مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۴ – ویکینبشته

راجع به بنگاه جنگلها یک عوارض سنگینی بمردم تحمیل کردند که این پول را بگیرند جنگل تازه احداث بکنند این پول شدهاست اتومبیلهای جیپ وحقوق پرسنلی، مثل جاهای دیگر الان در مازندران بنده یکوقتی از مازندران مراجعت میکردیم یک مامور بنگاه جنگل آمده بود وچهار تا جیپ همراهش بود بنده تعجب کردم. حائریزاده – عرض کنم اگر به دکتر مصدق خروار خروارهم اختیارداده شود هیچ اهمیتی ندارد من مایوسم که بااین اختیارات قدم اساسی بردارد برای اینکه ایشان یک نفری نمیتواند ده صف ببندد، صد صف ببندد، درتمام امور خودشان مسلمادخالت میکنندوکارهمینطورپخش میشودهمین ایراداتی که درمقدمه مجلس درپشت تریبون میگفتند وواردهم هست واصلاح شدنی هم نیست بازخواهدبودچون بنده باایشان خیلی نزدیک بودهام خیلی تماس داشتهام خیلی صحبت کردهام من امیدی ازاین که این جریان به نتیجه برسدوعایدمابشودندارم (مهندس رضوی – مردم را مایوس نفرماییدآقای حائریزاده) اجازه بفرمایید مردم وقتی خیلی امیدوار بودند و به نتیجه نرسید خطرش بیشتراست باید حقایق را بمردم گفت ولی مردم وقتی امیدوار نباشند و بنتیجه نرسیدند فکر چاره میکنند تاریخ اختیارات در ایران مال حالا نیست در مجلس دوم وقتی محمدعلی میرزا و سالارالدوله باین مملکت حمله کردند مجلس شورای ملی برای کوبیدن مستبدین قانون حکومت نظامی با اختیار خروار خروار از مجلس گذشت آن قانون حکومت نظامی برای کوبیدن ملت که نیست ولی امروز برای کوبیدن احرار برای کوبیدن آزادیخواهان امروز بموقع اجراگذاشته میشوداز آن فکر آن نیت پاک و مقدس امروزداریم عکسش را نتیجه میگیریم شوسترآمریکایی اختیارات زیادی بهش دادندکه مالیه ایران را مرتب بکند طرف اعتماد بود با یک اولتیماتومی او را بیرون کردند و همان اختیارات بدست مرنارد افتاد و وضع مملکت را به آن روزانداخت همین جناب دکتر مصدق رئیس الوزراء فعلی خودمان در مجلس چهارم بودکه عضوکابینه قوامالسلطنه بودند وزیر دارایی بودند اختیارات برای اصلاح وزارت دارایی گرفتند و آنوقت سی سال از حالا جوانتر بودند و فقط برای اصلاح وزارت دارایی اختیار گرفتند و مملکت هم آنروز بقدر امروز متشنج نبود آرامتر از امروز بود معالوصف موقعیت حاصل نکردند و وضعیت بلبشوتر شد که بهتر نشد من برای اینکه ارادت دارم بایشان میل ندارم اختیار بایشان بدهیم و فردا بگوییم که هیچ کار نتوانست بکند باید آبروی این پیرمردی که برای مملکت خدماتی کرده و برای خاطر ملت ایران رفتهاست آمریکا و لاهه حفظ کنیم و نباید خروار خروار باو اختیاربدهیم و فردا اگر بدبختی و نارضایتیها از امروز بیشترشد آنوقت تمام این نارضایتی هاخراب بشودسردکتر مصدق، من عقیده ندارم، من باب دوستی که بااو دارم این اختیارات رانه مصلحت اوونه مصلحت مملکت میدانم واین موضوع هم وقتی باب شدکه مااختیارات قانون گذاری رابدولت بدهیم دولت دکتر مصدق و بعد از او هم هر دولتی که روی کاربیاید خواهدخواست و دنبال این اوضاع هم یک دیکتاتوری تلخی میبینم چون اختیاراتی میگیرند و ملت ایران هم برای بیست سال دیگر زیر چکمه و قلدری میافتد سابقه عمل هم نشان دادهاست بنابراین من این را مصلحت مملکت نمیدانم مصلحت شخص دکتر مصدق هم نمیدانم چرا در یک قسمتهایی مثلا قانون انتخابات چند حوزهایی که ماندهاست و باید انتخاباتی بشودایشان افکاری دارند برای اصلاح وضع انتخابات و انصافااین قانونی موجودی که داریم و جریانیکه تا حالا داشته نتیجه خوب نخواهد داد درباره انتخابات اختیار بایشان بدهیم که قانون انتخابات را مطابق ذوق و سلیقه خودشان تهییه کنند و پنجاه شصت نفری انتخاب نشده اند با این قانونی که ایشان اصلاح میکنند آزمایش بکنند که ببینند میشود درست عملکرد بهتر میشود، بدتر میشود، مساوی میشود، چه میشود.

ملک مدنی – آقای وکیل پورنماینده محترم بنظربنده اشتباه میکنند ماوقتی که بانک ملی را تاسیس کردیم آمدیم گفتیم سیصد میلیون ریال که ۳۰ میلیون تومان باشد سرمایه بانک است اساسنامه بانک ازمجلس گذشت وبانک ملی شروع به کارکرد سرمایه اش بالا و پایین رفت و هرسال آخر سال بانک ملی هم مثل هرشرکتی که باید آخرسال بیلانش داده شود بیلان خودش را میدهنداین جزء تکالیف ووطایف قانون گذاری مانیست که اینکاررابخواهیم بکنیم ما تکلیفمان این است که یک سرمایهای دراختیاروزارت پست وتلگراف یاشرکتی مثل همان شرکت ملی صنعت نفت که آمدیم اساسنامه اش را تدوین کردیم ودادیم دست هیئت مدیره بگذاریم وخودشان طبق قوانین محاسباتی دارایی ودیون وسرمایه خودشان را معلوم کنند این کارهای محاسباتی و سایر تکالیف دیگر مطابق قوانینی که قبلا وضع شده جزو وظایف هیئت مدیره و شرکتی است که عمل میکند ما نباید وارداین قسمت بشویم میفرمایید که سرمایه اگر اضافه شداین کاررابکنیم اگر کم شدچی؟

عرض کنم وامی که درماده ۱۳ ذکرشده محدودنیست ومجلس شورای ملی بدولت اجازه داده که هرقدردلش میخواهدوام بگیرد درصورتیکه بنده این را محدودکردم به یکصدمیلیون ریال که نصفش برای شرکت تلفن باشد ونصفش برای دستگاههای ارتباطی دیگر وزارت پست وتلگراف ومحل پرداخت آنهم متفاوت خواهدبودآنکه مربوط به شرکت تلفن است ازمحل عایدات شرکت باید پرداخته شود وانکه مربوط به دولت ووزارت پست وتلگراف است ازمحل صرفه جوییهای وزارت پست وتلگراف پرداخت شودولدی الاقتضا دربودجه کل کشورمنظور میشودحالا آقایان مختارند.

وکیل پور- اگر نشد کسر کننداجازه بفرمایید بنده میخواهم عرض کنم که توجه باین معادله بفرمایید شمایک سرمایهای دارید و یک دارایی والبته این داراییتان بایدمساوی باشد باسرمایه بعلاوه دیون شما الان یک سرمایه دارید پانصد میلیون ریال ویک دیونی دارید درحدود۳۰۰میلیون ریال اواین هشتصدمیلیون دارایی شمافقط مطابق این لایحه پانصدمیلیون ریال بیشترنیست برای اینکه ازدارایی جنسی تان هیچ اسم نبردید واین معادله اصولا صحیح نیست بنده فکرمیکنم که جناب آقای وزیرپست و تلگراف دراین بابت توجه کرده باشندحالاهم خدمتشان عرض کردم علی ای حال اگر شماتقویم کردید ومعلوم شدکه این داراییتان زایدبود برآنچه که دیون شرکت بود واخیراین شرکت تلفن یک چیزی مینویسد که سرمایه ما ۹۰۰ میلیون است بنده آنراعرضی ندارم شمابرای دارایی جنسی تان هیچ محلی قائل نشدید مطابق آن چیزی که درلایحه درنظرگرفته شده مثل این است که درحقیقت دیونتان را درست مساوی با دارایی گرفتهاید وماخذاین دارایی را من نمیدانم از کجا گرفتهاید (دکتر کیان – بهرصورت جایش درقانون نیست) باید درقانون باشدسرمایه نقدی که معین هست اگر اساسنامهای هم بخواهیدبنویسد بایدمستند و متکی باین قانون باشدشما نمیتوانیدبعددرسرمایه تان تقلیل بدهید دراینجاسرمایه فقط سرمایه نقدی است مطلقا ازسرمایه جنسی اسمی برده نشده وبنده معتقدم آن میزانی که با اضافه شدن سرمایه جنسی افزایش سرمایه پیدا آنراحتما جزء سرمایه اضافه میکند اگر هم کسرداشته باشد بایدازمیزان سرمایه کسرشود تا اینکه این معادله حسابداری بهم نخورد برای اینکه این معادله همانطورکه عرض کردم یک فرمول ریاضی ثابتی است ودرعلم حسابداری بایستی سرمایه بعلاوه دیون مساوی باشد باسرمایه ودراینجا این معادله بهم نخوردهاست حالا اقایان مختارند.

در این قانون که حالا تهیه شدهاست در حقیقت اینطور نمایش داده میشود در یک طرفش که ستون دارایی است یک چهارصدمیلیون ریال پول نقداست وصدمیلیون ریال تعهد ودرطرف دیگرش ۵۰۰ میلیون سرمایهاست درحدود۳۰۰ میلیون وام واین درحقیقت یک مسئله عجیبی است که درحقیقت میشودگفت که ۵۰۰میلیون ریال مساوی است با ۸۰۰ میلیون ریال وازنظرامورمحاسباتی هیچ معادله ندارد این موضوع یک چیزی است مثل معادله ریاضی که ثابت است بنابراین بنده پیشنهاد کردم که دریک چنین موقعی برای اینکه الان دراین لایحه هم دست برده نشود که ارقام جنسیتش هم بطورتحقیق معین شود بگوییم بعد تقویم بکنند تمام اموال شرکت را اعم از منقول وغیرمنقول واوراق بهادارش را در صورتیکه ارقام دارایی او بر ارقام دیونش یعنی ارقام دارایی که عبارت از مطالبات و اموال منقول وغیرمنقول واوراق بهادارباشدبردیون شرکت چربیداین افزایش را بعنوان سرمایه جنس بسرمایه پانصدمیلیون ریال اضافه کنند.

اما نسبت بابطال صندوق داران دلیل انجمن مرکزی این است که چون مقررگردیده بود برای ثبت تعرفه از یک دفتراستفاده شود و شعبه داران از دو دفتراستفاده نموده از این جهت صندوق مزبور نیز باطل است بنظر شعبه پنجم عمل انجمن نظارت مرکزی انتخابات نجفآباد دائر بابطال صندوقهای انجمن فرعی داران و شعبه تابعه آن یعنی چادگان و آخوره برخلاف قانون و بدون دلیل میباشد زیرا جدول منظم بقانون انتخابات انجمن فریدن انجمن فرعی شناخته شد، و طبق صریح ماده ۱۶ قانون انتخابات که میگوید انجمنهای فرعی مسئول و متصدی صحت انتخابات محل خود یعنی مسئول انتخابات داران و چادگان و آخوره بوده انجمن مرکزی نمیتواند نسبت به تصمیمات انجمن فرعی مزبور و شعب تابعه آن دخالتی داشته باشد بر فرض که قانون انتخابات انجمنهای فرعی را مسئول صحت انتخابات محل خود نشناخته و در این صورت هم انجمن مرکزی نمیتوانست باین عنوان که صندوق ثابت تبدیل بصندوق سیار شده یا بجای استفاده از یک دفتراز دو دفتراستفاده شده یا اینکه یک برگ شناسنامه نزدیکی از رای دهندگان کشف گردیده که ظاهرا متعلق بدیگری بوده آراء صندوق فرعی و شعب تابعه آنرا که متجاوز از یازده هزار رای میباشد بطور کلی باطل نمایند بنابراین با توجه بدلایل مذکور منبی بر غیر قانونی بودن ابطال آراء صندوقهای داران و چادگان و آخوره شعبه پنجم آقای حسن شهیدی را باکثریت ۱۰۱۲۲ رای نماینده نجفآباد و فریدن تشخیص و نمایندگی ایشان را تایید و گزارش آنرا جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.

ازحیث میزان سرمایه یا ازحیث همین مطلبی که موردبحث واقع شدکه آیا شرکت تعرفه تلفن را بایدخودش بالاوپایین ببرد یابا اجازه مجلس باشداینهاتکلیف قانون گذاری ما است والا بخواهیم درمسائل حسابداری واردبشویم کارمانیست وبنظربندهای این ماده درقانون نیست هیچوقت هم سابقه نداشته تمام قوانینی که برای تاسیس شرکتها تاکنون تصویب کردهایم اصول کلیش را وضع نمودهایم ودادهایم دست شرکت وهیئت مدیره. دکتر فقیهی شیرازی – عرض شودهمه آقایان میدانندکه تعلیم وتربیت منحصر به فراگرفتن وتربیت مواد خشک در سر کلاس نیست اهمیت تعلیم وتربیت مواد مختلفهای دارد که از جمله در نظرگرفتن اوضاع و احوال و گفتار و کردار دانشجو و دانش آموزاست اعم ازداخل محیط آموزشگاه یاخارج ازمحیط آموزشگاه از چند سال قبل باین طرف وزارت فرهنگ دراغلب و اکثر ازآموزشگاههای پایتخت وحتی شهرستانها انجمنهایی تحت عنوان انجمن همکاری خانه ومدرسه درنظرگرفت تصادفا الان دربین آقایان نمایندگان محترم دونفرهستندکه سابقاهم وزیرفرهنگ بودندو انصافا میتوان که تاسیس انجمن همکاری خانه و مدرسه یک فکربکری بودهاست ازنظرتعلیم وتربیت وجلوگیری ازمفاسدی که خارج ازمحیط آموزشگاه وخارج از محیط خانه دراوضاع واحوال دانش آموزان داشت.

متاسفانه غالب دبیرستانها تلفن دردست ندارندوحال آنکه شاگردوقتی در سر کلاس هست گاهی ازاوقات دیده میشود که یک نقطه ضعیفی نسبت به یکی ازموادبرنامه دارد گاهی ازاوقات یک اوضاع واحوال روحی وروانی داردگاهی ازاوقات یک نقایص اخلاقی ازاوبمنصه بروز و ظهور میرسد که مدیره دبیرستان یا مدیر دبیرستان یا آموزگار متوجه آن نقایص میشود که بهتراست که باولیای آن طفل اطلاع دهند وچون تلفن دردبیرستان نیست ممکن است عدم توجه باین نکات گاهی ازاوقات منجربانتحار شودبسیاردیده شدهاست که انتحار سرهمین نقطه ضعفها که عرض کردم پیش میآید و اگر تلفن دردسترس دبیرستانهابود چه بسا ممکن بودکه با یک اطلاع قبلی از اوضاع واحوال شاگرد از این پیش آمدهای سوء جلوگیری میشد.

وکیل پور- عرض کنم که در چند جلسه پیش که یک مادهای راجع به سرمایه شرکت مطرح بود بنده یک عرایضی کردم که موردتوجه واقع نشدفقط جناب آقای دکتر معظمی عنایت فرمودند و بنده را تشویق فرمودند که دراین موردماده الحاقیهای تهیه وتقدیم کنم علتش هم این است که سرمایه شرکت معین شدهاست ۴۰۰میلیون تومان وصدمیلیون تعهدوهیچ اسمی ازدارایی جنسی شرکت برده نشده برای تعیین سرمایه ودارایی یک فورمول محاسباتی وجودداردمی گوینددارایی منهای دیون مساوی است با سرمایه یا دارایی مساوی است باسرمایه بعلاوه دیون.

وزیر جنگ ـ نماینده محترم آقای آشتیانیزاده راجع به احضار مشمولین دیپلمه و لیسانسیه و دکترا در طی ۴ ماده سئوالاتی از وزارت جنگ فرمودهاند که جواب آنها را بترتیب بعرض مجلس شورای ملی میرساند. مخبر ـ این نظر جنابعالی تامین است، صورت خواسته شده بود جناب آقای وزیر دارایی هم دستور فرمودهاند اخیرا هم صورت را به کمیسیون فرستادهاند و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. که درماده ۶ این قانون ذکرشدهاست این است که ازیکطرف کلیه دارایی اعم ازاموال ومطالبات وغیره وازطرف دیگرکلیه بدهی شرکت سابق به شرکت سهامی تلفن ایران منتقل میشود. این قانون در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

نایب رئیس – مشابه این پیشنهاددرجریان طرح قانون ردشد وتوجه شدکه ازنظرقانونی ممکن است روی این سفتهها عملیاتی شده باشد ونمی شودتبعیض کرد. طرح لایحه قانونی مبارزه اجباری با آفات نباتی تهیه وتصویب و ابلاغ شدهاست. مکرم- چنانچه به این عرایض بنده توجه نشود ناچار این مطلب و مطالب دیگر که راجع به شرکت کارخانجات قند و شرکت معادن ذغال سنگ دارم به طور سوال از دولت در مجلس مطرح خواهم کرد و از تعقیب متصدیان امور مخصوصا عنصر ناپاکی که با عنوان مهندس و امضا م. نایب رئیس – اصلاح میشود دیگر اعتراضی نیست بصورت جلسه؟

نایب رئیس ـ بعد از نطق ایشان بفرمائید. رئیس – اجازه بفرمائید بنده خودم جواب ایشان را میدهم شعب مربوط نسبت به اعتبارنامه هائی که رسیدگی کرده اند گزارش میدهند که اینقدر از اعتبارنامه ها حاضر است و هنوز کار شعبه ها تمام نشده است و این مساله ای که شما میفرمائید بحث دیگری است زیرا گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات اصفهان ناتمام است و ما منتظریم که بعدا گزارش آنرا بفرستند . این سه ماهه شاید ده دفعه اصفهان و سه دفعهم اهواز رفتهام. و بعد هم آنجا که رفتم در کاخ اختصاصی بود و فقط هم خود ما دو نفر بودیم و از موقعی که وارد شدم خیلی با لبخند و شادی و زنگ بزنند که چایی برایمان بیاورند و تمام این نوع پذیرائیهای ممکن را انجام دادند و مرتب هم سرشان را تکان میدادند و میگفتند خیلی خوب بود و خیلی خوب بود.

دیدگاهتان را بنویسید