مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

هتل آزادی تبریز کنار پارک گلستان و موزه کارتون یا کاریکاتور قرار گرفته که مکانی است بسیار دیدنی همچنین ارگ علیشاهی و ساختمانهای تاریخی دیگر در خیابان های اطراف مشهدود هستند. هتل بین المللی تبریز هتل چهار ستاره بسیار زیبا که در سال 1351 افتتاح شده است. اخگر – قریب چهل سال قبل که جنگ بین المللی اول درگیر بود عساکر دولت انگلیس با اینکه کشور ما بیطرف بود به بوشهر حمله آورند و بوشهر را اشغال کردند مردم رشید و دلاور شهرستان بوشهر قریب ۳ سال در یک دشت همواره با نداشتن هیچگونه وسایل با ارتش متجاوز جنگیدند و در این راه واقعا از حیث شجاعت و دلیری موجب افتخار تاریخی ایران شدند بعد از این واقعه عمال استعماری که دولت انگلیستان یکی از جهت انتقام گرفتن از این مردم رشید و یکی هم از جهت اینکه برای شرکت نفت سابق کارگر ارزان قیمت لازم بود چنان وسایل خرابی این شهرستان را فراهم آورند که بجای اینکه همه جا توسعه و ترقی پیدا کردهاست روزبروز برخرابی این شهرستان افزوده و حال صورتی پیدا کردهاست که این بنادر بحال مخروبه افتادهاست.

منظور این است که مدت جنایت را که دو ثلث منظور شده نصف باشد و مدت جنحه را ثلث در صورتیکه در جنایت نصف را طی کرده باشد و در جنحه ثلث البته رای توضیح عرض کنم که فلسفه مجازات برای اصلاح مجرم است که اخلاق او خوب شود و فردمفیدی بشودهمانطورکه جناب آقای ملک اسمعیلی در جلسه قبل فرمودند اتفاقا در اغلب کشورها برای مجازات حدی را قائل نشدهاند و همینقدر که تشخیص دادند مامورین قضایی که یک مجرمی تنبه پیدا کرده و یک فرد مفیدی ممکن است بشود اورا آزاد میکنند از طرف دیگر خوشبختانه درمملکت مامجرم بالفطره کمتر هستند و اینها کسانی هستند که در نتیجه فقر و استیصال یا در اثرضعف اخلاقی در اثر تحریکات اعصاب از قبیل مستی و یا فقر و پریشانی مرتکب جرم شدهاند درعمل هم دیدهایم غالبا این قبیل مجرمین یا ازشدت تاثر انتحار کردهاند یا خود را به مامورین قضایی تسلیم کردهاند بنابراین بنده از نظر ارفاق بحال این قبیل مجرمین باستثنای قتل عمد نسبت به سایرین که مجرمین عادی هستند پیشنهاد کردم چنانچه در جنایت نصف از مجازات را طی کرده باشند و در جنحه ثلث اینها از قانون استفاده کنند.

اما قبل از اینکه هویت و شهصیت یک نمایده مجلس معلوم شود حالا من کاری به صحت وسقم جریانات در مورد تحقیق راجع به آقای حسرو قشقائی ندارم که ایشان آیا پرونده دارد یا ندار د ولی تا به حال ما یک قدر ی بررسی کردیم از نظر بنده که عضو گروه تحقیق هم هستم تا به حغال دلیلی مبنی بر اینکه ایشان جزو سازمان سیا بوده اند یا جزو فراماسون بوده اند یا جزو مامورین ارتباط با آمریگا و این حرفها بوده اند برای من ثابت نشده و طبق موازین و دستورات مجلس که جناب آقای سحابی هم فرمودند حقش بود که همین مطلب را مخبر بگوید که اعتبارنامه اش مورد بررسی است و فرستاده میشود به کمیسیون تحقیق و بیشتر از این دیگر حق اظهار نظر دراین مساله نیست من خواهش می کنم آقایان حقیقت قانون را در نظر بگیرند غیر از حقیقت قانون که ما خودمان تصویب کردیم و این ملت تصویب کرده چیز دیگری نباید برما حکومت کند باید خدا را هم درنظر بگیریم به اهوا، توجه نکنید و مردم چه می گویند بیشتر هووجنجال است ، بعلاوه مجلسی هست ، رئیسی دارد مخبری دارد کسانی که میخواهند حرف بزنند باید از ناحیه مخبر و از ناحیة رئیس مجلس باشد خودشان روزنامه ها را پر نکنند حرف درست نکنند فعلا تمام دنیا متوجه اعمال و رفتار ما هست ، خوب دیروز یک کسی مامور ساواک بود می آید اینجا می نشست و خودش رابر مردم تحمیل میکرد حالا اگر شما هم بخواهید به عنوان ملیت خودتان را برمردم تحمیل بکنید چه فرقی میکند ، قیافه عوض شده است من از آقای دکتر سخابی خواهش میکنم این معنا را تذکر بدهند که آقایان از زبان مجلس حرف نزنند اگر حرفی هم داشته باشند یاباید رئیس مجلس بگوید ، یا مخبر بگوید و غیر از این مساله ای نیست و تابحال راجع به پرونده ردی در کار نبوده است .

وکیلپور – آنروز ضمن پیشنهادی که جناب آقای نریمان فرموده بودند بنده یک توضیحاتی راجع باین ماده عرض کردم که فکرمیکردم آقایان نمایندگان محترم قانع شدند موضوع این است ک این جملهای راکه الان میخوانم در این ماده نوشته: محکومین به جرم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت درصورتی از این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت آنرا در ظرف یکسال تسلیم نمایند و همانطور که آنروزعرض کردم این قضیه شرطیهاست یعنی اگراینها در ظرف یکسال این پول را تسلیم کردند تا شاهی آخر آنوقت میتوانند آزاد بشوند والا اگر تا یکشاهی آخر را ندادند آزاد نمیشوند.

دکتر مصباحزاده (مخبرکمیسیون)- در جلسه گذشته آقای دکتر بقایی پیشنهادی که دادند حکایت از این میکرد که متهمینی که محکوم میشوند و حکم آنها قطعی میشود این قانون درباره آنها اجرا بشود مجلس باین پیشنهاد رای نداد پیشنهادی که جناب آقای خلخالی میفرمایند این است که بدون اینکه اشخاص محاکمه بشوند و برای آنها مجازات معین شود همینطور از روی اتهامی که به آنها نسبت دادهاند مجازات را به نصف یا ثلث و ربع تخفیف بدهند و این را آزاد کنند خواستم عرض کنم کسی که متهم است یک کسی است که هنوز معلوم نیست واقعا مرتکب جرم شده یا نشده و ما نمیتوانیم یک کسی که هنوز تکلیفش معلوم نیست درباره او بگوییم مجازات اجرا میشود وقتیکه در باره کسانی که حکم درباره آنها صادرشده ما تردید داریم بطریق اولی درباره کسانی که حکم قطعی صادرنشده و این تردید بیشتراست.

وکیلپور – بنده عرایضم خیلی مختصراست ضمن اظهار تاسف از این سانحه اخیر هواپیمایی خواستم بعرض آقایان برسانم که یکی از مقتولین این حادثه محمدحسن نادری جهرمی بودهاست که ماموریت پیک نخستوزیری را داشتهاست این جوان در کمال صداقت و صمیمیت خدمت میکرد بطوریکه جلب توجه جناب آقای نخستوزیر را فراهم کرد و مخصوصا ماموریت پیک نخستوزیری را باو محول کردند و این خیلی فرق دارد با دیگران از نظر اینکه در راه انجام وظیفه و در حین انجام وظیفه و بخاطر انجام وظیفه مقتول شدهاست این است که بدین وسیله خواستم جلب توجه آقایان را بکنم و از حضور آقایان نمایندگان محترم استدعا بکنم که جلب توجه دولت را بفرمایند و یقینا خود آقای نخستوزیر هم نسبت به این موضوع توجه دارند که یک مستمری برای ورثه او معین بفرمایند مخصوصا این که پدر او یک پیرمرد نابینایی است دوخواهر و یک برادر صغیردارد و کاملا مستحق هستند که به آنها یک کمک مستمری بشود (صحیح است) موضوع دیگری که خواستم اینجا بعرض آقایان برسانم و مخصوصا توجه جناب آقای نخستوزیر را جلب بکنم راجع به این پیشامدهایی است که در این چندماه اخیر نسبت به مستخدمین دولت پیش آمده چون بنده احساس میکنم که در این چندماهه همیشه یک موجباتی برای ناراحتی خیال اینها فراهم شده یک روز آمدند تصویب نامههای استخدامی را نقض کردند یکروز آقای وزیر دارایی آمدند گفتند صد هزار نفرمستخدم زیاد است در حالیکه بنده اعتقاد دارم در یک مملکیت که پستخانه اش باید چند برابر فعلی باشد در یک مملکیت که آمار کشاورزی نداردآمار بهداری ندارد آمارصنعتی ندارد آمار اقتصادی ندارد و حتی شاید وزارت خانهها آمار ندارد و حتی شاید وزارت خانهها آمار صحیحی از کارمندان خود ندارند در یک چنین دستگاهی این همه زجردادن مستخدم دولت صحیح نیست و من خیلی خوش وقتم که شخص آقای نخستوزیرکه جز بخیر و صلاح مردم این مملکت نظری ندارند توجهی باین موضوعات دارند و در این تجدید نظری که کردند تاحدی ارفاق کردند ولی با همه این حرفها این لایحهای که اخیرا راجع به سازمان وزارتخانهها تهیه فرمودهاند نواقص و معایب بسیاری است که در حقیقت حکم این را دارد که مستخدم دولت را قبلا محکوم کند بعد بازنشسته میکند مستخدم دولت را محکوم میکند بدون اینکه باو حق دفاع بدهند بنده میخواهم مخصوصا استدعاکنم که یا اصلا آن ماده ۳ را از آن لایحه بردارند و یک مساعدتهایی از نظر بازنشستگی اگر ممکن است درباره کارمندان بکنند و اصولا اگرمی خواهند قانون بازنشستگی را اجرا کنند و یک عدهای را که بسن بازنشستگی رسیدهاند با کمال احترام از خدمت معاف بدارندبنده خیال میکنم که خیلی از این کثرت کارمندان کاسته میشود و منظور دولت هم عملی میشود والا بدون اینکه آنها را از نظرحسن شهرست و سوءشهرت تفکیک کنند صالح و طالح را بشناسند بدون اینکه حق دفاع به آنها بدهند نباید همه را یکسان بازنشسته کرد و اگرممکن است در این لایحه حق تجدید نظری برای کارمندان بدهند یک تجدید نظری که چند نفر از متسشاران دیوان عالی کشور در آنجا شرکت داشته باشند و ضمنا میخواهم عرض کنم که یک غلطی هم در خود لایحه هست که نوشتهاند واجدین شرایط بازنشستگی میتوانند این وضع واجدین باید غیر واجدین باشند.

امامی اهری – منظور از تقدیم این لایحه آقای خلخالی بطور خلاصه دولت اظهارش این بود که من آن وسایل لازمه را برای اصلاح حال زندانیان که اینها را در آنجا تربیت و تادیب بکنیم و خلاصه مردمانی صالح قرار بدهیم و تحویل جامعه بدهیم این وسایل را ندارم بنابراین ارفاق میکنم و اینها را بحال معلق رها میکنم (خلخالی – قتل عمد را استثنا کردهام) اجازه بفرمایید اساسا متهم غیر از مجرم است آن کسی که محکوم شده برفرض هم که معاف بشود دارای مجازات تبعی است و یک اثراتی دارد ولی آن کسی که متهم است ممکن است تبرئه شود (خلخالی – اگر تبرئه شد که بهتر دیگر آزاد میشود) در این مورد درست توجه نمیفرمایید جناب آقای خلخالی متهم بموجب قرار مستنطق بازداشت میشودهنوز محکومیتی پیدانکرده حکم محکمه صادر نشده (خلخالی – آزادی او چه اشکالی دارد؟) آزادی او به گردن شما نیست محتاج به گفته شما نیست مستنطق میتواند او را در صورتیکه لازم بداند آزاد بکند بهر حال این مورد ندارد و با این طرز عمل این تشویق ارتکاب جرم است چنانکه ممکن است یکنفر دیگرپیشنهاد کند چون شما درباره متهم همانطورکه آقای خلخالی پیشنهاد میکنند مجازات را معاف کردید بطریق اولی اجازه ندهید که هر کسی سرقت کرد تعقیب شود و بطریق اولی باید معاف باشد این آقا موجب تشویق ارتکاب جرم میشود که صحیح نیست.

تبعیض نیست. استدعا میکنم جناب آقای فرامرزی بعرایض بنده توجه بفرمایید (فرامرزی ـ قصد اعتراض ندارم) و با توجه بوضع کنونی کشور خدای نخواسته این محصلین آلت دست جمعی مغرض و مفسده جو واقع نگردند (صحیح است) اما در مورد تکمیل رفع نواقص دانشکده پزشکی این موضوع وابسته بنظر مجلس شورای ملی هیئت دولت است که در ازدیاد بودجه و فراهم ساختن موجبات توسعه دانشکده و بیمارستانهای تابعه اقدامات موثری بنمایند ((صحیح است)) ومسلم است که با تکمیل ساختمان و وسائل بیمارستان پهلوی و رفع نواقص و تامین بودجه آن کلیه احتیاجات دانشکده پزشکی مرتفع خواهد شد. اخگر – همین بنادری که برای داشتن یک بندر کوچکی مثل آن دول بزرگ دنیا سالها با هم جنگ و ستیز میکنند این بندر بواسطه بی توجهی بحال خرابی افتادهاست که ذکرش اسباب تاثر و تاسف است با اقدامات بسیاری که شدهاست بالاخره تصمیم گرفته شدهاست که بندر بوشهر را بندر آزاد اعلام بکنند برای اینکه تجار بتوانند اجناسشان را وارد بکنند و صادر بکنند و از حیث عشور و انبارداری و عوارض دیگر اجحافی برای آنها نباشد ارزانتر تمام بشود تشویق بشوند و جنس خودشان را وارد بکنند خیلی از این حیث بنده متشکرم و ممنونم و استدعا میکنم که در این موضوع تسریع بشود زیرا تنها راهی که ممکن است باعثآبادی جنوب بشود و این بنادر از حال خرابی بیرون بیایند تهیه وسایل و تدابیری است که بشود تجار جنس وارد بکنند و برای مردم ایجاد کار بکنند (صحیح است) وقتی کسی کاری در یک جایی نداشت البته میتواند در آنجا توقف بکند ولی وقتی ایجاد کار شد میتوانند مردم زندگی بکنند این یک تلگرافی است از بوشهر بامضای دو هزار و پانصد نفر رسیده که امضا کردهاند آنرا قرائت و تقدیم میکنم.

مجلس شورای ملی ـ آییننامه جدید دارای معایبی است که باید در عمل معلوم و تدریجا اصلاح شود ولی بعضی از مواد آن از قبیل ماده ۸ که اعتبار نامههای نمایندگان در جلسه کمیسیون تحقیق رسیدگی و احتمال هر گونه سازش بین کمیسیون با دولت و یا نمایندگان با کمیسیون داده میشود چنانکه تمام اعتبارات نامههای این دوره بی سر وصدا گذشت و هیچکس نفهمید که دخالت دولت در انتخابات دوره ۱۶ تا چه حد بوده و نسبت بعدم صلاحیت بعضی از نمایندگان که افکار عمومی به انتخاب آنها موافق نبود رویه قضایی کمیسیون تحقیق چه بودهاست و چنانچه بدینمنوال بگذرد کاربجایی خواهدرسید که هیچیک از نمایندگان با آرای طبیعی مردم انتخاب و وارد مجلس نشوند وهیچوقت کشور ایران دارای حکومت ملی نباشد و تا ابد آن را جزو کشورهای عقب مانده قلمداد کنند وهمچنین ماده ۱۳۹ آییننامه جدید که شور در طرح فوری نمایندگان را موکول بجلسه بعد میکند و به اینجهت ممکن است ضررهای غیر قابل جبرانی نصیب مملکت بشود و یا این که نمایندگان برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی بترتیب قسم نخورند و نمایندگانی که بعد از افتتاح مجلس واردمیشوند و در هیئت رئیسه سوگند یاد نمایند و نیز تا سی نفر از نمایندگان درخواست نکنند دستور جلسه تغییر نکند ومطالب غیر مهم بر مطالب ضروری و فوری مقدم گردد که مواد مزبور برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی ومصالح مردم و مملکت تنظیم شده و بایدهرچه زودتر در آن مواد تجدیدنظر بعمل آید.

مژده به تصمیم دولت ملی دایر به آزادی بندر بوشهر که موجب توقف سیرقهقرایی و میمون قوس صعودی این بندر و تشویق در مراجعت مهاجرین به وطن مالوف و انبار بازرگانی بنادرعربستان و دول شرقی خواهد بود مایه امید و خوشحالی و دمیده شدن روح در کالبد مردم مفلوک محروم استعمارزده این سامان گردیده هر چند اخلالگران درصدد هستند از این اقدام مفید اقتصادی و سیاسی ذهن دولت را مشوب کنند ولی مزایای این عمل بردولت ملی روشن است لذا باکمال بی صبری اهالی استدعای عاجز در تسریع این تصویب نامه که از هر حیث متضمن منافع بیشمار برای بوشهر و مملکت است دارند.

در خصوص لایحه انتخابات و جدول منضمه متاسفانه در مورد ساوجبلاغ و شهریار مختصر اشتباهی رخ دادهاست باین معنی که جمعیت شهریار و ساوجبلاغ طبق اعلامیه خود دولت که در مجلس قرائت شده در حدود ۱۸۰ هزار نفر است طالقان و ارنگه آن هم اضافه شده که جمعیت کلیه بالغ بر ۳۲۵ هزار نفراست و یکنفر وکیل نمیتواند که احتیاجات مردم را باین کثرت جمعیت تسریع کند حتی طول این حوزه ۱۸۰ کیلومتر (از طالقان الی رباط کریم) و متجاوز از ششصد شهر قصبه قریه مزرعهاست بنده مراتب را خدمت جناب آقای نخستوزیر حضورا عرض و نامهای هم در این خصوص بایشان تقدیم کردم وعده فرمودند مورد توجه قرار خواهند داد از این حیث از ایشان تشکر میکنم.

جناب آقای نخستوزیر محبوب رونوشت وزارت اقتصاد ملی و اداره کل بنادر رونوشت جناب آقای اخگر. نایب رئیس – آقای معاون وزارت دادگستری. نایب رئیس – آقای قاسم فولادوند. نایب رئیس ـ آقای قاسم فولادوند. نایب رئیس ـ آقای دکتر کیان. نایب رئیس ـ آقای شوشتری فرمایشی دارید؟ نایب رئیس – آقای دکتر بقایی شماراجع به گزارش کمیسیون بودجه نظری دارید؟ نایب رئیس – آقای مخبر نظری دارید (مخبر کمیسیون دادگستری – عرضی ندارم) مخالفی نیست باین پیشنهاد آقای اخگر مخالفید. نایب رئیس – مخالفی نیست (اظهاری نشد) امامی اهری – یک مرتبه دیگر قرائت شود. بنده عرض کردم برای اینکه آنها هم بتوانند از این قانون استفاده کنند بجای اینکه پول را تسلیم کنند اگر بوجه اطمینان بخشی تهیه کنند همینقدر که تعهدکرد که ظرف مدت مقرر بدهد یک مدت معینی که قرار تقسیط داد و تعهد پرداخت کرد و دولت هم قبول کرد آنوقت او را آزاد کنند والا از دو جهت اینکار عیب پیدا میکند یکی اینکه ممکن است کسانی باشند که اگر فرضا هم بتوانند در ظرف یکسال اصل مال یا قیمت آن را مسترد بکنند در ظرف یکسال مدت زندانشان تمام میشود و در حقیقت دیگر از این قانون استفاده نمیکنند بنابراین تشویق و ترغیب نمیشوند که اصل مال یا قیمت آن را مسترد کنند بنظر من بضرر دولت تمام میشود و از طرف دیگر یک تبعیضی هست اینجا در جایی که جنایات را جزء این لایحه آوردهایم و اشخاص جانی را هم بموجب همین قانون معاف میکنیم در حقیقت صحیح نیست که کلاهبرداری هم که جرم جنحهای است آنرا مشمول این قانون قرارندهیم و این اشخاصی را که در این قسمت اخیر نوشتهاند از این قانون بی بهره بگذاریم اینجا است که بنده خواستم از حضور محترم آقایان استدعاکنم که باین اصلاحی که شدهاست رای بدهید (دکتر معظمی – در پیشنهادتان مرقوم فرمودهاید ماده واحده اینطور اصلاح میشود در حالیکه قسمتی از ماده واحده باید باشد) اصلاح میکنم پیشنهاد مینمایم قسمت آخر ماده واحده (دکتر معظمی – باید بنویسید جمله فلان ماده واحده اینطوراصلاح میشود) اجازه بفرمایید پیشنهاد را بنده میخوانم پیشنهاد مینمایم جمله (از محکومین بجرم ارتشا الی در ظرف یکسال تسلیم نمایند بطریق زیر اصلاح شود محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی مقررات این ماده استفاده خواهند نمودکه اصل مال یا قیمت آنرا از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یکسال تسلیم بابوجه اطمینان بخشی تعهد نمایند.

دکتر مصباحزاده – بنده توضیح عرض میکنم که ما البته با اصل پیشنهاد نماینده محترم موافقیم اصل پیشنهاد نماینده محترم صحیح است یعنی پنج روز کافی نیست این مسلم است و این تذکری که دادید خیلی بمورد بود از این جهت اکنون که قانون اصلاح جزا تحت شور است و اصلاح میشود این نظرتان را ممکن است آقای معاون دادگستری در آنجا مطرح کنند و مورد توجه قرار دهند. جای بعضی از دوستان خالی در زندان که بودیم (اخگر – دوستان بجای ما) (خنده نمایندگان) (زنگ رئیس) بما یک افرادی را میدانند که خدمت ما را بکنند در مقابل یک چیزی از ما میگرفتند اینها وقتی مستخلص میشدند التماس میکردند که کس دیگری را جای ما استخدام نکنید ما برمی گردیم و همینطورهم بود شب دومرتبه برمی گشتند زندان حالا که اینها مرخص بکنند زندان که خالی نمیشود اینها جایشان زندان است کارشان این است که بیایند بیرون یک کارهایی بکنند که برگردند زندان بهرصورت منظوربنده این است که بیشتر افرادی که در زندان هستند متمکن هستند و این لایحه برای تعلیق زندان آنها است اما خیال میکنم تعلیق به محال باشد و آنها نتوانند بدهیشان را بدهند و بیایند بیرون متمکنین هم که آن تو نیستند این است که بنده پیشنهاد کردم برای اینکه یک مشت بدبخت را نجات بدهید یکعده غیرمتمکن را آزاد بکنید و عدهای بی سرپرست را سرپرستی برایشان در نظر بگیریم اجازه بفرمایید موافقت شود و این پیشنهاد بنده تصویب شود از دو سال تا چهار سال برای غیرمتمکنین دولت مدت قائل بشود.

ازین رو نسبت بخودش یکنوع احساس مبهم پستی میکرد و میترسید بکسی اظهار علاقه بکند و مسخره بشود. مکی – چندفقره تلگراف ازتهران – اراک – آبادان – همدان – مینودشت – برازجان – هفتگل – شادگان – اشتر- کنگاور- اندیمشک – مشهد- رشت – ماسوله – بلوچستان – کازرون – یزد- خرمشهر- اهواز- آباده – اردبیل – فومن – لاهیجان – رودبار- کاشمر- لنگرود- تبریز- رضاییه – زنجان – شیرگاه – اصفهان – ساری – بروجرد بوسیله بنده رسیده و بمجلس مخابره کرده اندازرایی که آقایان نسبت به دکتر مصدق دادهاند ابراز خوشحالی کردهاند و همچنین ابراز تاسف کردهاند از واقعه سی ام تیر و همچنین قدردانی کردهاند از نمایندگان طرفدار ادامه نهضت ملی.

دیدگاهتان را بنویسید