مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

عرض میکنم که همیشه آقای نخستوزیر وقتی که استاندار آذربایجان بودند فشار زیادی بدولت آوردند یک قسمت از راه بستان اباد به تبریز را که صد و چند کیلو متر است اسفالت شده سال گذشته خودم از این راه عبور کردم مشغول اسفالت ریزی بودند و چون اسفالت میریختند راه فرعی درست نکرده بودند و بعد هم این راه تمام شد جناب آقای سر تیپزاده سه چهار روز قبل از آذربایجان آمدند میگویند این اسفالتها خراب شده و راه قابل عبور نیست آخر ملاحظه بفرمایید اگر خاک ریزی میکردند بیشتر دوام میکرد ایشان میفرمایند در ظرف شش ماه این اسفالت از بین رفتهاست حالا آقای وزیر را تشریف بیاورند اینجا آن روز گفتند ما بازخواست کردیم سیصد هزار تومان پولش بود ضبط کردیم سیصد هزارتومان پول پانصد متر یا یک کیلومتر است ۳۵ کیلومتر چه شد خیلی خوب هر کنتراتچی میاید که سه میلیون تومان پول میگیرد سیصد هزار تومان هم در صندوق میگذارد و بقیه را بر میدارد و میرود اینکه فایده ندارد پس اسفالت نکنید بهتر است آقای حاج حاذقی داد میزند که برای مردم اسفالت درست کنند برای مردم فکر کنید این اسفالت است این پول مردم است پول کیست؟

شهر تبریز با داشتن تاریخ بسیار غنی ، بسیاری از آثار تاریخی را در خود جای داده است. آب و هوای شهر تهران در تابستان گرم و خشک و در زمستان سرد است. میگه یا بیا کار برات بگیرم و شهر بمون وگرنه نمیگذارم دخترمو نیگام بکنی. پول همان پابرهنهها است همان بی کفشها است همان بدبختها و فلک زده هاست که در گوشه خیابانها میخوابند آخر بیایید به اینها رسیدگی کنید این پول همان عده ایست که وقتی میخواهد برود را ه آهن سرکار دهشاهی کرایه میدهد پول آن بیچاره هاست بنده وجنابعالی الحمد الله اتومبیل داریم سوار میشویم (اردلان ـ ما که نداریم) (شهاب خسروانی ـ آقای امامی باهل فنش کار را نمیدهند هر کس را دخالت میدهند) شهرداری تهران چند سال است مقداری پول ا زمردم گرفته برای اسفالت پیاده روها اینها را که نمیسازد آنها هم که میسازند فردا میایند سیم برق میکشند پس فردا تلفن میکشند تمام اسفالتها را خراب میکنند در کجای دنیا دیده شده که هر روز خیابانها را بشکافند و دوباره اسفالت کنند از پارسال تا بحال همین جلوی مجلس شورای ملی را هر روز شکافتهاند آقا این یک نقشه میخواهد یک برنامه میخواهد چقدر میشود از مردم پول گرفت؟

نایب رئیس ـ آقای اردلان موافقید یا مخالف؟ مسعودی ـ در هر حال این نظر بنده بود موضوع دیگر راجع به پرداخت مزایای معلمین بود که بیک عدهای از آنها مزایای تاهل را نمیدهند و من تقاضایم این بود که آقای دکتر نخعی یادداشت بکنند و به آقای وزیر فرهنگ تدکر بدهند که به معلمین هم مثل سایر کارمندان این مزایای تاهل اولا د داده بشود (صحیح است) یکی دیگر موضوع تبلیغات بود که در وزارت فرهنگ بنظر بنده فوق العاده مهم است همه آقایان اطلاع دارند که تبلیغاتی درمدارس از چند سال پیش شروع شد برای گمراه کردن جوانها ومحصلین و اخیرا در وزارت فرهنگ یک اداره تبلیغاتی درست کردند وشروع نمودند به مبارزه بر علیه تبلیغات و یک انتشارات بسیار خوبی این اداره منتشر کرد و تقاضای من این بود که در این قسمت بخصوص چون کانون خطر مدارسی است که بچههای کوچک هستند و زود گول میخورند اینها رابا تبلیغات صحیح جلوشان را بگیرند و جلوگیری بکنند از این کارها بنده یک تقاضای دیگری داشتم از آقای نخستوزیر و آن این بود که چون شنیده شد برای ورامین و اطراف ساوجبلاغ یک شرکتهای تعاونی تحت نظر بانک کشاورزی در نظر گرفتهاند میخواستم تقاضا کنم یک کاری که میشود برای همه اطراف تهران باید بشود وخاصه خرجی نباید بشود (حاذقی ـ برای همه ایران) بنده خواهش میکنم از لحاظ دماوند وفیروز کوه آنجا یک نقطه ایست که لازم است و هیچ فرقی ندارد از نظر تهیه محصولات زراعتی با ورامین و ساوجبلاغ و نفهمیدم که بچه مناسبت آنجا را در نظر نگرفته و این دو محل را در نظر گرفتند، موضوع دیگری که بنده خواستم عرض کنم موضوع راهها است، در ایام عید که بنده بقم مشرف شدم و از آنجا هم رفتم باصفهان دیدم این اسفالت حقیقه در ظرف یکسال از بین رفتهاست در صورتی که در زمان اعلیحضرت فقید هم ما دیدیم ۱۳ سال، ۱۲ سال این خیابان پهلوی را اسفالت کردند وبنده یادم هست همان موقع اعلیحضرت فقید مقاطعه کار را جریمه کردند بعلت پستی وبلندیهایی که داشت ولی اینجا همینطور در هر سال دوسه مرتبه باید بکنند و از سر نو اسفالت کنند.

نورالدین امامی ـ عرض کنم یک قسمت از عرایض بنده اگراجازه میفرمایید در اینجا چند کلمه صحبت بکنم عرضی که میخواستم بکنم و چندین جلسه هم آقایان رفقا از طرز نوشتن نطقها در جراید تهران شکایت کردند این باید توجه بشود که اولا طرز ساختمام این مجلس روی اصول پارلمانی نیست، به بخشید آقای شوشتری روی اصول مجلسی نیست صدا کم انعکاس پیدا میکند بنابراین صدا درست آنجا نمیرسد و ثانیا این آقایان فرد فردشان مخبر یک روزنامه هستند و یکنفر است که مینویسد ولی اینجا ماشاء الله ۵-۶ نفر ما داریم تند نویسی میکنند این است که زیاد نباید گله کرد چند روز قبل آقای اسلامی راجع برادیو یک بیاناتی کردند این را باید آقایان توجه داشته باشند که نطقهایی را که مینویسند بسیار آسان است آن را میدهند برادیو و روزنامهها منتشر میشود ولی وفتی صحبت میشود البته خیلی مشکل است هم برای مخبر رادیو و هم برای مخبرین جراید که تمام بیانات آقایان را منتشر کنند (مهدی ارباب ـمخبر رادیو در مجلس جوان بی نظری است) علاوه بر این که بی نظر است سابقه مطبوعاتی هم دارد (یکنفر از نمایندگان ـ آدم خوبی هم هست) یک موضوعی هم امروز آقای دکتر علوی فرمودند راجع به این محصلین دانشکده پزشکی ما که امروز هم عرض کردیم در این موضع تخصص و اطلاعی نداریم ولی میخواستم یک سوالی از آقای دکتر بکنم این دانش آموز گه در دانشکده تحصیل میکند نصفشان را بردند در این بیمارستانها کارورز کردند نصف دیگر را بردند پس فردا موقع امتحان تصدیق خواهند داد و دکتر خواهند شد در صورتی که یکعده شان در بیمارستانها کار کردهاند و یکعده شان کار نکردهاند این چه چوری خواهد شد؟

نایب رئیس ـ تلگرافی توسط یکی از همکاران که فعلا در مسافرت هستند رسیده و بمجلس تقدیم داشتهاند وخواهش کردهاند که در مجلس قرائت شود این تلگراف قرائت میشود و بعد وارد دستور میشویم دستور هم انتخاب نظار بانک است ((تلگراف بدین شرح قرائت شد)) جناب آقای نخستوزیر رونوشت توسط جناب آقای اقبال نماینده محترم خراسان مجلس شورای ملی رونوشت وزارت کشور رونوشت وزارت جنگ رونوشت اطلاعات رونوشت کیهان مشهد جناب آقای استاندار رونوشت آفتاب شرق رونوشت خراسان پیرو شکایات عدیده نسبت به حسین و سلطان سارق افغانی که مدت ۱۲ سال است در این بوم مسکن گرفته و بچپاول و غارت اموال مردم قناعت ننموده و تا کنون متجاوز از یکصد نفر بیگناه را بقتل رسانیده اخیرا دوازده پرتقالی را در مقابل مطالبه مبلغ پانصد هزار ریال گروگان برده که بلافاصله اهالی جریان را تلگرافا بعرض مقامات عالی رسانده و استدعای تعقیب و برقراری امنیت عاجل رسانده و استدعای تعقیب و برقراری امنیت عاجل را از اولیاء امور کردهاند و حاج سید علی هم با اینکه تمکن بپرداخت مبلغ مزبور را بلادرنگ داشته معهذا بخیال اینکه اولیای امور از این واقعه شوم حداکثر نگرانی را دارند و برای تعقیب نهایت فعالیت را مرعی خواهند داشت جهه حفظ امنیت عمومی پیش آمدهای نظیر آن بدوا از تادیه وجه خودداری و در واقع حاضر شده بود از حیات فرزند عزیز خود چشم پوشی نماید خون وی را نثار دیگران نماید ولی متاسفانه دولت بتلگرافات عدیده و انتظارات اهالی کوچکترین توجهی ننموده و بمستدعیات این توده ملت برای حفظ ابروی لشکر هم که شده اقدامی مبذول نداشته چون سید علی از اقدامات مامورین مایوس و دید تنها از جان گذشتگی وی برای این کشور فایده ندارد بعد از ۱۲روز با پرداخت مبلغ سی هزار ریال فرزند خود را از چنگال ظالمانه آنها که در ۱۵ کیلومتر کاشمر مسکن داشتهاند نجات داده این حال نمیدانیم منظور از تشکیل لشکر پهناور خراسان و هزینههای جبران ناپذیر آن که از بودجه این ملت فقیر تامین میشود چیست استدعا داریم در درجه اول نسبت بقلع و قمع سارقین مزبور که با نهایت پشتگرمی ببی توجهی مقامات بالا باعمال بی شرمانه خود مشغول هستند اقدام و امنیت عمومی را برای همیشه در این سامان برقرار نمایند و در ثانی تعداد ۳۰ نفر پاسبان بر نفرات فعلی شهربانی بیفزایند زیرا با وضع کنونی مردم شبها خواب راحتی ندارند و ملاکین جرئت سرکشی با ملاک خود نمینماید چنانچه باز هم توجهی بعرایض اهالی نشود برای حفظ جان و ناموس خود ناگزیر از مهاجرت بتهران و تحصن در دربار میباشند حاجی قربان مخبر ـ غلامرضا زوار ـ محمد افتخار ـ محمد علی شهنی ـ محمد رضا مظفری، حاجی زورا حسین، هوشمند امجدی محمد رشیدی رحمان کریم نیا صدر نبوی رفعت متولی مرتضی احمدی راد احمدی حسین افتخاری داداش احمد ی صفائی کرباسی علی احمدی رحیمی شیخ الاسلامی علمی غفاری.

محمد علی مسعودی ـ روز ۳ شنبه که لایحه دو دوازدهم مطرح بود بنده اجازه خواسته بودم که قبل از طرح لایحه دو دوازدهم که آقایان وزراء و جناب آقای نخستوزیر تشریف داشتند یک تذکراتی بدهم که متاسفانه آن روز فرصت نشد و تاخیر شد و بنده آن تذکراتی را که آن روز خیال داشتم بدهم حالا خدمت آقایان عرض میکنم وخیلی خوشحال که دو نفر از آقایان وزراء این جا هستند چون آقای وزیر جنگ را دیدم عجله دارند وکاری دارند که میخواهند بروند بنده میخواهم عرض کنم چون مربوط بشخص ایشان است و آن راجع است به زمین هایی که بین افسرها تقسیم شده ومیشود بنده میبینم که آنها با یک ذوق و شوقی میایند برای تسطیح و دیوارکشی ولی بنظر بنده این کار هیچ فایدهای ندارد به این صورت، بلکه بودجه آنها راهم سنگین تر خواهد کرد.

اما عرضی که راجع باسفالت داشتم و آنروز هم در برنامه دولت یک عرایضی کردم خدمت شما چون وقت تمام شد ه بود میخواستم مشروحا عرض کنم و از وزارت کشور وزارت راه این سؤال را بکنم که چه شد قبل از سوم شهریور اسفالتهایی که در ایران شدهاست و در خود این تهران شدهاست اینها بیست سال دوام پیدا کردهاست عرضم همین جا ست ولی از سوم شهریور به این طرف در نتیجه ان تحولات کذایی اسفالتهای ماهم جوجه اسفالت شد یعنی هر سه ماه یک دفعهای اسفالتها را باید بروند جمع کنند از سرنو پول بدهند نمیدانم متری ۱۴ تومان ۲۰ تومان چقدر یک دفعه هم کسی نگفت و کسی نپرسید از مهندسینی که این اسفالتها را تحویل گرفتهاند که این چه اسفالتی است که تحویل گرفتهاید ایا این مهندسین را توبیخ کردند؟

مکرم – (مخبر کمیسون دارایی) بیاناتی که جناب آقای نریمان فرمودندچون مفصل بود بنده نتوانستم یادداشت کنم که جزء جزء راتوضیح بدهم ودرحقیقت جواب داده باشم وازلایحه دفاع کرده باشم، ولی یک نکتهای راکه میخواستم عرض کنم این است که جناب آقای نریمان حودشان روزی وزیر دارایی بودهاند وحالا این بیاناتی که فرمودند هیچ توجه نکردند که منظورازاین لایحه این نبوده که املاک خالصه را تبانی بکنند وبه یک عده اشخاص غیر از رعایا بفروشند روح این قانون ومنظوردولت ونظر مجلس شورای ملی غیرازاین نیست که به رعایا وزارعین کمک بشود حالا اگر احیاناً در املاکی یا در یک ملکی که اشخاصی هم صاحب عرصه و اعیان باشند اینهابنظر من خیلی صریح دراین قانون پیش بینی شدهاست که اینها چطور فروخته شود (کشاورز صدر – توافق است وغلط است) هیچ همچنین نیست وغلط نیست (کشاورز صدر – یعنی نباید به آنها داده شود) اتفآقا این یک ارفاق خیلی زیادی شدهاست برای اینکه اشکالتراشی نکنند برای رعایا اگر یک کسی واقعاً آنجادوتا دکان ساخته، یا یک خانه تهیه کرده، یا یک باغی درست کرده برای این دیگر اشکال تراشی نکنند و برای این تشکیلاتی قائل نشویم یک مبلغی هزینه سفرو فوق العاده بشود که میخواهند بروند آنجا تقویم و ارزیابی بکنند یا نقشه برداری بکنند توافق بکنند یکنفر از آنها یک نفر از طرف دولت، یک نفر هم خبره مرضی الطرفین توافق بکنند و بفروشند حالا منظورم این بود که خود جناب آقای نریمان که خودشان وزیر دارایی بودند و مامورین وزارت دارایی را خوب میشناسند حالا نفرمایند که بهتر است این لایحه را پس بگیرند وبه یک کمیسیونی مراجعه بکنندولی هیچ توجه نفرمودند که در این کمیسیون یعنی در کمیسیون قوانین وزارت دارایی که در مجلس تشکیل میشود یا هر کمیسیون دیگری هم که بخواهد لایحهای تنظیم کند بوسیله وزارت دارایی با ید بیاید در این کمیسیون، در این کمیسیون اکثراً اشخاصی شرکت دارند که یک عمر سابقه خدمت در وزارت دارایی داشته اندودارند از قبیل خود بنده که این افتخار را دارم که بیشتر از سی سال در وزارت دارایی خدمت کردهام جناب آقای وارسته وزیر دارایی که اطلاعاتشان بسیار وسیع و بسیط است در امور مالی و هر نظری که بدهند واقعاً صائب است و مورد پسند، جناب آقای گنجهای نایب رییس محترم مجلس شورای ملی ایشان عمری را در وزارت دارایی طی کردهاند آقای امینی وهمینطور سایرآقایان یک عده زیادی اعضای وزارت دارایی هستند جناب آقای اردلان، همه اینها مردمانی هستند مطلع وبصیر خلاصه اگر بنا است با نظر بد بینی بخواهیم جزءجزء این لایحه را انتقادبکنیم وپیشنهادی هم ندهیم این لایخه بنظر بنده بجایی نخواهد رسید.

ماده ۶- اراضی خالصه که اعیانی آن متعلق به اشخاص است از طرف بانک با توافق به صاحبا ن اعیانی در صورتیکه طالب باشند نقدا یا به اقساط پنجساله فروخته میشود. دکتر علوی ـ اشتباه کردم ماده ۱۹۰ است مینویسد: اگر در ضمن مذاکرات صریحا یا تلویحا نسبت سویی بیکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت بارفع اشتباه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت باو اجازه داده میشود و نطق او نباید از مدتیکه در فقره ۳ بند الف ماده قبل معین شده تجاوز نماید.

مشروطیت هم همین حکم را میکند یک چیز فوری است الان یک هفتهاست محصلین دانشکده طب گرو کردهاند آقای دکتر علوی فرمودند ممکن است اینها نظریات داشته باشند آقا در آبان ۱۳۱۹ قانونی گذشتهاست که بیمارستانها باید جزو دانشکده بشود حالا اگر هیئت حاکمه قانون را اجرا نمیکنند پس محصلین چه بکنند به چه حقی محصلین نیایند، مجبورند جمع شوند، یک نفر رفته به آنها بگوید حرفشان چیست؟ یکی هم راجع باین محصلین طب است که یک حرفهائی خیلی اساسی و حسابی دارند و گرو هم کردند ما از دولت تقاضا میکنیم که زودتر باین موضوع توجه بشود و اینها دلگرم باشند (صحیح است) و بدرد ممکلت بخورند (صحیح است) یک نکته دیگر که بعد از آن بخورند (صحیح است) یک نکته دیگر که بعد از آن بعرایضم خاتمه میدهم همه آقایان صحبت از این میکنند یا در روزنامهها خوانده میشود که در بعضی شهرستانها قحطی و غلا و گرفتاری است مخصوصا بنده شنیدم و ایندفعه هم گفته شد که در کرمان گرسنهها و بیچارهها کاسه میبرند د سلاخ خانهها خون میگیرند ووقتی این خون منجمد میشود مبخورند الان آقای زند اینجا هستند آیاصحیح است یا نه؟

دکتر علوی ـ فرمودند که بنده گفتم نصف این دانشجویان کارورز باشند بنده کاملا موافقم با اینکه تمام دانشجویان پزشکی کارورز باشند و حتما نظرشان باید تامین شود ولی آقا راه این نیست که بیمارستانهای وزارت بهداری ملحق بدانشکده پزشکی بشود راه این است (اسلامی ـ مطابق قانون ۱۳۱۹ باید بیمارستانها ملحق بدانشکده پزشکی بشود) آن قانون را بنده مطالعه کردهام عرض کنم یازده سال پیش از روی فرس ماژور یک مقدار تختخواب باختیار دانشجویان آمدند در دانشکده پزشکی شروع به تحصیل کردند وقت داشتند که خودشان بعده دانشجو تختخواب برآورد کنند الان بیمارستان پهلوی حاضر است و گنجایش یکهزار تختخواب دارد و بیش از ۴۰ تختخواب در آنجا ندارد به این بیمارستان بودجه بدهید در ظرف ۱۵ روز ۶۰۰ تختخواب تهیه میکنند البته آقایان باید کارورز بشوند ولی راهش این نیست که با چاقو پیکر وزارت بهداری را قطع کنید.

برا ی حفظ همین زمینهها و دیوار کشیدن چون ساختمان نمیتوانند بکنند، پول ندارند نتیجه این است که در دست آنها میماند و میفروشند یک عده پولدار و وزارت جنگ هم هیچ نتیجهای از این کارش نگرفتهاست بنظر بنده حتما باید یک برنامه ساختمانی بادادن قرضه بافسرها و کارمندان دولت (وزیر جنگ ـ در نظر است این کارها بشود) (یکنفر از نمایندگان ـ کارمندان دولت) کارمندان دولت را هم تذکر میدهم حتما باید این کار بشود تا بشود نتیجه گرفت همین طور در مورد کارمندان دولت بنده خواستم بگویم حقیقه وقتی که آدم رد میشود از این جاده پهلوی این کارمندان را که انسان میبیند با یک ذوق و شوقی آمدهاند سر زمینهای خودشان ایستادهاند ولی فرض بفرمایید که یک راههایی را یک تپه هایی را تپه ماهور خاک ریزی میکنند دیوار میکشند وهیچکدام را بنده ندیدم که ساختمان بکنند (یکنفر از نمایندگان ـ پول ندارند) پول هم ندارند و بنده اطلاع پیدا کردم که دولت سابق یعنی آقای وزیر دارایی سابق آقای گلشائیان طرحی تهیه کرده بودند که بکارمندان و خدمتگذاران یک قرضهای بدهند و این قرضه طویل المده را در ظرف پانزده سال بیست سال استهلاک بکنند که با این ترتیب بتوانند کارمندان قرض بکنند و خدمتگذاران جزء چند اطاق بسازند و ساکن بشوند و من انتظار دارم که جناب آقای منصور همان پیشنهادی که در زمان آقای گلشائیان تهیه شده بود و گویا آقای ایمانی بودند که رئیس تقسیم اراضی بودند و بسیار عنصر شریف و پاکدامنی هستند و حقیقه ایشان در موقعی که ریاست تقسیم اراضی یوسف آباد را داشتند آمدند اشخاصی که حقیقه روی پارتی بازی و روی چیزهای مختلف زمین گرفته بودند زمین را از آنها گرفتند وباشخاصی که عائله دار و ذیحق بودند وهمچنین خدمتگذاران جزء تقسیم کردند من امیدوارم این نظری که داده شده در مورد عموم کارمندان دولت (شوشتری ـ کارمندان.

برنامه بهداشت و بهداری به مبلغ ۱۳،۷۵۰ میلیارد ریال در این فصل پیش بینی میشود علاوه بر این اعتبار جمعاً در حدود ۱۲،۲ میلیارد ریال اضافی از محل فصول دیگر برنامه چهارم و بخش خصوصی و بیمههای اجتماعیجهت هزینههای بهداشت و بهداری دوران برنامه مذکور پیشبینی میشود که در نتیجه کل هزینههای فصل بهداشت و بهداری ۲۵،۹۵ میلیارد ریال خواهد بود. آشتیانیزاده ـ بطوریکه تیمسار فرمودند معلوم است که هیچ تغییری در وضع صاحبمنصبان و افسران وظیفه حادث نشدهاست وضعیت مثل سال گذشتهاست این طور فرمودند یعنی مجموع فرمایش شان این نتیجه رابدست داده که وضعیت مشمولین امسال با سالهای گذشته تفاوتی نداردولی گمان میکنم آقایان تصدیق دارند که امسال یک جریان غیر عادی نسبت بمشمولین در جریان است واین عدم رضایتها بیخود نیست (دهقان ـ جوانها رابخدمت نظام وظیفه باید تشویق کرد) جوانها را باید نان داد این حرفها چیست آقای دهقان هم نان باید بخورند هم بهداشت داشته باشند همه اش نظام همه اش ارتش بنده قانع نشدم به این دلیل که اشخاصی بمن مراجعه کردند و گفتند با این که معافی در دست ماهست و ما مطابق قانون معاف هستیم مع الوصف ما را تعقیب میکنند حتی جلب میکنند و در جواب این معافیت گفتند که چون اشخاصی راما احضار کردیم و حاضر نشدند به این جهت ما شماها را جلب میکنیم.

قانون ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان – مصوب ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۷ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. آییننامه کیفر متخلفین از مقررات آمار و سرشماری به اجازه ماده ۱۳ قانون آمار و سرشماری – مصوب ۱۷ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک مجلسین. نایب رئیس ـ طبق کدام ماده؟ وزیر جنگ ـ نماینده محترم آقای آشتیانیزاده راجع به احضار مشمولین دیپلمه و لیسانسیه و دکترا در طی ۴ ماده سئوالاتی از وزارت جنگ فرمودهاند که جواب آنها را بترتیب بعرض مجلس شورای ملی میرساند. درنتیجه رسیدگی درکمیسیونهای منعقده بانمایندگان وزارت دادگستری ووزارت راه تشخیص شده بود که برای جلوگیری از این سرقتهای متوالی مجازات مرتکبین بایدتشدیدگردد.

دهقان ـ آقای دکتر مصدق میروند رسیدگی میکنند ایشان مگر ماست مالی میکنند؟ دهقان ـ راجع به نظار بانک گمان میکنم آقایان هم توجه داشتهاند چون راجع به نظار بانک الان یک تنشی بین آقایان هست چون نظار بانک باید به کار اندوخته اسکناس و سایر امور بانک رسیدگی کنند و باید با یک اکثریت جالب توجهی از مجلس انتخاب شوند خواستم تذکر بدهم که چند دقیقه تنفس داده شود که روی این عمل تبادل افکار بشود. یک متصدی را که بدعمل کرده در روزنامهها اعلان کردند که این بدولت و ملت خیانت کرده و مال بیت المال مسلمین را از بین برده این را ما میخواهیم جریمه دیگر سرشان را بخورد غرض من این است که با این ترتیب پول برای ساختن راهها ندهید خرج تعمیر بکنید خاک بریزید.

دیدگاهتان را بنویسید