنوب خاوری این زون پدیده های دگرگونی به طور عمده حاصل عملکرد کوهزایی سیمرین پیشین است درحالی که در نیمه شمالی آن رویدادهای سیمرین میانی به ویژه کوهزایی لارامید ازعوامل پلوتونیسم و دگرگونی هستند . در ازای زون سنندج- سیرجان حدود1500 و پهنای آن 150 تا 250 کیلومتر است که از باختر دریاچه ارومیه آغاز می شود و در یک راستای شمال باختری- جنوب خاوری تا گسل میناب، در شمال بندر عباس ادامه می یابد.

16- یژگی های رشته کوه زاگرس را بنویسید: چین خوردگی های دیواره مانندی با دره های موازی و به طول صدها کیلومتر چشم انداز نواحی کوهستانی غربی کشور ازکردستان تا تنگه هرمز با جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی را تشکیل داده است. اما علوی (1994) دگرگونی و حتی پلوتونیسم تریاس میانی – پسین را مربوط به فاز کششیحاصل از تشکیل تتیس جوان می داند بی آن که دلیلی ارائه دهد . در سنگ های کهن تر پالئوزوییک ، ساختار اصلی یک براگوارگی مرکب برشی است که همزمان با تشکیل ناودیس ها و تاقدیس های متوالی ، در اندازه کیلومتری شکل گرفته اند .

اگر چه محجل و سهندی (1378)، الگوی ساختاری سنندج – سیرجان را از نوع چین های بسته و هم راستا درمقیاس کیلومتری می داند ولی علوی (1994) زمین ساخت سنندج -سیرجان را به طور عمده از ساختارهای دوپلکس مرکب بزرگ مقیاس و همچنین سیستم های فلسی کوچک و بزرگ زاویه ، با شیب شمال خاوری می داند که در اثر آن ورقه هایی از سنگ های فانروزوییک دگرگونه و نادگرگونه به اندازه های ناهمسان ، جابه جا شده اند .شواهد چینه نگاشتی و کنگلومراهای همزمان با کوهزایی ، نشانگر آن است که این راندگی ها از کرتاسه پسین آغاز شده اند .

با توجه به دیرینه جفرافیایی گفته شده می توان پذیرفته که زون سنندج – سیرجان دارای یک زمینه ساختاری اصلی است که از پرکامبرین پسین با کافتن آغاز شده و در کوهزایی سیمرین پیشین با وراونگی زمین ساختی اصلی پایان یافته و سپس حوضه های توربیدیتی مزوزییک در تریاس پسین شکل گرفته و در فاز سیمرین میانی و یا لارامید بسته شده است همه سنگ های سنندج – سیرجان را می توان در سه واحد زمین ساختی – چینه نگاشتی و پرکامبرین پسین – تریاس میانی ، تریاس بالایی – کرتاسه و مجموعه ترشیری جای داد . نبود سنگ های کربنیفر بالایی نشان می دهد که حرکت های خشکی زای فلات ایران همچنان بر این زون اثر گذار بوده است که بارزترین اثر آن ، ایجاد پستی و بلندی است ولی تیله و همکاران (14968)بر این باورندکه فاز هرسی نین همراه با دگرگونی بوده است .

دیگر مناطق سنندج -سیرجان ، به صورت فرابوم بوده اند .جدا از انباشته های فلیش گونه ، بخش ناچیزی از سنگ های ترشیری سنندج – سیرجان ازنوع آندزیت و آذر آواری های وابسته ، به سن ائوسن هستند که به ویژه در حوالی سنندج ، شمال کرمانشاه و حاجی آباد رخنمون دارند افزون بر فعالیت های آذرین بیرونی ، در مرز ائوسن – الیگوسن ، توده های نفوذی بازیک از نوع گابرو – دیاباز تزریق شده که توده های کامیاران ، کلاه سر ، پنجوین و خارسره (خرزهره ) از آن شمارند . ویژگی های یگانه دگرگونی در هر دو دگرگونی ، چند فازی بودن آن است که از روندی ویژه پیروی می کند به گفته دیگر در هر دو دگرگونی سنگ ها پیش از چین خوردگی به گونه ای ایستا دگرگون شده اند و سپس در روند چین خوردگی نیز بر گوارگی تازه در آنها به وجود آمده که پاراژنز دگرگونی ایستا را تحت تاثیر قرار داده است اما به رغم شدت تحولات ، هنوز پاراژنز اولیه به جا مانده است در پی دگرگونی دینامیک ، نوعی دگرگونی گرمایی از نوع همبری مشخص است که در نقاطی بر روی دو حادثه پیشین اثر گذاشته است .

در ادبیات و اسطوره شناسی ایران کهن، دریاچه هامون از اهمیت ویژهای برخوردار است، به ویژه در مباحث فرجامشناسی دین زرتشتی. نیروهای کششی موثر در فرونشست موجب ظهور و خروج ماگماهای بازالتی از نوع قلیایی قاره ای شده که امواج که اوج آن در دونین بالایی است . شیست های سیاه و میکا شیست های ریزدانه ، به همراه سنگ های آتشفشانی نشانه های ژرفای زیاد حوضه اند به گونه ای که سنندج – سیرجان به صورت کافی ژرف ، در میانه بلوک بوده است . همتافت (6) شامل ردیفی از سنگ های آهکی – دولومیتی با ضخامت به نسبت زیاد است و محدوده سنی از پرمین پسین تا تریاس میاین دارد .

همتافت (5) مجمع چاه چغوک ، تناوبی از ماسه سنگ ، شیل ، گدازه های بالشی ، رسوب های آشفته آهکی ، چرت های نازک لایه و گذاره های اسیدی زیر دریایی ، حاوی سنگواره های کربنیفر پسین تا پرمین پیشین است . ب) جدا شدن ورق ایران از گندوانا درحاشیه جنوبی خود به دنبال بازشدگی تتیس جوان پس از پرمین میانی . در گذشته ، بخش درخور توجهی از این دگرگونی ها به سن پرکامبرین و پی سنگ ناحیه انگاشته می شد ولی یافته های تازه نشانگر آن است که به جز نواحی کوچکی از گلپایگان و سیرجان ، در دیگر نواحی ، سنگ های دگرگونی بیشتر در ارتباط با جنبش های کوهزایی جوان تر است در سیرجان و اسفندقه بخش عمده دگرگونی ها ، ماسه سنگ ها و آهک های تبلور یافته و متاگابرو – بازالت به سن سیلوزین – دونین هستند .

«زیر زون بیستون» که در ناحیه کرمانشاه ، شامل آهک های ضخیم لایه تا توده ای به سن تریاس تا کرتاسه است . در برخی نقاط ، سنگ ها از نوع گنیس چشمی ، کوارتزیت همراه با مقدار بسیار کمی میکا شیستاست .مجموعه یاد شده همیشه به یک لایه یه نسبت ضخیم کوارتزیت سفیدرنگ پایان می پذیرد . استان اردبیل با داشتن دشتهای بسیار وسیع و حاصلخیز پارس آباد، مغان و اردبیل و تجمع جمعیتی در این مناطق که در حاشیه مرزهای ایران با جمهوری آذربایجان است، در حال حاضر با کمبود منابع آب در امور کشاورزی مواجه است. این مرمرها به طور کامل دگر شکل اند و اغلب به صورت چین های برشی تخت و بی ریشه با یال های بسیار نزدیک به هم دیده می شوند این مرمرها با ساcندهای سیبزار ،بهرام و شیشتو قیاس شده اند .

البته با اجرا شدن پروژه مسکن مهر، امکان سکونت در پردیس با قیمتهایی متعادل و مناسب بوجود آمده است. یخ بستن جیحون در زمستان البته کار کشتیرانی را متوقف می کرد. البته باید گفت که زیپ لاینهای دیگری هم در تهران وجود دارند مانند زیپ لاین دیزین که از محبوبیت کمتری برخوردارند. فیروزکوه و دریاچه زیبای آن تنها دو ساعت با مرکز تهران فاصله دارند. سری هیتات (پیلگریم،8 ،19) ، زون همدان (گرگوری ، 1929) ، زون ساختاری پیچیده همراه با سنگ های دگرگونی(فالکن،1961) سنندج -سیرجان (اشتوکلین ، 1968)، اسفندقه – مریوان (نوگل ، 1977) ، الاکوژئوسینکینال پروتروزوییک- تریاس (سبزه ئی – منتشر نشده )نام های ناهمسانی است که برای این زون گزیده شده است که از میان آنها ، «سنندج-سیرجان » شناخته شده تر است و کاربرد بیشتر دارد .

از جمله در تفسیر قرآن کریم ترجمه «عبدالحمید صادق نوبری» آمده است: «رس همان نهر مشهور ارس است که در قفقازیه جاری می شود و با نهر کر (کور) مخلوط شده و به دریای خزر می ریزد. ۲۴ نفر از جمله ۱۸ مادر کشته و ۱۶ زخمی. گردشگران از طریق این تورها میتوانند به تماشای ماهیگیران محلی بپردازند که توسط باکلان (نوعی پرنده) مشغول صید ماهی هستند و با کشتیهای کروز مسیر ۸۳ کیلومتری بین گویلین و یانگشاو را در حدود ۴ تا ۵ ساعت طی کنند. راستای مستقیم سنندج – سیرجان در فاصله میان دریاچه ارومیه و اسفندقه ، به طور محلی نمایانگر سامانه ای راستالغز است .

کهن ترین مجموعه سنگی زون سنندج -سیرجان سنگ های اولترامافیک – گابرویی دگرگونی هستندکه به طور عمده سن پرکامبرین دارند. همتافت (2) مجموعه روتشون در حد فاصل اقلید – باجگان بر روی همتافت (1) ، تناوبی از مرمرهای دولومیتی ، کلیستی ، میکا شیست ، کواتزیت ، اسلیت های سیاه دیده می شوند که درزیر مرمرهای دونین قرار دارند دراین همتافت فسیلی دیده نشده ولی سبزه ئی با استناد به شواهد موجود در ناحیه داوران ، این سنگ هارا به کامبرین میانی تا سیلورین زیرین نسبت داده ، و آنها را با سازندهای میلا، نیور و پادها هم ارز می داند .

با توجه به ناهمواری ها و جهت آن ها، هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کم تر می شود. دریف های تریاس بالایی – کرتاسه پایینی کم عمق و ردیف های کرتاسه بالایی آهک های میکریتی ، پلاژیک ژرف است . نخستین رویداد گسلش راندگی در کرتاسه پسین ، حاصل جایگیری افیولیت ها بر روی حاشیه قاره ای غیر فعال زاگرس – عربستان وانتقال فلس های حاشیه ای به صورت صفحه های نابرجا به سوی جنوب باختراست . علاوه بر آن سدسازی در این شهرستانها از نظر مهار سیلابها و روان آبهای استان و مشهد دارای اهمیت است از این رو با توجه به اظهار نظر مسوولان آب منطقهای خراسان رضوی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بودجههایی از صندوق توسعه ملی برای مهار سیلابها و روان آبهای مرزی اختصاص یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید