مدیر مدرسه/فصل ۲ – ویکینبشته

اینهارا بلدم و میفهمم که چه میگویم واشتباه هم نمیکنم انشاءالله ولی در این اموری که مربوط بمردم است از خدا میخواهم که اشتباه نکنم ما اگر سرمایهای بدهیم بدست دولت و دولت بدست مردمان با ایمان که بیایند و تراکتور در اختیار مردم بگذارند تا اراضی را شخم بزنند مجانی، عواید و سطح درآمد رعایا درست دو برابر میشود حداقل (یکی از نمایندگان – خیلی بیشتر میشود) خیلی بیشتر میشود چه مانعی دارد سی پارچه پنجاه پارچه را اگر بطور پاکیزه بمزایده بگذاریم فروشش را اما نه باخرج تراشی آن بازی هارا درست کنیم، گرگان ۸۰۰هزارهکتار اراضی دارد وشاید بیشتر وشاید کمتر حساب نکردم اسفراین که آقای سعید مهدوی درآنجا مالک است از جلوی سلطان آباد که حرکت میکنید تا میان آباد ۲۱ فرسخ است آن وقت عرضش راهم بگیرید از آن طرف ده تا پانزده فرسخ است من همه رادیدهام آثار سدها آثار سابقه مال ساسانیها مال دیالمه همه موجود است متأسفانه بدست ما که افتاد باین صورت درآمد ما برویم این اراضی را۵هکتار و۱۰هکتار درست بکنیم بدهیم بدست یک کارمند دولت بگوییم آقاجان این زمین است برایت شخم زدهایم این هم تخمش برو آنجا قیمت عادله اش این است ما بنصف قیمت برایت حساب میکنیم حقوق ده ساله راهم پیش میدهیم خدارا شاهد میگیرم از این طریق تأمین میشود ناینکه بیاییم این هزاروششصد هزارپارچه هزاروهفتصد پارچه ملک راهم از دست دولت بگیریم همین صورت باشد شما خواهید دید با این جور تقسیم خوزستان که ۴۰هزار هکتار و۲۰هزار هکتار باشخاص دادند مملکت آباد نمیشود مملکت داری روی حرفهای شیرین نیست روی دقت عمل با ایمان وتوجه بخدا وعدالت ومنافع مردم را در نظر گرفتن است از این جهت بنده حذف این ماده راهم قبلاً پیشنهاد کردم برای اینکه عرایضم را عرض کنم جناب آقای وارسته من شما را آدم خوبی میشناسم باید مجدداً بروی بنشینی فکر بکنی دقت کنی ببینی چطور میشود که در فروش این اراضی رعایا استفاده کنند بیانی که آقای ملک مدنی فرمودند جناب آقای ملک مدنی صحیح بود یک عدهای در تهران اگر تاجر است فعلاًرفته اراضی یک جایی را گرفته استفاده میکندولی باز رعیت ساکن آنجا همان طوربیچارهاست علت این را بادقت وتوجه بیشتری درک کرد توجه بفرمایید اگر اصلاح بشود البته در شور دوم در مجلس شورای ملی نمایندگان محترم بایک توجه مخصوصی رأی خوهند داد والا اگر غیر از این جور باشد بنده مخالفم.

هتل پارس ایل گلی تبریز با وجود کتابخانه، کافی شاپ، اتاق های بزرگ و استاندارد، فضایی نورگیر و آرام و دوست داشتنی میزبان گردشگران شهر تبریز می باشد. برای اینکه اعیان از آن آب قنات باید مشروب بشود (مکرم – معذرت میخواهم این درآخر ماده اول تصریح شده بشرط سکونت درمحل) اما اشخاصی که صاحب ده نیستند وخارج از سکنه هستند عرض کردم مباشر خالصه بوده، پاشده رفته دراین دهات اطراف الان دارای اعیان مهمی است که اعانش راثبت کرده ورقه ثبتش راهم در دست دارد این رانباید از نظر دورکرد که آنرا باید عرصه اش را بقیمت صحیح ازش پول گرفت چون این زارع نیست که مورد ارفاق باشد برای چنین کسی که اعیان آمده آنجا ایجادکرده و سالی ده هزارتومان استفاده مبیبرد بدولت قیمت اعیان راندهد اینکه نمیشود جنابعالی که مخبر کمیسیون هستید بنده خواستم این نکته را متذکر بشوم که سوءتفاهمی نشود که آن دسته متمول است توی شهر نشسته زارع نیست، ساکن ده نیست این نباید مورد ارفاق واقع بشود.

شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم درجلسه یکشنبه ۲۴ جناب آقای حاجی حاذقی راجع به انتخابات تهران شرحی ایراد فرمودهاند که عیناً صورت مجلس آن روز دست بندهاست، از فرمایشات و مفهوم فرمایشات و منطوق بیانات ایشان مبتدا و خبر درکلی و جزئی رسیدگی که کردم دیدم آن نتیجهای که منظورایشان است ومنظورقانون است از او گرفته نمیشود من از نظر اصول اگر اعتراضی کردم که سوختن آراء انتخابات اولیه تهران برخلاف موازین بوده، اعتراض برافراد و اشخاصی نبوده چه ایندسته آقایان، آقای دکترمصدق، چه آن آقایان رفقا همه بامن رفیقند، روی صلاحیت افراد بحث نکردم، البته درطرح انتخابات، یعنی وقتی که بیاید به مجلس برای تصویب نسبت به ۱۱ نفر نمیخواستم مخالفت کرده باشم خواستم متذکرکرده باشم که اصولاً نمایندگان متوجه باشند این عمل غلطی که نظیراو تابحال نبوده وبعضی از افراد ابهام این معنی برایشان هست که مرحوم مشیرالدوله دردوره ششم بعدازدو روز ونصفی آراء را سوزاند اولاً اوگفت چون انتخابات انجمن درزمان حکومت نظامی بود ودرمنزل حاج مهدی سلامت باحضوررمرحوم مدرس وآقای حاج سید رضا فیروزآبادی که الحمدالله حیات دارد و جزء خدمتگزاران این مملکت است و بنده چون اعتراض شده بود به انتخابات از این جهت اعلیحضرت فقید مرحوم مشیرالدوله را خواست، به قانون تطبیق کردند وگفتند چون انجمن درزمان حکومت نظامی انتخاب شدهاست قانونی نیست آقای تدین که بحمد الله حیات دارند رئیس انجمن بودند از نظراحتیاط انجمن هم استعفاء کرد و پس موضوع تشکیلش از نظر قانون منتفی قانونی بود و این عملی که کردند رعایت اطراف راکردند در قانون انتخابات میگویند رأی نهایی با مجلس است اگر بنا بشود انجمن خودسرانه این کار را بکند که نمیشود اولاً ۵۴۳ حوزه بوده من نقیب انساب این تهرانم، نقیب این کارم کمترخاندانی است که من نشناسم اغلب اینها از مردمان موجه محترم بدون سابقه وریب بودند، یک عملی واقع شدهاست که آقای حاج حاذقی، بنده وآقایان وهمه کسانی که علاقه دارند به مملکت آن عمل را قبیح وبدمیدانند جرم میدانند برخلاف اصول میدانند وآن عمل دستبردن به آراء مردم است (صحیح است) اما اینها باید با اصول درست بشود این کارغلط بوده وضعیت قانون روی حب وبغض نیست که من به جناب آقای دکترمصدق چون علاقه دارم اگر عمل خلاف قانونی درردیف ایشان ورفقایش انجام شد غمض کنم واگرغیرباشد نه قانون باید بطورتساوی درمملکت حکومت کند وعقید ه بنده چون رأی نهایی بامجلس است و بدواً انجمن طبق قانون تشکیل شده باید این قسمت راتوجه بدهند که قبل از آوردن اعتبارنامه آقایان به مجلس برای توبیخ، تکدیر، ترذیل، مجازات آن عمل قبیحی که شدهاست یاراه نشان بدهند آن اشخاصی که ارتکاب برخلاف قانون نکردهاند نشان بدهند واین رابیاورندبه مجلس تا بنده بمخالفت وارد نشوم وگرنه الزام دارم از نظرقانون هرکس باشدوهرچه باشد مخالفت بکنم ومخالفت من نسبت به ۱۱ نفر مخالفت اصولی است لیکن نسبت به یکنفر مخالفت با صلاحیت است روی عدم صلاحیت بحث خواهم کرد که هیچکس حق ندارد با مقدرات مملکت بفکر خود وشخص خود عمل قبیح بکند این یک نکته (دکترمجتهدی – آن یک نفرکیست آقا؟) بموقعش عرض خواهم کرد حالامجازنیستم، نزاکت هم مراعات بشود توضیح هم عرض میکنم کتمان ندارم (اردلان – خواهش میکنم بفرماییدازشعبه هم ردبشود) اما نکته دیگرآقای دهقان دردوسه نوبت دربیانات خودشان این معنی را تذکر دادند که مسئولیت بامصونیت سازش ندارداین حرف هم صحیح است صددرصد صحیح است آقای سرلشکرزاهدی چون سناتورشدهاند این تذکرات ایشان رابرکنارکردوخود ایشان هم برکنارمیشدند من با حفظ احترام مقام شیوخیت ومقام سوابق خدمت ناچارم این نکته راتذکربدهم اعلیحضرت فقید که شایدبعضیها تصورکردهاند بمیل خود اموررا انجام میداد ومشورت از کسی نمیگرفت، بعضیهاشاید تصورکنند، ولی درعین حال تمام اموررا به آقانون تطبیق میکرد خوب بخاطردارم آقای فرج الله بهرامی دبیراعظم که نسبت به ایشان ارادت دارم وجزء دوستان من است وکیل مجلس شدند ورئیس دفتر مخصوص بودند بمحض اینکه وکیل شدند اعلیحضرت فقید فرمودند دیگرنمیشودبرای اینکه قاتی میشود وموهم معانی دیگراست، ممکن است اذهان مشوب بشود (صحیح است) مقامات ومقاماتی که شیخوخیت دارند وسابقه درآزادی دارند خوبست عمل شاه فقیدرادرنظربگیرند چون بعضیها عادت ندارند یعنی نزاکت و ادبشان اجازه نمیدهد بگویند آقا ما در تقیه هستیم من عقیدهام این است که باید تذکرداده بشود آن آقایان هم یا مقام نمایندگی را قبول بفرمایند یامقام دیگررا، این دوموضوع وموضوع دیگر شیوخ خوزستان بمن شکایت کردندعریضهای نوشتهاند عدهای از ایشان که این عریضه را الان تقدیم میکنم بمقام ریاست وآن موضوع تقسیم اراضی خوزستان است مراد از تقسیم اراضی عمران است هرکسی یک ملکی ده هزارمترزمین را آباد کرده باشد میفهمد عرایض من چیست آقا آبادکردن زمین، عمران کردن مملکت غیرازسفته بازی غیرازاحتکار غیراز زمین را آنجا انبارکردن واز این دست به آن دست بردن است شکایت کردهاند که اراضی مخصوص مارا آمدهاند گرفتهاند بدیگرا ن دارندتحویل میدهند، من چون عادت ندارم دروغ بگویم ورثه حاج معین بمن مراجعه کردند که شعیبیه که ماخریدیم از خزعلی که خریدهاست از نظام السلطنه آنها رادارند میبرند اگرمراد از عمران وآبادی گرفتن املاک مردم است وبدیگری دادن یاتقسیم بقطعات ۶ هزارهکتار؟

معماری این پارک با طراحی منحصربهفردی ساخته شده و وجود حوضچهها و آب راههای متعدد زیبای آن را دوچندان کرده است. ماده ۸ – نصف وجوه حاصله از فروش کلیه املاک واراضی خالصه که طبق مقررات این قانون فروخته میشود بابت بدهی دولت ببانک ملی ایران پرداخت شده ونصف دیگر آن بعنوان سرمایه به بانک کشاورزی داده میشود. وجوه حاصله از فروش کلیه املاک و اراضی خالصه که طبق مقررات این قانون فروخته میشود برسرمایه بانک کشاورزی اضافه شود فقیهزاده پیشنهاد مربوط بماده ۸ درتبصره ۳ عبارت (و دانشگاه) پس از عبارت (وزارت کشاورزی) اضافه شود دکتر مجتهدی ۱۲/ ۲/ ۲۹ پیشنهاد نسبت به ماده ۸.

مگر بین هزاران کارمندان باسابقه و شریف و بردبار دولت که بعقیده من خوشبختانه عده آنها هم زیاداست کسی پیدا نمیشد که باید خالصجات از طریق بانک کشاورزی بدست یک چنین هیئتهایی فروخته شود. ملت درزیر شکنجه مالیات داردخرد میشود ودولت بدهکاراست وآنوقت ما مینشینیم اینجا، اینجا آقایان محل مصلحت اندیشی مملکت، قوه عاقله مملکت است مانباید روی احساسات حرف بزنیم البته کارمندان دولت خیلی خوششان میآید که مابیاییم اینجا بگوییم که چرا اضافات رانمی دهید، چراترفیع نمیدهید ولی آقایان این مطابق مصلحت مملکت نیست جناب آقای وزیردارایی شاهدند همان روزاول که بیانیه اتحادیه کارمندان رسید من بضمیمه شرحی فوری فرستادم خدمتشان که خوبست نماینده اتحادیه کارمندان دولت رادعوت نمایید بهشان بفرماییدکه اضافات سال ۱۳۲۹ رامیدهیم (نایب رئیس – آقای حاذقی خارج از موضوع شدید) همین موضوع است اما راجع به سال ۲۷ و۲۸ چون درصندوق دولت پولی نیست که داده شود وبعلاوه خودنفس مرورزمان هم مجوز وموجب اینکه حتماً ترفیع بدهند نیست آقایان یادشان هست که درسابق سالها میگذشت ۶و ۷ سال که یکی عضو یک رتبه، بالامیرفت وحالا چطورشدهاست که باید درظرف ۸ سال تمام مأمورین را از رتبه یک ببریم به رتبه نه قرارشدهاست که کارمنددولت یک حقوق متوسطی بگیرد واین حقوق مستمر معیشت اوباشد ودائم باشد نه اینکه کاری کند که کشاورزان مملکت هم اعتراض کنند همانطوری که آقای ملک مدنی فرمودند مهم کارمندان دولت میخواهند اعتصاب بکنند یک روزهم تمام ملت خواهند گفت که ما حاضرنیستیم این مالیات رابدهیم واعتصاب خواهند کرد، نود درصد مالیاتی که میدهند همش صرف حقوق مستخدم دولت میشود باید اول کمک کنید بنیه اقتصادی ملت بالارود مالیات بیشتربدهد آنوقت بیایید به مستخدم دولت هم ده برابربیشترحقوق بدهید.

اگر مقدر اینست که ثروت عمومی این مردم از دست برود اگر بناست فقرو بدبختی این ملت هرروز افزایش یافته به تمول ومکنت یک مشت نورچشمیها افزوده گردد ترتیب امور طوری داده شده وروال کار طوری فراهم شده که دیگر احتیاجی به کمک و خدمت اینگونه کمیسیونها نیست و هستند دستگاههایی که بابرنامه و یا بدون برنامه اینکار را و این منظور را بخوبی انجام میدهند بعقیده من اجرای ماده ۶ قانون و سایر مواد بدست بانک کشاورزی وتوسط کمیسیونی که دراین لایحه پیش بینی شده وآنهم بکیفیتی که دراین لایحه مندرج است بضرر کشوراست ومعتقدم باید برای اجرای قانون فروش خالصجات یک کمیسیون مرکزی مهمی مرکب از اشخاص وزین وآزموده وباسابقه من جمله چند نفر نمایندگانی که هیئت عمومی مستشاران دیوان محاسبات از بین خود یاسایر کارمندان شایسته دولت انتخاب نمایند وچند تن مأمورین عالی مقامی که وزیر دارایی برحسب پیشنهاد اداره بازرسی وزارت دارایی از بین بازرسان وزارتی ویا سایر مأمورین خوش سابقه انتخاب نماید باحضور وشرکت رئیس ومعاون اداره مربوطه وزارت دارایی تشکیل گردد که اجرای این قانونرا تحت نظر قر ارداده ونظارت نماید وبرای تهیه مقدما ت اجرای قانون درهرمحل نیز کمیسیونهایی مرکب از دونفرنمایندگان منتخب کمیسیون مرکزی ویک نفر نمایندهای که رعایا وبرزگران هرمحل انتخاب کرده باشند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی – اینجانب محمود نریمان پیشنهاد میکنم تبصره (۱) ماده (۸) طوری تکمیل شود که اگراملاکی باشد که برای احتیاجات دولتی مورد ضرورت بوده و هنوز بهایی بمالکین داده نشده باشد پس از رسیدگی ومالکیت افراد وضعیت دعاوی آنها در دادگاه مربوطه وذیصلاحیت ترتیب تعویض اینگونه املاک با املاک خالصه از طرف وزارت دارایی داده شود. بدیهی است کلیه آییننامههای مربوطه باید به تصویب کمیسیون دارایی برسد وترتیب کارطوری داده شود که بایک برنامه منظم وصحیحی این قانون درظرف مثلاً سه سال بموقع اجرا گذراده شود این بود عرایض بنده.

رزی بگوییم که این چند صد میلیون جزء سرمایه اضافی تواست هرسال درترازنامهای که درآخرسال میدهد عملیاتش راگزارش میدهد یک ترازنامه خاصی هم نسبت به این پولها بدهد که چقدرش راواگذارکردیم، چقدرش رافروختیم عواید حاصله اش چقدراست البته جایش درست دراین ماده بود چون درماده اول ودوم وسوم بنده پیشنهاد ندادم این راپیشنهاد دادم که درکمیسیون مطرح شود آقایان هم انشاءالله موافقت بفرمایند وبعد که وزارت دارایی صورت جزء میدهدبنده تصور میکنم همانطوری که درابتدای ماده درنظر گرفته شدهاست برای وزارت دارایی میسرباشد که صورت املاک راقبل از پایان شهریور تنظیم بکند وتعیین بکند حدودش را، بهای هریک را اگر قیمت دارد اگر هم ندارد لااقل بوسیله یک اشخاص مقومی که مابدانیم هرقطعه قیمتش چقدراست وجمع کلش چقدراست یک سرمایهای ببانک کشاورزی بدهیم که بعد اگرخواستند حسابش را بکنند بدانند چقدراست.

نایب رئیس – رأی میگیریم به کفایت مذاکرات درماده ۸ آقایان موافقین قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد. نایب رئیس – باشد جلسة بعد. اینطور که آقایان اطلاع داده اند امکان این کار هست چون خود آن ها وسیله را آماده کرده اند و امشب میتوانند حرکت کنند بنابراین اولا آقایانی که مایل هستند نام خودشان را مرقوم بفرمایند و در صورتیکه بیش از ده نفر بودند با توجه به اینکه با سفارت لیبی هم ما در تماس خواهیم بود که آن ها در حدود ده نفر معین کرده اند قرعه کشی خواهیم کرد برای ده نفر ، شاید هم آقایانی که داوطلب اینکار هستند خواهش کنم اسامی شان را مرقوم بفرمایند و خودشان را معرفی بفرمایند که در این جا ما بتوانیم بعد از ختم جلسه هم با اداره گذرنامه و هم با سفارت لیبی احیانا برای معرفی این آقایان تماس بگیریم .

چرا در آنجایی که چاه آب لازم است نمیروند چاه بزنند اگر مىخواهند با برنامه دولت کار بکنند قبولشان داریم و باید تحت کنترلشان بگیرید و ببینید کجاها احتیاجاتش بیشتر است بگویید همان جا خرج بکنند موضوع بحرین را هم مىخواستم عرض بکنم که بنده از جمله اشخاصى هستم که در دوره ۱۵ براى بحرین خیلى فعالیت کردم اینجا و بیشتر طرحهایى که براى بحرین داده میشد به امضاى بنده بود از همه مهمتر چیزى که در بحرین هست داستان نفتش است مطابق قانون ملى شدن صنعت نفت که از مجلس گذشته است در سراسر کشور نفتش متعلق به ملت ایران است این نفت که از بحرین میرود براى کمپانىهاى آمریکایى ملکیتاش مال ایران است و باید شما بروید در دادگاههاى بینالمللى تعقیب کنید که نبرند (سیدجوادى – الحمدالله قوام رفت و منظور شما تأمین شد) ولى جناب آقاى سیدجوادى شما را به خدا جدتان حسین ابن على کشته شد على ابن ابیطالب به خودش این همه زجر داد (سیدجوادى – روضه خواندن کار من است کار مرا خواهش میکنم از دستم نگیرید) (خنده نمایندگان) على ابن ابیطالب میفرمود که من نمیتوانم سر به زمین بگذارم و در اقلیمى که در آن حکومت میکنم یک نفر گرسنه باشد ما باید همه از او پیروى کنیم من که چیز زایدى عرض نکردم که شما نسبت به من کملطفى میکنید من هم پیرو همان مولاى متقیانم که این را فرمود و مطالب دیگرى هم فرمود که البته شما بهتر مىدانید و به موقع خودش انشاءالله تشریف خواهید آورد و خواهید فرمود یک مسئله دیگر هم قسمت شیلات است شیلات در دو ماه دیگر یعنى الان تا اول مهر که عبارت است دو ماه و چیزى کم باشد مدت قرارداد با شیلات مقتضى میشود همین طور که دست جابرانه سیاستهاى استعمارى انگلستان و حکومت جابر انگلستان از جنوب ایران و از سراسر ایران کوتاه شد باید این دست خانمانسوز شوروىها از سر شمالىهاى ایران برداشته بشود ما دیگر بیش از این تحمل نداریم که ببینیم در این لانههاى زنبور چه چیزهایى میگذرد (احسنت) بر علیه استقلال مملکت چه عواملى مشغول چه کارهایى هستند بیش از این نمیخواهم بگویم که چه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید