160 متر طول و 15 طاق دارد

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت نداشتندولتی مقتدر در افغانستان، ساخت سد کجکی بر روی هیرمند، نصب و به کارگیری انواع پمپ در مسیر رودخانه هیرمند جهتکشت خشخاش توسط کشاورزان افغان، خشک شدن دریاچه هامون را در پی داشته است و این مساله موجب قطع شدن منبعمعاش 400 هزار سیستانی، بروز فقر و نا امنی، مهاجرت گسترده سیستانیان به مناطق شمالی کشور و کاهش رفاه اقتصادی -اجتماعی روستاییان مردم سیستان شده است.

در این راستا با توجه به موارد ذکر شده، این پاژوهش با هدف بررسیتاثیرات تحقق حقآبه دریاچه هامون بر رفاه اقتصادی- اجتماعی روستاییان منطقه سیستان صورت گرفته است. همچنین مقعد به عنوان کوچکترین قسمت روده بزرگ، حدود 1 فوت (30 سانتی متر) است. دریاچه هامون به عنوان هفتمین تالاب بین المللی جهان و بزرگ ترین دریاچه آب شیرین کشور تقریباً برای همیشه از روی نقشه جغرافیایی پاک شد . این دریاچه علاوه بر اینکه گستردهترین و مهمترین دریاچة آب شیرین کشور است، توانهای زیستمحیطی و ارزش اکولوژیک خاصی نیز در سیستان دارد (ابراهیمزاده، 1388: 73). دریاچة هامون و منطقة سیستان در شاهنامة فردوسی مأوای اصلی پهلوان اسطورهای ایران دانسته شدهاند و ازنظر تاریخی و هویتی برای ایرانیان اهمیت دوچندانی دارند.

گستردهترین سخنان درباره نامهای این شهر، در تاریخ بخارا گنجیده است. این رود غربیترین رود از بین سه رود بزرگ سیبری است که به اقیانوس منجمد شمالی میریزد.۶. باریکترین عرض آن ۲۲۰ کیلومتر بین شبه جزیره آبشوران و دماغه کواولی و عریضترین بخش آن حدود ۵۴۵ کیلومتر در شمال آن قرار دارد، کم عمقترین ناحیه این دریاچه ۲۵ متر در منطقه شمالی است و عمیقترین مناطق در قسمت مرکزی و جنوبی واقع شدهاست که در بعضی از مناطق جنوبی ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ متر عمق دارد، سواحل این دریاچه جمعاً ۶۳۷۹ کیلومتر است که حدود ۹۲۲ کیلومتر آن در خاک ایران واقع شدهاست و وسعت حوزة آبگیر آن ۳۷۳۳۰۰۰ کیلومتر مربع است که ۲۵۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در خاک ایران قرار دارد.

هامون پوزك از چند بركه جدا از هم تشكيل شده كه بزرگترين اين بركه ها برينگك به وسعت 208 كيلومتر مربع است . طبق مستندات موجود، اين درياچه در قديم الايام وسعت زيادي داشته است. تعداد كل تختك نشينان هامون را در سال 1383 شمسي 3411 خانوار و گاوهاي موجود در تختك ها را بين 60 تا 100هزار رأس برآورد نموده اند؛ اما از آن پس به مرور با زوال زندگي روستانشيني ، تغييرات اكولوژيك در منطقه بخصوص خشكسالي، بيماري هاي اپيدمي و مهاجرت افراد به شهرها، روز به روز اين قشر توليد كننده ، كوچك و كوچك تر شده و تختك ها به تدريج از دام و انسان خالي شدند.در حال حاضر شمارش دقيق تختك ها مقدور نيست، زيرا برخي از تختك ها تبديل به روستا شده اند، برخي نيز خالي از سكنه گرديده و تنها نامي از آنها باقي مانده است.

تالاب هامون در طول تاریخ در امرار معاش ساکنان روستایی منطقه سیستان نقش بسزایی داشته، بطوریکه با خشکیدن آن بیش از 70 هزار بهره بردار بخش کشاورزی و سه هزار خانوار صیاد بیکار شدند. مقایسة عرصه های آب گیریشدة هامون در دو مقطع زمانی 1355 و 1384 با ارتفاع آبی برابر، و بهره گیری از قانون ظروف مرتبط، مؤید کاهش مساحت دریاچه به 357 کیلومتر مربع (10.6%-) است. تحقیق حاضر، از نوع کاربردی با بهره گیری از روش میدانی و پیمایشی می باشد. با این حال در هر زمان از سال احتمال بروز عفونت روده وجود دارد. حدود پنجاه آلاچیق در این منطقه نصب شده که در ماه های نخست، سقف داشتند؛ اما حدود یک سال پیش، باد همه سقف های کاذب این آلاچیق ها را از جا کند و پس از آن هم آلاچیق ها همچنان بدون سقف باقی مانده اند.

آن ها به طمع کامروایی از لذت ها و زیبایی های سد و دریاچه پشت آن، خود را به این جا رسانده اند. این مساله موجب قطع شدن منبع معاش ۴۰۰ هزار سیستانی، کاهش قابل ملاحظه پرندگان بومی سیستان، رو به انقراض نهادن گاو سیستانی، بروز فقر و نا امنیهای پیامد آن، مهاجرت گسترده سیستانیان به مناطق شمالی کشور و زوال روزافزون صنایع دستی سیستان شدهاست. حفظ عرصه های آبی هامون و پایش دگرگونیهای آن، ازجمله این الزام ها است. دریاچه ارواح یا ممرز، یک پدیده نمونه طبیعی تاریخی است که به منظور حفظ گونههای جانوری و گیاهی آن به شماره ۴۰۲ ثبت ملی شدهاست.

1963) با بررسی مورنهای رشتهکوه البرز و زاگرس، آن را شواهدی بر یخبندانهای پیش از وورم در این ارتفاعات معرفی کرده است. اگر این طور است و قصد دارید در روزهای تعطیل از چندین شهر ایران دیدن کنید، به این دریاچه های بسیار زیبایی که در ادامه معرفی کرده ایم نیز سر بزنید تا از نزدیک شاهد این مناطق گردشگری باشید. 1968) در توصیف دریاچههای پلوویال دنیا همة چالههای داخلی و بستة ایران را بهمنزلة دریاچة پلوویال معرفی کرده است.

هامون، مهم ترین پهنه آبی داخلی ایران، در ناحیه بیابانی سیستان جای دارد و زیرساخت مناسبی را برای آن فراهم آورده است. شاید اگر مطالعه دقیقی صورت می گرفت مشخص می شد که نابودی هامون بزرگ ترین پدیده پناهندگی و آوارگان زیست محیطی در کشور را رقم زده است . توزیع فضایی این کاهش، یکسان نبوده و در بخش ایرانی آن (هامون هیرمند)، 777 کیلومتر مربع از عرصة آبی کاسته شده است؛ در حالیکه عرصة جدیدی به مساحت 492 کیلومتر از بخش های غیر آب گیر هامون پوزک در افغانستان، آب گیر شده است. امیراحمدی و همکاران (1390) در پژوهشی با بررسی آثار یخچالی کواترنر و تأثیر آن بر شکلنگرفتن تمدن و سکونتگاه مهم شهری در دشت آسپاس به این نتیجه رسیدهاند که توزیع فضایی روستاهای این دشت از حرکت و شکلزایی زبانههای یخچالی پیروی میکند.

تأمین کننده اصلی آب این دو دریاچه، «رودکُر» است که از کوههای برآفتاب و موسیخانی، در 50 کیلومتری جنوب باختری دهبید سرچشمه میگیرد و در شمال باختری مرودشت، پس از یکی شدن با رود شادکان (شادکام)، و عبور از دشت مرودشت به دریاچهها میریزد. از كوههاى جنوب گرگر سرچشمه گرفته و در دره ديز جريان مى يابد كه داراى حوض هايى كه در قديم قطارهاى بخارى در آنجا سوختگيرى مى كردند اين آب نيز مورد استفاده كشاورزان قرار مى گيرد. گاهی یک پدیده ی طبیعی مانند رودخانه ، کوه ، بیابان و دریاچه بین دو کشور قرار دارد و از همان پدیده برای تعیین مرز استفاده می کنند ، مثلا ارتفاعات آرارت بخشی از مرز ایران و ترکیه را تشکیل می دهد.

سرطان کولون: کرون شانس ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد. نتیجهی یکی از مطالعهها نشان داده است که بیماران مبتلا به سرطان رودهی بزرگ پیشرفته که شیمیدرمانی میکنند و سابقهی خانوادگی ابتلا به سرطان رودهی بزرگ ندارند، احتمال پیشرفت سرطان و مرگ بهطور چشمگیری در آنها کمتر است. در حالی که اکثر پولیپ های برداشته شده از طریق کولونوسکوپ خوش خیم هستند، بسیاری از آنها ممکن است سرطانی و بدخیم باشند.

و دیگری بعدها از طریق سیستان در جنوب. دریاچه هامون، مشتمل بر مجموعه آبها و باتلاق ها یا دریاچه های فصلی ست که در شمال غربی، غرب و جنوب غربی شهرستان زابل واقع گردیده اند و تحت عناوین مختلفی مانند هامون صابری، هامون هیرمند و دریاچه سیستان و هامون یوزک ( در افغانستان ) نامیده شده اند. دریاچه یا مجموعه دریاچه های هامون در نشستی کم عمق در نزدیکی مرز ایران و افغانستان تشکیل شده اند که از دیدگاه زمین شناسی ساختمانی، به نام بلوک هیلمند (هلمند) معروف است که حد شرقی آن در افغانستان و حد غربی این پهنه در ایران زمین، گسل اصلی هریرود است.

در این مقاله به نقش و عملکرد گسل هریرود و دیگر گسل های مهم موجود در ناحیه در توسعه و تکوین این فرونشست ( بلوک هیلمند) و نقش اساسی آنها در وضعیت حوضه آبگیر و زمین ریخت شناسی ( ژئومورفولوژی) منطقه پرداخته می گردد. گياهان آبزي ريشه دار در خدمت سخت پوستان، حشرات و ماهي ها بوده و به اين جانوران امكان دفع حمله دشمنان طبيعي را داده و به عنوان پناهگاهي جهت حفظ حيات آنها به شمار مي روند. اكوسيستم هامون در زمان پرآبي منحصر به فرد است، آب شيرين ، زمين هاي باتلاقي، پخش آب حاصل از طغيان رودخانه ها، نيزارها، و تنوع زيستي بالا از جلبك ها گرفته تا حشرات و ماهيان باعث شده تا اين منطقه مأواي صدها هزار پرنده بخصوص پرندگان آبزي و كنارآبزي باشد؛ اما جمعيت آن ها رابطه مستقيمي با ميزان آب و پوشش گياهي موجود در درياچه دارد.

دریاچه ای که تا کمتر از دو دهه قبل هر ساله پذیرای بیش از یک میلیون پرنده مهاجر بود . دریاچه هامون هفتمین تالاب بینالمللی کشور و محور حیات در سیستان است که خشکی بستر آن در دوره خشکسالی یک دهه گذشته خسارتهای زیادی به این خطه وارد کرده است. ابراهیم زاده، ع.، 1388. تحلیل اثرات خشکسالی های اخیر و کمبود آب دریاچه هامون بر کارکردهای اقتصادی سیستان. علی رغم انعقاد قراردادحقآبه هیرمند، از اواخر دهه 1370 و همزمان با کاهش نزولات جوی و حاکم شدن شرایط خشکسالی بر سیستان، میزان ورودیآب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون مرتبا کاهش یافت.

در این موارد ، روده شما در طول چند روز مورد مشاهده قرار می دهند و در این شرایط باید میزان مصرفی غذا نوشیدنی را کاهش داد تا مشکل بدتر نشود اما بدن باید مرطوب و هیدراته بماند . رامشت و باباجمالی (1388) با بررسی شرایط و ویژگیهای طبیعی ایران در دوران چهارم دریافتند برخلاف اروپا و آمریکا که رشد و گسترش کانونهای مدنی در آنجا در دوران گرم بوده است، در ایران رشد و گسترش کانونهای مدنی در دوران سرد رخ داده است. رامشت (1380) در مقالهای با بررسی نحوة تشکیل کانونهای مدنی در ایران و ارتباط آن با ویژگیهای ژئومورفولوژیک دریافته است دریاچههای دوران چهارم، اصلیترین عامل شکلگیری هویت مدنی شهری در ایران است.

رود هیرمند، از رودهای پر آب فلات ایران، اصلیترین رود در حوضه آبریز دریاچه هامون است که از بلندیهای کوههای بابا در ۴۰ کیلومتری غرب کابل از رشته کوه هندوکش در افغانستان سرچشمه میگیرد و پس از مسافت ۱۱۰۰ کیلومتر وارد دریاچه هامون میشود. انعکاس درختان کهنسال و بیسر در سطح دریاچه تصویر زیبایی را خلق میکند که تماشایی است. پیرامون دریاچه را تپه ماهورهای کم ارتفاع پهنه هیلمند فرا گرفته که همگی آنها از نهشته های جوان زمان کواترنر هستند، ولی در فواصل دورتر، بویژه در بخش غربی گسل هریرود، کوه های بلندتری وجود دارند که بعضی از آنها در حوضه آبگیر این دریاچه قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید