مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

قسمت سوم – راه وارتباطات: عملیات سازمان درقسمت ارتباطات با جدیت درسال ۱۳۳۱ ادامه داشته وبشرح زیرمی باشد: الف – راهها ۱- درحوزههای آذربایجان – خراسان – تهران – همدان – کردستان – فارس واصفهان درحدود ۳۳۰ کیلو مترراه باتمام رسیدهاست. با رو بندهاش و قد کوتاهش و چاقچورهایش. یکی دیگر از سوال هایی که برای افراد در مورد شهر کرج پیش می آید این است که چه غذاهایی به عنوان غذاهای محلی کرج محسوب می شود و افراد می توانند با توجه به نیاز خود نسبت به خرید این غذاها اقدام نمایند. ۱- ادامه عملیات تونل انحرافی سدکرج ۲- اتمام کارهای بتونی سدمیانکنگی وانجام ۷۵ درصد عملیات خاکی وشورع به ساختمام کانالها آب پخش کن این سد.

۳- اتمام بتون ریزی پایههای سدزهک وسایرکارهای مطالعاتی مربوط به سدسازی درایران ۴- مطالعات برای تهیه طرح ومناقصه وقراردادسدهای درودزن – بندمیزان شوشتروحفرکانال به منظورجلوگیری ازطغیان رودخانه اترک ۵- کمک به اتمام وانجام عملیات تونل سازی درکهرنگ اصفهان د- ماشین آلات کشاورزی بمنظورافزایش تولید کشاورزی وپس ازابلاغ برنامه ۴میلیارد ریالی بنگاهی بنام توسعه وترویج ماشین آلات کشاورزی تاسیس وبرنامه عمل وبودجه آن تنظیم وبتصویب آقای نخست وزیررسانیده شدو فعلا مقدمات خریدتراکتور کلیه ماشین آلات موردنیازکشاورزی کشورفراهم گردیدهاست. ه – کارخانه تهیه کودشیمایی با استفاده ازابلاغ برنامه ۳میلیارد ریالی مطالعات مربوطه به کوره خانه تهیه کود را باتمام رسانیده وآگهی مناقصه خریدآن منتشرگردیدهاست.

وقتی هم که دونستم فقط بخاطر همسفری با شما بود که بلیطمو پس ندادم. ملاحظه بفرمایید یک ماشین نویسی که خودش حاضر بود با ۱۴۰۰ ریال استخدام شود واورا نپذیرفتند میرود با فاصله یکی دو روز بعد با تغییر حقوق فاحشی در آن جا او را استخدام میکنند همینطور بمن گفتند که یک نسخ انگلیسی که بزبان انگلیسی تهیه شده بود برای مقام و هر چه شده بود بنا شد که یک نفر افتخارا یک تجدید نظری در آن بکند و کلمات غلط را او تصحیح بکند بسیار خوب حرف هم بسیار صحیح بود شورای عالی برنامه هم به او ارجاع کرد که تجدید نظر بکند همان شخص بلافاصله برای کاری که قرار بود افتخارا انجام بدهد تقاضای یک حقوق زیادی کرد ویک قسط اول را هم گرفت وبلافاصله چند نفر ماشین نویس در اختیار خودخواست به او دادند کاری هم نبود که بکند این ماشین نویسها روزی یکساعت برای امضای دفتر حضور و غیاب خودشان را نشان میدادند و هیچ کاری هم نمیکردند بعد از چند روز گفتند که اضافه کار میخواهیم مسئول کار گفت اصلا کاری وجود ندارد چه اضافه؟

جمع بهای اراضی واملاک مزبور جزو اضافه سرمایه بانک کشاورزی محسوب میشود وبانک مکلف است همه ساله درموقع تنظیم بیلان سالیانه به بیلان مخصوص از انتقال وفروش اراضی مزبوره و وجوه حاصله از آن ترتیب داده این رامنتشر ودر دسترس عموم بگذارند. کشاورز صدر – بعقیده بنده مذاکره کافی نبود برای اینکه اگر مذاکرات کافی شده بود جناب آقای وزیر دارایی تا بحال خودشان این ماده را اصلاح فرموده بودند این دلیل بندهاست ما این قانون را برای چه آوردهایم که به رعایا و کشاورزان حکم بکنیم بجزاین نظری نبود ما نظر دیگری درموردقانون نداشتیم در اینجا قسمت اخیر این ماده که میگوید عرصه خانههای مسکونی رعایا حتی اضافه بکنند عرصه خانههای مسکونی وباغات رعایا مجاناً واگذار میشود بنده نمیدانم بچه جهت آمدهاند توافق راراجع بعرصه اعیان اشخاص بجز رعیت هم قائل شدهاند همانطور که جناب ملک فرمودند درست است یک دستهای مثل نجاریا آهنگر واین قبیل اشخاص در ده خوشنشین هستند وباغ وخانه هم دارند اما الان که خالصه از بابت عرصه از آنها چیزی نمیگیرد واینهاشکایتی نکردند مگر نمیشود اینرابگذارند بعدتکلیف آن رامعین کنند حقیقت قضیه این است که اسباب نگرانی فراهم شدهاست یکنفر خود بنده دراین قسمت نظریاتی دارم وقطع دارم با این توضیحی که عرض میکنم چون نظری ندارم جناب آقای وزیر دارایی هم خودشان توجه میکنند وآنوقت خواهند دید که اگر مخالف وموافق صحبت کند مطلب روشن میشود مثلاً الان اراضی خالصه خوزستان را که صورتش رابنده خواندم دراین موقع که بعضیها گفتگو میکنند که بایستی خورده مالک راتشویق کرد دولت لایحه میآورد میگوید طبقه زارع وبیکار مملکت رامشمول بکنند رعیتی بکنندبنده میبینم همه اش از ۲۰۰ هکتار و ۲۵۰ هکتار و ۶۰۰ هکتار (شوشتری- شش هزارهکتار) ششهزارهکتارصحبت است شما که این رامیخواهیدآب درآورید این را ششهزار هکتار نکنید وبدهیدبدست اشخاصی که ۵۰جای دیگر ملک دارند وبازمیخواهندبروندآنجا قضیه اینجاست چون مال خالصه مثل مال- بی صاحب میماندچون رفته اندآنجا خوب امکان داردکه ۵۰ هکتار ازهرده بهترین زمینش راگرفتهاند یا قلمستان کردهاند یا باغ کردهاند و منافع آن اعیانی که اصلاً جزو ملک به شمارنمیرودبمراتب زیادتر است از عایدی خودآن ده خالصه این نقض غرض است بنده عقیدهام این است که دراین ماده جناب آقای وزیردارایی فقط قسمت اخیر ماده راکه مربوط برعایاست موافقت بکنندکه بشود ماده شش وقسمت اول ماده حذف بشود البته اگر به اشکالاتی برخورد قانون دیگری میآورد والا اینکه زیاد صحبت میشود جناب آقای نبوی برای این نگران است که باز همان لاشخورها میبینیم که پنجه انداختهاند واین رعیت بدبخت را از پادرمیآورد این را موافقت بفرمائید بنده همانطوری که دفعه قبل عرض کردم ویک سوء تفاهمی حاصل شد برای بعضیها معتقدم همه کس هر جا مالک باشد کسی بخل نداردولی درمملکت رادادبددست یک طبقه جدید الولاده که ۲۰ سال از عمر شریفشان نگذشتهاست وتمام سرمایه مملکت راجمع کردهاست این است که استدعایم ا ازجناب آقای وزیر دارایی این است برای امتحان روحیه مجلس الان امتحان بفرمایند این عبارت از ماده اراضی خالصه که اعیانی آنمتعلق باشخاص است از طرف بانک بتوافق صاحبان اعیانی درصورتی که طالب باشند نقداً یا اقساط ۵ساله داده میشود حذف بشود واین جمله بماند ماده شش: عرصه خانههای مسکونی رعایا وباغات مسکونی مجاناً برعایا واگذار میشود فوراً ملاحظه بفرمائید مجلس موافقت میکندونسبت بقسمت بعدهم اگراحتیاجی ایجاب کرد، اگر تقاضائی شد آنوقت یک تحصیل اجازهای از مجلس بشود واگر غیر از این باشد پیشنهاد حذف میشود وممکن است قبول کرد والا قانون بسیار خوب است ماده هم خیلی خوب است بشرط اینکه این قسمت اخیرش باشد ما وقتی داریم راجع برعایا صحبت میکنیم وفکر میکنیم شاید بیاییم دیگران راهم بیاوریم اینجا من حالا نمیخواهم زیاد طول وتفصیل بدهم که اشخاص از قسمت اول این ماده استفاده نامشروع خواهند کرد واستدعا میکنم جناب آقای وزیر دارایی قناعت بکنند که ماده ۶ همین قسمت مربوط به رعایا باشد و قطعاً تصویب خواهد شد.

و ماتذکردادیم و به آقای دکتر کیان هم صحبت کردیم که موضوع این نبوده که درآنجادرمقدمه گفته شود که اگر دولت این راجزء اختیارات خودش میداندوپرداخت راهم جزواختیارات خودش میداند و پرداخت راهم جزو اختیارات خودش میداند بنابراین حقوق قضات را بنابراشل جدیدازاول آذرماه پرداخت کندچون بااین ترتیب باز دست دولت بسته میشودوزارت دارایی نمیتواندحقوق قضات را بپردازد و آقایان اعضای کمیسیون بودجه تصمیم گرفتند که ازمخالفت و موافقتهای خودشان ازگذراندن این جمله دراین لایحه صرفنظرکنند و موافقت بکنند که نامهای بوزارت دارایی نوشته بشود که حالاکه دولت ازاختیاراتش استفاده کردهاست و اشل حقوق قضات را بالا بردهاست ازاول آذرماه با اشل جدید حقوق قضات را بپردازند بنابراین خواستم عرض کنم که جناب آقای دکتر کیان بایدمطالب و بیانات خودشان را اصلاح بکنند.

طرح سازمان جدیدوزارت خارجه علاوه برانکه ناظربراصلاح سازمان اداری است تصفیه کلی این دستگاه را نیزدرنظرداشته وازطرف دیگر درتنظیم آن سعی واقعی بعمل آمدهاست که برای کمک به رفع مشکلات مالی دولت حتی المقدور هزینهها را تقلیل دهد. گزارش کلی عملیات سازمان برنامه ازفروردین ماه ۱۳۳۰ به بعد کمک قانونی دولت به سازمان برنامه قطع گردیده معهذا باتوجه مخصوص دولت موفق شدهایم بادرآمدواحدهای تابعه ازوقفه کارها جلوگیری وحتی عملیات اجرایی را بموجب شرحی که ذیلا به عرض میرسد اجرانماییم.

ازاهم اقدامات دیگرمامورین شاهنشاهی درخارجه مجاهدت درراه امیدوارساختن دانشجویان واقعی بتوجهات دولت ومسکوت نگهداشتن آنهاست بعضی ازنمایندگیها نیز سعی کردهاند باوسائلی که دراختیارداشتهاند حتی الامکا بدانشجویان بی بضاعت مساعدت نمایندازآن جمله به تشویق نمایندگیهای شاهنشاهی درهامبورگ ولندن وجماعتی ازبازرگانان خیرسرمایهای گردآورد وازآن محل ازدانشجویان بی بضاعت رفع احتیاج فوری مینمایند. خریدلوازم یدکی فرستندههای بیست کیلوواتی ودوکیلو واتی کمپانی تلفنکن که برای پخش صدا (رادیوتهران) وتلفنی بی سیم مشغول کاراست. ه – قنوات براساس موافقت نامهای که بمنظورعمران قنوات بائر بابانک کشاورزی مبادله شده مبلغ یکصدمیلیون ریال درسال جاری برای تامین این امرتخصیص داده شده ودرسه ماهه اخیر بموجب اختیارات قانون آن جناب بیست میلیون ریال برای اجرای نظریه بالابه بانک کشاورزی پرداخت شدهاست.

این قدر باید گفت که اصل هفتم انقلاب ایران نه فقط موجب بهرهگیریهای وسیع در سطح ملی شده بلکه سبب گردیده که اینابتکار شاهانه به عنوان یکی از برگزیدهترین روشها در عرضه و ارائه خدمات پزشکی به نواحی روستایی در سطح بینالمللی نیز مورد توجه فوقالعادهقرار گیرد. او گفت که ایران به یک شاه موکرات نیاز دارد . د- کارخانه چیت سازی تهران ساختمانهای تکمیلی این کارخانه ادامه دارد ونیزقسمتی ازلوازم ریسندگی وبافندگی آن نصب گردیدهاست. بخصوص دراین موقع که کشورازلحاظ اقتصادی نیازمند توسعه این گونه روابط باکشورهایی است که بیشترخریدارمحصولات ایران بوده وبهتربتوانندباشرایط مساعدتری نیازمندیهای وارداتی کشور را مرتفع سازند.

و – خشگبار دراثرابلاغ برنامه عمران ناشی از اختیارات آقای نخست وزیرمطالعات سریع درموردخشگبار بعمل آمده وقریباسفارشات لازم دراین باره داده خواهد شد ومشخصات فنی کارخانجات مربوطه دردست تهیه بوده وبزودی باتمام خواهدرسید. دراین موردبهترین اقدامی که بعمل آمد است پس ازکمیسیونهای متوالی وجلب نظرافرادذی صلاحیت تنظیم اساسنامه جدیدوتغییراساسی درسازمان اداری وزارت امورخارجهاست که گزارش تفصیلی آن بزودی تقدیم خواهدشد. غفاری – یک سند هست مربوط به جبهه ملی که وضع آنها را توضیح میدهد آن را بخوانید . بطورکلی وزارت امورخارجه مسائل مربوط به سیاست خارجی را پیوسته باستحضارکمیسیون خارجه مجلس شورای ملی رسانیده ومرتبا هفتهای یکبار مسائل مزبور را درکمیسیون مزبور مطرح مذاکره قرارداه وتصمیمات لازمه را بارعایت نظریات کمیسیون خارجه مجلس شورای ملی اتخاذ نمودهاست ودرمواردی هم که امرفوق العادهای پیش آمده تقاضای تشکیل جلسه فوقالعاده نموده و مسائل مهم را مورد طرح و شور قراردادهاست وزارت امورخارجه همچنین اهتمام ورزیدهاست که روابط بازرگانی وسیاسی و مناسبات مرزی ایران را باکشورهای دیگر و بخصوص با کشورهای همجوار بهبودی بخشد و حسن مناسبات فیمابین را تقویت نماید.

توصیه میکنیم اگر برای اولین بار به شهر تبریز سفر میکنید، قبل از سفر با مسیرها آشنا شوید و حین سفر در صورت هرگونه مشکل از مردم بومی آن منطقه کمک بخواهید. 14. شورای امنیت از همه کشورها میخواهد تا همه محمولهها به سمت یا از طرف ایران را بر طبق اختیارات ملی و مقررات خود و مطابق با قوانین بینالمللی بخصوص قوانین دریایی و توافقات هواپیمایی بینالمللی، در خاک کشور خود از جمله بنادر و فرودگاهها مورد بازرسی قرار دهند، در صورتی که “کشور ” مذکور اطلاعاتی موثقی در دست داشته باشد دال بر این که محمولهای شامل تامین، فروش، انتقال یا صدور اقلامی است که بنا بر پاراگرافهای ۳، ۴ یا ۷ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۵ از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، پاراگراف ۸ از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) ممنوع شدهاند تا به این وسیله اجرای جدی آن مفاد تضمین گردد.

این قانون در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. پس ازآنکه برحسب لایحه اختیارات مورخ ۲۰ مرداد آقای نخست وزیر برنامه ۳ میلیارد ریالی سازمان برنامه را تصویب وابلاغ فرمودندگشایش کاملی درکارسازمان حاصل وعلاوه براینکه برنامههای اجرایی دست عمل باسرعت پیشرفت میکنند سازمان برنامه توانستهاست اقدامات عمرانی دیگری را نیزشروع نماید. علاوه براینکه درکارهای بالا ازلحاظ اعتبارات گشایشی حاصل گردیده بعملیات اجرایی مبادرت گردیدهاست: ۱- شروع به توسعه کارخانه قندمرودشت بابتواند یکهزارتن چغندر در۲۴ ساعت مصرف کند.

روغن حاصل از دانههای روغنی ۴ برابر و به حدود ۷۰ هزار تن بالغ گردید. ۲- خرید دوکارخانه قندجدیدبظرفیت ۳۵۰ تن چغندر ۳- تهیه دفترچه مشخصات ۶ کارخانه قنددیگر وانتشار آگهی مناقصه خریدآنها. ۲- برای خریدیک بخارکارخانه اقدام لازم بعمل آمدهاست. با ابلاغ برنامه ۳میلیارد ریالی دراجرای این عملیات تسریع بیشتری بعمل آمدهاست. آثار و برکات این برنامهپیشرو در محافل بینالمللی مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفته و در صحنه ملی نیز همواره از استقبال گرم و پرشور برخوردار بودهاست. نظام اطلاعات زیستمحیطی کشور را در سطوح منطقهای، ملّی و استانی تا پایان سال اول برنامهی چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاعرسانی و ارزیابی زیستمحیطی فراهم گردد.

۱ – میزان افزایش جمعیت ایران طی دوره برنامه چهارم سالانه در حدود ۲٬۶ درصد برآورد شدهاست معهذا افزایش جمعیت در مناطق شهری ۴٬۴ درصد افزایش سالانه سریعتر از افزایش جمعیت مناطق روستایی کشور است که سالانه ۱٬۴ درصد میباشد. ۲- وزارت امورخارجه علاوه براهتمام دراستقرارانضباط داخلی سعی داشتهاست که مامورین خارجی مقیم ایران را بحدود وظایف وتکالیف خودآشناوباحترام به مقررات ورعایت احساسات مردم ایران وادارنمایدکه نمونه بارزآن تقاضای احضار وزیرمختار برزیل میباشد. ۲- درکارخانه سیصدتنی سیمان ری مشغول تعمیرونصب ماشین آلات بوده وهمچنین نماینده فروشتان آلمان بنصب ماشین آلاتی که فروخته مبادرت نمودهاست. ب – سیمان ۱- کلیه ماشین آلات اصیل کارخانه سیمان فارس وماشین آلات تعمیرخانه ولابراتوار رسیده ودرپای کارحاضراست از لحاظ عملیات ساختمانی کارهای خرید ساختمان دیوارها انبارها حفردوحلقه چاه عمیق تمام شده ساختمان سیلوها لابراتوار تعمیرخانه لباس کنی گاراژها بازرسی دفترحمام تادوماه دیگرخاتمه خواهدیافت وبنای اصلی کارخانه نیزبلافاصله پس ازوصول نقشه ازامریکا شروع خواهدشدبرای انجام عملیات بالاسازمان برنامه درسال ۱۳۳۱ مبلغ ۲۷ میلیون ریال ازحق السهم خودرا بشرکت سهامی سیمان فارس پرداخت نمودهاست.

قسمت اول: عملیات کشاورزی وتهیه آب برای زراعت الف – ازلحاظ دامپروری ۱- عملیات تلقیح مصنوعی ماده گاوهای اطراف تهران ازگاوهای اصیل ۱۲۴۸ راس. ۲- درفرودگاه تبریز ۷۰ درصد عملیات زیرسازی انجام یافته ۳- درفرودگاه مشهد ۸۵ درصد ازکارهای ساختمانی باتمام رسیدهاست ۴- قسمتی ازکارهای ساختمانی فرودگاههای همدان وآبادان خاتمه یافتهاست. د- راه آهن ۱- درشش ماهه اخیر قطعات ۲۳ و۲۴ و ۲۵ و ۲۷ خط آهن میانه تبریز به اتمام رسیدهاست ۲- درخط شاهرود مشهدومیانه تبریزروی هم ۲۴۰ هزار مترمکعب خاک ریزی وخاکبرداری شدهاست. ۲- درهمین حوزهها ۲۲۸ کیلومتر راه دیگرتا اوایل زمستان تمام خواهدشد ومجموعا در ششماهه اول سال ۱۳۳۱ نه میلیون ریال برای اقدام عملیات بالا خرج شدهاست.

بابعرض رسانیدن مراتب بالا اینکه خلاصه عملیات اجرایی این سازمان را درسال ۳۱ در۶قسمت مختلف بتفکیک نوع عملیات تشریحا وضمنادرهرقسمت پیشرفتهایی که دراثرتصویب وابلاغ برنامه ازطرف آقای نخست وزیراخیرا نصیب این سازمان گردیده معروض میدارد. ۳- ازاقدامات مفیدی که درظرف ۳ ماهه اخیر بسعی مامورین این وزارتخانه صورت گرفته تاسیس اتاق بازرگانی ایران وآلمان بودهاست که درنتیجه مساعی مامورین شاهنشاهی درهامبورگ صورت عمل بخودگرفته وامیدمیرود که این امردرتوسعه روابط اقتصادی فیمابین دولتین اثرات عمیقی داشته باشد. ۳- ماشینهای اصلی کارخانه درراه بوده وتا چند روز دیگر به بنادر ایران خواهندرسید. ملت ایران خواهان صلح و صفاست ملت ایران با هیچ کس نمىخواهد بجنگد، ولى کى گفته که ملت ایران نمىخواهد از سرحداتش دفاع کند؟

دیدگاهتان را بنویسید