مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

ارگ علیشاه که به ارگ تبریز نیز معروف است ، بقایای قلعه ای است که در دوره ایلخانان ساخته شده است. شهر تبریز با توجه به آبوهوای سردی که در پاییز و زمستان دارد، تعداد سفرها در این بازه زمانی به حداقل میرسد. ۱- تنظیم مواد آئین نامه مربوط به لایحه قانونی شهرداری مذکور درماده (۶۶) وتهیه طرح سازمان اداره امورشهرداریها. بمنظور ایجاد قدرت قانونی برای انجام وظایف بازرسی کاروتامین حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران که حائزاهمیت بوده وقسمیت ازنارضایتیهای کارگران را درسراسرکشور مرتفع خواهدنمودلایحه قانونی وآئین نامه بازرسی کارراتهیه وکمیسیونی مرکب ازپزشکان وکارمندان صلاحیت دارمشغول تهیه آئین نامه حفاظت وبهداشت ورفاه کارگران میباشد که بزودی حاضروبضمیمه لایحه قانون جدیدکار برای تصویب تقدیم خواهدشد بعلاوه نظر باینکه ساختمان واستعمال دیگهای بخار کورههای نفت سوزوظروف تحت فشاردر کشورتوسعه یافته ولی درساختمان بهره برداری ازآنها نظارتی بعمل نیامده واغلب موجب بروز سوانح جانی برای کارگران میگرددکمیسیونی مرکب ازمهندسین متخصص مامورشده که بامطالعه قوانین وآئین نامههای مصوبه نظیر سایرممالک آئین نامه جامعی تهیه نمایدوبزودی مورداستفاده قرارگیرد.

اسلامی ـ امروز هم در مملکت، ما مردم میبینند که اشخاص برخلاف قانون و مقررات بیشتر رفتار میکنند بعدا بمقاماتی میرسند و مناسب و مقامات عالیتری راحائز میشوند این است که اساسا خلاف قانون کردن معمول و مرسوم است در این مملکت بنده از آقایان نمایندگان تقاضا میکنم که این بدعت را بگذارید و برای نمونه هم شده یکی از گردن کلفتها را بپای میز محاکمه بکشید بهمین جهه هم بنده با این لایحه مخالفم ولی چون این دولت تقصیری ندارد و تازه آمده و برای پرداخت حقوق کارمندان دولت میبایستی لایحه دوازدهم تصویب شود و بنده هم حرفهای گفتنی نسبت بتمام سازمانهای اداری و غیر اداری و رشتههای مختلف بسیاری از حرفها دارم ولی میگذارم آنها را برای موقع طرح بودجه یا یک موقع دیگری و فقط چند نکته را این جا تذکر میدهم ولی قبل از این تذکر دو موضوع است این جا عرض میکنم وتمنی میکن که توجه بکنید یک موضوع قابل توجهی که تذکر آن ضرورت دارد مسئله کمک مالی و اقتصادی امریکا بایران است که متاسفانه بصورت معمائی در آمده و با آنکه دولت ایران در مقابل آنهمه خسارات و صدمات ناشی از جنگ بیش از هر کشوری استحقاق کمک اقتصادی از دولت امریکا را دارد و با آنکه در منشور دول بزرگ و متفق ماکه درتهران منعقد شده صراحتا ذکری از کمکهای لازم جهت جبران خسارتهای وارد شده مع الوصف هنوز خبری از کمک و مساعدت مالی نشده در اینمورد سؤال بنده متوجه شخص آقای علاء وزیر امور خارجهاست که تا چند وقت قبل و بخصوص در جریان مسافرت شاهانه بکشور امریکا عهده دار نیست سفارت کبرای ایران در امریکا بودند ایشان باید رکود و معوق ماندن این موضوع را روشن کنند که چه عواملی موجب این عدم موفقیت شده، بنده از دور و نزدیک از وطن پرستی آقای علاء صحبتهائی میشنوم نمیتوانم تکذیب کنم ولی این سؤال برای بنده پیش میآید که ایشان با اینکه مردم وطنپرستی بودند چرا باندازه کافی در مساعد ساختن زمینه دریافت کمکهای مالی از امریکا مجاهدت لازم را ننمودهاند و اگر واقعا این امر مهم از عهده ایشان ساخته نبد بحکم وطنپرستی لازم بود این مسئولیت را بدیگری واگذار کنند و اگر مطلب غیر از اینهاست و محضورات وعوامل دیگری در پشت پرده مانع انجام این مقصود شد مقتضی است دولت جهت روشن شدند ذهن مردم حقایق را بیان کند و یا در جلسه خصوصی بعرض نمایندگان مجلس برساند.

۵- بهداشت کارگران وامراض ناشی ازکار. مشار- همین راجع بفوریت است که عرض میکنم چون مقدمه راجع به پروگرام است اگر یک مطلب کوچکی بود بادوسه کلمه تمام میشدراجع بپروگرام است اگر هم میفرماییدکه بنده کوتاه کنم بنده هم اصراری ندارم ک اطاله کلام کنم درموادپروگرام یک چیزهایی هست میشوداقدام آن رابکلی دراختیاردولت گذاشت مطلب اول که خیلی قابل ملاحظهاست اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی وشهرداریهااست دراینجاجناب آقای کاظمی درشرحی که قرائت فرمودنددرماده واحده معلوم نکردندغرض ازاینکه اختیارمی خواهندبگیرندبرای اصلاح قانون انتخابات یعنی چه؟ نایب رئیس ـ اسامی غایبین جلسه گذشته قرائت میشود.

مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای گنجه (نایب رئیس) تشکیل گردید. پیراسته ـ اجازه بفرمائید بنده خیال میکنم از نظر شغلی که بنده به عهده داشتم میخواهم اطلاعاتی به اقایان بدهم یعنی شهادت بدهم، بنده افتخار داشتم که دادستان بودم و قوامالسطنه پروندهاش در آنجا تشکیل شد بنده میخواستم عرض کنم و با اطمینان عرض میکنم با سند و دلیل و مدرک که قضیه آذربایجان بدست خود قوامالسطنه و برای این بوجود آمد که قوامالسطنه روی کار بیاید بنده دلیل دارم وهرکسی که قبول ندارد میتواند برود پرونده را بخواند مطابق پرونده هائی که در دادسرا هست در همان موقع در منزل همین آقای قوامالسطنه جلساتی تشکیل میشد باحضور یکی از مامورین خارجی برای اینکه ایشان بیایند و همکاری بکنند با پیشه ورزی و چند نفر دیگر، رضای روستاهم در آن جلسات شرکت میکرد برای اینکه بروند در آذربایجان غوغا بکنند تامقامات دیگری را وادار بکنند باینکه چون خارجیها میگویند ما با هیچکس واردمذاکره نمیشویم مگر اینکه قوامالسطنه بیاید او بیاید خوب آقا فکر بکنید بچه مناسبت یک دولت خارجی یا آن پیشه وری میگوید که من با هیچکس وارد مذاکره نمیشوم مگر این که قوامالسطنه بیاید این را جز برتبانی بر چیز دیگری میشود حمل کرد؟

مجلس ساعت نه و سی و دو دقیقه صبح به ریاست آقای جواد گنجهای (نایب رئیس) تشکیل گردید. بعلاوه درنظرگرفته شدهاست. سیمهای آهنی فعلی درخطوط تلگرافی کشور بسیم مسی تبدیل گردد وبرای انجام این عمل درحدوددوهزارتن سیم مسی لازم است که سالی ۷۰۰ تن آن ممکن است ازمعادن کشوراستخراج ودرکارخانه ذوب مسی غنی آباد تصفیه ودرکارخانه ارتش سلطنت آباد تبدیل به سیم مسی شود. غلامرضا فولادوند – خواستم حضور مقام ریاست عرض کنم که در جلسه پیش جناب آقای نخستوزیر آقای بهنیا را بسمت معاون وزارت دارایی معرفی نکردند و در صورت مجلس متاسفانه اشتباها نوشته شدهاست معرفی آقای بهنیا بمعاونت وزارت دارایی وتقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای نخستوزیر، آقای نخستوزیر فرمودند وزارت دارایی راخودم تصدی میکنم آقای بهنیا فعلا تصدی معاونت دارند لهذا معرفی پارلمانی آقای بهنیا را نفرمودند.

نایب رئیس ـ بعد از صورتجلسه بفرمایید بنابراین صورت جلسه گذشته تصویب شد. نایب رئیس ـ راجع بچیست؟ نایب رئیس ـ در کمیسیون محاسبات وقتی تصویب شد البته اصلاح میشود راجع به صورت جلسه نظر دیگری نیست؟ ارائه اطلاعات ذیربط مورد توافق طرفین و دسترسی مدیریتشده به کارخانه کنسانتره اردکان. ایران در تاریخ ۸ دسامبر اطلاعات مربوطه بر اساس توافق متقابل و دسترسی مدیریتشده به کارخانه تولید آب سنگین در اراک را برای آژانس فراهم کرد. به چالوس رسیده بودیم.

ذکایی – تلگرافاتی ازخلخال و آذربایجان رسیده مبنی برپشتیبانی ازجناب آقای دکتر مصدق که تقدیم مقام ریاست میکنم. تا اینجا در مورد جاذبه های گردشگری کرج صحبت کردیم که در این میان جای جاذبههای فرهنگی و ادبی خالی مانده بود؛ که با خانه شاعر معاصر ایران احمد شاملو تکمیل میشود. نایب رئیس – لایحه ملی کردن شرکت تلفن و تلفن درسراسر کشور با ۴۸ رای موافق بتصویب رسد. نایب رئیس ـ اصلاح میشود، آقای آشتیانیزاده راجع به صورتجلسه نظری دارید؟ نایب رئیس ـ نسبت به صورت مجلس قبل اعتراضی آقایان دارند؟

مشار- مساله دیگر این است که دراینجامیخواستم عرض کنم البته اصلاح قوانین دادگستری لازم است و اگر قبلا لوایح آن بمجلس بیایدوتصویب بشود بعد بموقع عمل گذاشته شودبسیارخوبست اما اگر بخواهیدقوانین دادگستری را به همین عنوان آزمایش بکنیدبنده این آزمایش رابصلاح مملکت نمیدانم چون غالبادرعدلیه یک اشخاصی آمدند یک اقداماتی هم کردندواین اقدامات برای این نبودکه عدلیه اصلاح شودبلکه میخواستندخودشان برقضات حاکم باشند وآنهارامرعوب کنندوازمرعوبیت آنهادرمواردعدیده استفاده میکردند. درنظراست تایکماه دیگر بین رشت تابابل ونقاط مازندران درکناره بحرخزر بهره برداری ارتباط تلفنی شروع گردد.

عرض دیگر بنده این است که خواستم تقاضا بکنم دستور فرمایید یک نفر از آقایان منشیها این طرف ثبت اسامی بکنند، هر وقت این پشت بنده اجازه میخواهم مرا نمیبینند. شوشتری ـ آقای محمود محمودی بمن فرمودند عرض کنم که من اجازه مرخصی گرفته بودم و مریض بودم و حالاهم کسالت دارم ومرخصی با اجازه بودم بی اجازه نبودم. ۴۴. ایران برخلاف قطعنامههای مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، کار بر روی تمامی پروژههای مرتبط با آب سنگین را معلق نکرده است. همان روز در بین راه محسن از روی بیمیلی برای شریف گفت که پدرش خیال دارد باو زن بدهد.

آشتیانیزاده ـ راجع بسؤالاتی است که بنده از دولت کردهام. آشتیانیزاده ـ حالا اجازه بفرمایید قبل از دستور عرض کنم، خیلی مختصر است. فولادوند ـ بله، اجازه میفرمایید؟ غایبین بی اجازه ـ آقایان: محمود محمودی، صفوی، نصرتیان، منصف، قهرمان، خسرو قشقائی. دیرآمدگان با اجازه ـ آقای مجید موسوی یکساعت و آخر جلسه. علائم انگلیسی خوبی برای کلیه نمایشگاه ها و مجسمه های باستان شناسی با تابلویی که تاریخچه مجسمه سازان را به زبان های انگلیسی ، فارسی و فرانسوی توضیح می دهد در این موزه وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید