مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۵ – ویکینبشته

وزیر دارایی ـ بنده اول میخواستم راجع بنان تبریز که آقای آشتیانیزاده تذکر دادند یعنی مورد توجه وعنایت آقای آشتیانیزاده واقع شدهاست عرض بکنم. هتل پارس ایل گلی تبریز با وجود دوری از مرکز شهر اما نزدیک به اماکن تفریحی و تجاری همچون پارک، باغ وحش، تله کابین، مجتمع تجاری می باشد. البته نمیتوان اهمیت کوششهایی را که برای رفع کمبود مسکن در شهرها تاکنون صورت گرفته نادیده گذاشت چنان که در نتیجه این سرمایهگذاریها کهغالباً به بخش خصوصی تعلق داشته تعداد ساختمانهای موجود در شهرها از ۲۱۳۱۷۰ واحد در سال ۱۳۴۲ به ۱۶۲۴۴۵۳ واحد در سال ۱۳۴۹ فزونییافته و به عبارت دیگر بر تعداد این ساختمانها طی ۸ سال ۳۳٫۸ درصد افزوده شده (از این ساختمانهای جدید که به حدود ۴۱۰ هزار واحد بالغمیشود، ۸۵ تا ۸۸ درصد مربوط به واحدهای مسکونی است) معذالک این کوششها با توجه به افزایش سریع جمعیت شهری که بین ۴ تا ۵ درصد درسال برآورد شدهاست (در مورد شهرستان بین ۵ تا ۶ درصد) کافی به نظر نمیرسد.

هیچ نظر دیگرى هیچ مقصود دیگرى نبایستى در ارتش ایران مداخله کند و تشکیلات را باید مطابق همین بدهید من خیلى خوشوقت هستم که این اسم دفاع ملى را روى وزارت جنگ گذاشتید که به این ترتیب هم نظر قطعى ملت ایران بارزتر و روشنتر بشود. یک کاغذی هم همین الان بایست هوایی از اهواز رسیده که عین واقعه و مسئولین امر را ذکر کردهاست وگفتهاست که در حادثه سی ام تیرماه در اهواز فرمانده لشکر و فرمانده نظامی و فرمانده ستاد لشکر و رئیس شهربانی مسئول این فجایع بودهاند و تقاضامیکنند که رسیدگی بشود استدعامیکنم چون بوسیله بنده برای آقای نخستوزیر داده شده از طرف مقام ریاست برای جناب آقای نخستوزیر فرستاده شود.

رئیس- باز هم عرض میکنم هرچقد ربیشتر در این مورد بخواهیم توضیح بدهیم بیشتر قدرمجلس را پائین می آوریم و اجازه بدهید سکوت بماند بعد در این خصوص و در این امر همه قضاوت خواهند کرد. عبدالقدیر آزاد ـ بنده با پیشنهاد جناب آقای نخستوزیر راجع به این کمکی که آوارگان شدهاست موافقم ولی ازنقطه نظر اینکه در اینجا قید شدهاست که این پول در اختیار سازمان برنامه گذاشته شود مخالفم و دلیلی هم که دارم این است که مادر دوره گذشته وقتی که بودجه را میآورند مطالعه میکردیم میدیدیم ۹۳ در صد خرج پرسنل میشود یا اینکه یکمقدار از بودجه مملکت را به اشخاص معینی میسپاریم که صرف عمران و آبادی ممکلت بشود ولی طبق مندرجات جراید تقریبا ۱۳۰ میلیون تومان سازمان برنامه خرج کردهاست و بهیچوجه من الوجوه از این بهرهبرداری نشدهاست من معتقد هستم که در سیاست تخریب سازمان برنامه از سایر وزارتخانهها رکورد را بردهاست (شوشتری ـ فارسی بفرمایید) (حاذقی ـ اگر رکورد را بشکند بشکننده باید رجوع کنید) سازمان برنامه ما چیزهای عجیب و غریبی درست کردهاست یک اداره درست کردهاست برای تعمیق دریاها را گود بکنند چندین میلیون هم بودجه برایش گذاشتهاند یک اداره درست کرده بنام مهمانخانه برنامه که یک خرجهای بیهودهای آنجا میشود بنده در موقعش زیاد صحبت میکنم اسناد و مدارکی به بنده دادهاند ومن در روز معین این مطالب را ذکر خواهم کرد مقصود بنده این است که شخصا اعتماد و ایمان به این که این سازمان برنامه این پول را بمصرف خودش برساند ندارم از جناب آقای نخستوزیر دو خواهش دارم یا اینکه این پول را در اختیار یک کس دیگری بگذارند یا اینکه این پنج میلیون تومان را از سازمان خود برنامه معین کنید خرج بکنند از این دو یکی را بکنند سازمان برنامه یک پولهایی گرفتهاست که نفله میکند حالاهم باز این قسمت از بودجه مملکت را ما بیاییم ۵۰ میلیون ریال اختصاص بدهیم برای اینکار و بدهیم بسازمان برنامه این را اعتماد ندارم این است که معتقد نیستم و خواهش میکنم یک هیئت دیگری تعیین کنید یا این را بسپارید بیک سازمانی یاوزارت راه، یا وزارت کشور، یا یک وزارتخانه دیگر یا اینکه چند نفر دیگر از هیئت دیوان محاسبات عمومی که محل اعتماد و اطمینان خود آقای نخستوزیر هم بودند و دیروز اسامی آنها را آوردند به آنها بسپارند که این خرج با نظر آنها بمصرف خودش برسد.

برای تحقق یافتن این انقلاب مهم و بینیازی، دولت دو طریق پیشبینی نموده که هر یک از آنها مکمل دیگری است و باید به موازات یکدیگر عملگردد. دوم از راه مطالعه در روشها و حذف تشریفات زائد و عملیات بیفایده ایجاد نظم و اصولی که کارها منظم و سریع پیشرفت نماید، اصلاح قوانین ومقررات و تطبیق دادن آنها با برنامههای انقلابی و جهشهای سریعی که در تمام شئون کشور ما در اجرای اصول انقلاب مشهود میباشد.

اصل ۱۳ را میخوانم مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها بموقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون آنکه حق نطق داشته باشند، تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی اگر بنا شد روزنامه نگار من خودم یکی از طرفداران روزنامهها هستم و با تمام قوا سعی میکنم جدیت میکنم حتی در آن نطق سابقم اشاره کردم که روزنامهها تا درجهای مفسریت کتب آسمانی باید باشند برای اینکه رکن چهارم مشروطیند برای اینکه آنها باید قوه انتقاد داشته باشند، انتقاد یعنی نقادی کردن، یعنی پول رواج را از پول قلب تشخیص کردن، نه اینکه نسبتهای خلاف واقع دادن وکلای ممکلت را آلوده کردن وافترا زدن و مورد اتهام قراردادن، در صورتیکه روزنامه نگار باین عملیات دست زدن عاجز نیستم.

برنامه دولت در درجه اول ایجاد تنظیم صحیح در امور استخدامی و برقراری ترتیباتی است که کارکنان دولت با تساوی شرایط از مزایای مساویبرخوردار گردند با تبعیض و تمام مظاهر آن اعم از آن که تبعیض در اجرای قوانین در میان افراد مردم و یا تبعیض در استفاده از مزایای استخدامی در میانکارمندان باشد مبارزه خواهد شد. هم اکنون به دنبال اوامری که در چهارمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی از طرف ذات ملوکانه شرف صدور یافت مطالعات دقیقی در جریان است کهمقصد از آن اعتلاء معلم و تأمین آسایش مادی و معنوی روز افزون او است که بتواند با آسایش بیشتری به پرورش نسل جوان بپردازد و معلومات خودرا روز بروز با علوم جدید تطبیق دهد.

چون گفتگو درباره منابع آب و به تبع آن تولید برق در نیروگاههای آبی در میان است بیان مجملی از صنعت برق که سرعت رشد و توسعه آن در سالهایاخیر از دیگر بخشها فراتر رفته سودمند است. در حال حاضر تولید انرژی برق در بخش دولتی به ۵۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت رسیده که بیش از سهبرابر رقم تولید در چهار سال قبل است با ساختمان نیروگاه بزرگ آبی و حرارتی قدرت نصب شده برق که در حال حاضر معادل ۱۰۸ میلیون کیلوواتاست تا آخر برنامه چهارم عمرانی به ۳ میلیون کیلووات خواهد رسید.

به همین جهت است که دولت در نظر دارد هماز سال جاری و با شدت بیشتری طی برنامه پنجم عمرانی، خانهسازی شهری و روستایی را مطمح نظر و وجه همت خویش قرار دهد. شک نیست که توسعه صنعتی و گشایش روزافزون اقتصادی مملکت گرایش شهرنشینی را پیوسته نیرومندتر خواهد کرد چنان که در سال ۱۳۳۵ فقط ۳۲ درصد در سال ۱۳۴۵ حدود ۳۸ درصد مردم مملکت ساکن شهرها بودند در حال حاضر اندکی بیش از ۴۲ درصد سکنه کشور در شمار شهرنشینانمحسوبند و پیشبینی میشود که از حدود ۱۳۶۰ به بعد کفه جمعیت شهری سنگینی بیشتر گیرد و از نظر حجم بر کفه روستایی غلبه کند.

تخمین زده شدهاست که در سال ۱۳۴۸ برای هر یک هزار خانوار شهری ۶۶۴ واحد مسکونی وجود داشته و این خود نشان دهندهآشکار کمبود شدید مسکن در شهرهاست (بررسی سال ۱۳۴۵ طی سرشماری دوم کشور نیز حاکی از آن بود که برای ۱٫۵ خانوار فقط یک واحدمسکونی در کل کشور وجود داشت) و بدیهی است که با آهنگ سریع مهاجرت به شهرها و ازدیاد روزافزون ضریب شهرنشینی، وضع مسکن اگر بهحال خود رها شود مشکلات بسیاری به بار خواهد آورد. آثار انقلاب آموزشی در مدتی قریب به ۱۰ سال بعد از اعلام انقلاب سفید ایران و بخصوص در مدت سه سالی که از صدور منشور انقلاب آموزشیرامسر میگذرد در جهات و جوانب مختلف به چشم میخورد که از آن جمله مشارکت دادن مردم در امر آموزش و پرورش و اجرای اصل عدم تمرکز دراین امر میباشد و هم اکنون در ۱۵۸ منطقه کشور شوراهای آموزش و پرورش تأسیس گردیده که به امور آموزش و پرورش منطقه خود میپردازند.

میزان توسعه تعلیمات ابتدایی در این مدت به طور متوسط ۹ درصد در سال بودهاست و بسط تعلیمات متوسطه سالانه به ۱۳٫۵ درصد رسیده و حالآن که افزایش شماره محصلین در سطح عالی از این دو مورد نیز سریعتر بوده و به ۱۶ درصد در سال که بیش از دو برابر مدل آسیایی میباشد نائل گردیدهاست. دنبال من میآمد. میبایست یکی دو ساعت صبر میکردم تا ماشین خط کناره برسد و با آن براه بیفتم. از جمله مطالعات مذکور بررسی آبهای زیرزمینی بود که حدود شصت درصد آن تاکنون انجام پذیرفته و بهرهبرداری صحیح از منابع آبهای زیرزمینی نیزدر چندین نقطه کشور آغاز شدهاست.

سوم بررسی بهرهبرداری از آبهای سطحی به منظور ساختمان سدها و شبکههای آبیاری که در نقاط واجد اولویت انجام یافتهاست. در ماده پنج ذکر شده عدم انجام تعهد به بانک کشاورزی اجازه فسخ معامله را خواهد داد برای عدم انجام تعهد حق بود یک شرایطی ذکر میشد که تعهد رادر چه مدت و به چه ترتیب اگر آن شخصی انجام نداد به بانک کشاورزی اجازه داد میشود و الا ممکن است آن شخص رفته باشد آن زمین را تصرف کرده باشد و مخارج هم کرده باشد وبعد بانک کشاورزی به یک بهانه بسیار کوچکی متشبث بشود و بگوید شما تعهد را انجام ندادی و بنابراین ما معامله رافسخ کردیم آن شخص زحمتش هدر رفته ومالی را هم تلف کرده بنابراین بهتر این بود برای عدم انجام تعهد یک شرایط و یک مقررات و مدتی ذکر میشد که باآن ترتیب اگر تعهداتش را انجام نداد فسخ شود درین مورد پیشنهاد ی هم تقدیم خواهم کرد و این قسمت را حالا عرض کردم که ذهن آقایان مطلع باشد.

اصل دوازدهم: که تحت عنوان انقلاب اداری و آموزشی اعلام شدهاست در حقیقت زیرساز بسیاری از اصول دیگر انقلاب و گشاینده راه برای پیشرفت و اعتلا سریعترکشور و نوسازی اجتماع و جهش اقتصاد آن باید تلقی گردد، اصل انقلاب اداری در بیانات حکیمانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بنیانگذارانقلاب اصیل شاه و مردم چنین توجیه شدهاست. ولی چنین توجهی هرگز ما را از عمران دهات که سکونتگاه مهمترین قشر جامعه ما یعنی روستاییان و کشاورزان زحمتکشاست غافل نخواهد نمود به همین مناسبت بود که برنامه چهارم اعتباری معادل ۹،۱ میلیارد ریال به عمران و نوسازی دهات اختصاص داد و فقط در سهسال اول برنامه به اجرای ۶۹۳ طرح آب آشامیدنی – ۱۳۹۵ طرح تأسیسات و ساختمانهای بهداشتی و ۴۷۳ طرح سالمسازی محیط روستا کمک نمود ودر سال جاری که مصادف با جشن شاهنشاهی ایران است اعتبارات بسیار وسیعی از طریق مقامات استانداری برای عمران و نوسازی دهات تخصیصیافته و توزیع گردیدهاست.

پاورقی: در آخر برنامه چهارم متجاوز از ۳۲،۵ میلیارد متر مکعب آب بر اثر احداث سدهای مختلف و در پشت سدها خزینه میشود. لازمه اجرای قانون مزبور در سطح مملکت به انجام رساندن یک سلسله اقدامات مقدماتی بود از قبیل مطالعات همه جانبه طبیعی و اقتصادی و بررسیاحتیاجات و استعدادهای مناطق مختلف از نظر آب و تجهیز نیروی انسانی لازم و تدارک امکانات مالی کافی و بالاخره تدوین آییننامهها و مقرراتخاص در جهت تسهیل اجرای سیاستهای جدید توسعه منابع آب و خاک که خوشبختانه قسمت عمده آن به نتیجه رسیده و بر آن اساس اولویتهایاجرای قانون در کشور تا حدود بسیار روشن شدهاست.

ارقام موجود درباره سه سال اول برنامه حاکی است که فقط در حدود ۱۳۳ هزار واحد مسکونیدر مناطق شهری ایجاد شدهاست و با در نظر گرفتن روند احداث مساکن، میتوان پیشبینی نمود که تا پایان برنامه چهارم فقط حدود ۲۶۰ هزار واحدمسکونی شهری ایجاد شود که باز از رقم ۲۷۵ هزار واحد مسکونی مورد نظر در برنامه مذکور کمتر است. برای اصلاح بین نظر دولت و مجلس پیشنهاد میکنم قسمت (یا اراضی خالصه بایر) از ماده ۵ برداشته شود قاسم فولادوند. نایب رئیس ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات است توجه نمیفرمایید نام نویسی قبلا شده و بعد از پیشنهاد کفایت مذاکرات دوباره اسم نویسی شروع میشود آقای ارباب مهدی مخالفید؟

به همینمناسبت است که باید شهرهای کشور را که تعدادشان رو به فزونی است و عدد نفوسشان نیز غالباً رو به ازدیاد میرود برای پذیرش این جمعیت گسترشیابند از هر جهت آماده کرد. در برنامه پنجساله سوم عمرانی جهت نوسازی شهرها ۶۹۴ طرح به مورداجراء درآمد. در ارتباط با برنامه نوسازی کشور، تأمین مسکن خصوصاً برای طبقات متوسط یا کم درآمد را باید از جمله هدفهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی روزگارانانقلاب دانست. تعمیم آموزش و پرورش به فرزندان روستانشینان – کارگر و طبقات کم درآمد از نتایج عمده انقلاب مذکور به حساب است.

دیدگاهتان را بنویسید